Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı: Taşıma sözleşmesine göre tehlikeli yükü teslim alacak olan gerçek ve tüzel kişilari, b) Ambalaj: IMDG Kod Bölüm 6’da tanımlanan, tehlikeli yükün içinEkonulduğu taşıma kabını, c) Ambalajlayan: Tehlikeli maddeleri büyük ambalaj ve ara dökme yük konteyneri dahil değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde ambalajları taşınmaya hazır hale getiren, tehlikeli yükleri paketleyen ya da bu malların paketlerini, etiketlerini değiştiren, taşıtmak amacıyla etiketleyen, gönderici veya onun talimatları ila bu işlemleri yapan gerçek ve tüzel kişilari ve fiili olarak bu işlemi gerçekleştiren kara vEkıyı tesisi personelini, ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, d) Dökme yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde veya üzerindEkalıcı olarak sabitlenmiş bir tank veya ambar içerisinde bulunan, doğrudan muhafaza olmaksızın taşınması planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri, e) Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının yenilanmesi, değiştirilmesi veya tamiri ila taşımaya yönelik benzer işlemleri, f) Fumigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, kapalı bir yük taşıma birimine veya gemi ambarına gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formundaki kimyasal maddelerin uygulanması işlemini, g) IBC Kod: Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilarin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu, ğ) IGC Kod: Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilarin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu, h) IMDG Kod: Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu, ı) IMO: Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütünü, i) IMSBC Kod: Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodunu, j) ISPS Kod: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu, k) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü, l) Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden kişiyi, m) Kereste Kodu: Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemilar Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodunu, n) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilarin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilacekleri ya da barınabilacekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ila buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları, o) Konteyner: CSC Sözleşmesi kapsamında geçerli standartlara uygun belgeye sahip bir yük taşıma teçhizatını, ö) SOLAS: 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini, p) Tahıl Kodu: Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması için Uluslararası Kodu, r) Taşıyan: Her türlü tehlikeli yükü kendi adına veya üçüncü kişilar adına taşıma işine ilişkin teklif alan, teklif veren, teklifi kabul eden fiili taşımacı, broker, gemi sahibi, taşıma işleri organizatörü, taşıma işleri komisyoncusu, gemi acentesi ilEkombine taşımacılık kapsamında tehlikeli yükü karayolu veya demiryolu ila sözleşmeli veya sözleşme olmaksızın taşıma işlemini yürüten gerçek ve tüzel kişilari, s) Tehlikeli atık: Basel Sözleşmesinde belirtildiği şekilde sınıflandırılmış ve SOLAS kapsamında taşıma sınıfı vEkoşulları belirlenmiş olan, doğrudan kullanımı öngörülmeyen yükün veya tehlikeli yükün veya tehlikeli yük taşıyan ambalaj ve yük taşıma birimlerinin, yeniden işleme, çöpe atma, yakarak veya başka bir yolla bertaraf etmek üzere taşınan parçalarını, çözeltilarini, karışımları ilEkullanılmış ambalaj ve yük taşıma birimlerini, ş) Tehlikeli yük (tehlikeli madde): Denizlerin Gemilar Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek- I kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli maddeler, Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek- 1’de verilan UN Numarasına sahip dökme maddeler, Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilarin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17’de verilan maddeler ila Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilarin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19’da verilan maddeler ila henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ila taşıma sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini, t) Yükleyen: Göndericinin talimatları doğrultusunda tehlikeli yükleri ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yükleri gemiye ve deniz aracına, taşıta veya yük taşıma birimine yükleyen ve yük taşıma birimini etiketleyen, plakalandıran, gemi veya yük taşıma birimi içindeki tehlikeli yükler dahil yükleri elleçleyen, istifleyen, boşaltan gerçek veya tüzel kişilari, u) Yük ilgilisi: Tehlikeli yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi ve taşıma işleri komisyoncusunu, ü) Yük taşıma birimi: Paketlenmiş veya dökme haldeki tehlikeli yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş; karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri, taşınabilir tank ve çok elemanlı gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank konteyneri, ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak bu maddede yer almayan ifadeler taraf olduğumuz ilgili uluslararası anlaşmalar veya sözleşmelerde belirtildiği şekilde tanımlanır.
Muafiyetler ve özel izinler
İKİNCİ BÖLÜM Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Genel ve Özel Kurallar Bildirim
Özel gereklilikler ve idarenin yetkisindeki hususlar
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu
Tehlikeli madde uygunluk belgesi ve güvenlik planı
Tehlikeli madde rehberi
Sorumluluk ve yükümlülükler
Madde 11– (1) Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek vEkaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadırlar. (2) Yük ilgilisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: a) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve bu belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar. b) Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını, ambalajlanmasını, işaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlar. c) Tehlikeli yüklerin onaylı vEkurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını sağlar. ç) Tüm ilgili personelinin, deniz yolunda taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim kayıtlarını tutar. d) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilare veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirinin alınmasını sağlar. e) Acil durum veya kaza durumlarında ilgililare gerekli bilgi ve desteği sağlar. f) Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını idareye bildirir. g) Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunar ve gerekli işbirliğini sağlar. (3) Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Gemilarin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanmasını sağlar. b) Gemi vEkıyı arasındaki giriş- çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlar. c) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilarin eğitim almasını sağlar. ç) Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış personel tarafından emniyetli vEkurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, ayrıştırılmasını, istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlar. d) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep eder, yükle birlikte bulunmasını sağlar. e) İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar. f) Tüm işletme personelinin, elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim kayıtlarını tutar. g) Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı vEkurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını teyit etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar. ğ) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilare veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak liman başkanlığına bildirir. h) Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilarin bilgilandirilmesini sağlar. ı) İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir. i) Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar. j) Tehlikeli maddeler ila ilgili faaliyetleri bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele, depo ve antrepolarda yapar. k) Dökme petrol ve petrol ürünleri yükleme veya boşaltma yapacak gemi ve deniz araçları için ayrılmış rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ila donatır. l) İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli maddelerin, bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini sağlar. m) Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, liman başkanlığının izni olmadan iskele ve rıhtıma yanaştıramaz. n) Tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayırım ve istif kurallarına uygun bir depolama sahası oluşturur ve bu sahada gerekli olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirlerini alır. Tehlikeli maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo edilmesinde, gemi ilgililari ila yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer tehlikelerEkarşı gerekli emniyet tedbirlerini alır. Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz. o) Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlar. (4) Gemi kaptanının sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Geminin, ekipman ve cihazlarının tehlikeli yük taşımacılığına uygun durumda olmasını sağlar. b) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri kıyı tesisinden ve yük ilgilisinden talep eder, tehlikeli yüke eşlik etmelerini sağlar. c) Gemisindeki tehlikeli yüklerin yüklenmesi, istifi, ayrımı, elleçlenmesi, taşınması ve boşaltılması ila ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlar, gerekli denetim vEkontrolleri yapar. ç) Gemisine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı vEkurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını kontrol eder. d) Tüm gemi personelinin, taşınan, yüklenen, boşaltılan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, güvenli çalışma, acil durum önlemleri ve benzer konularda bilgili olmasını ve eğitilmesini sağlar. e) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda uygun nitelikli ve gerekli eğitimleri almış kişilarin iş güvenliği tedbirlerini almış şekilde çalışmasını sağlar. f) Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilan saha dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtıma yanaşamaz. g) Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, demirleme, yanaşma ve ayrılmalar sırasında tüm kural ve tedbirleri uygular. ğ) Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş- çıkışı sağlar. h) Gemisindeki tehlikeli maddelerle ilgili uygulamalar, güvenlik prosedürleri, acil durum önlemleri ve müdahale yöntemleri konusunda personelini bilgilandirir. ı) Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve ilgililare beyan eder. i) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kişilare veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak durumu liman başkanlığına bildirir. j) Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir. k) Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar.
Kıyı tesisi işleticilarince uyulacak kurallar ve alınacak tedbirler
Madde 12– (1) Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesine sahip kıyı tesisi işleticilari, aşağıdaki tedbirleri alırlar. a) Kıyı tesisi işleticilari, tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana depolanması sağlanamıyorsa, liman alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda bu maddelerin kıyı tesisi dışına naklini sağlarlar. b) Tehlikeli maddeler, uygun şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgilar ila risk ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgilar bulundurulur. c) Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve yüke ilişkin diğer yetkili kişilarin, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün fiziksel vEkimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbise giyer. ç) Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilar, itfaiyeci teçhizatı ila donatılır ve yangın söndürücüleri ila ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur. d) Kıyı tesisi işleticilari, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığının onayına sunar. e) Kıyı tesisi işleticilari, yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. f) Kıyı tesisi işleticilari, bu maddede belirtilan hususları liman başkanlığına onaylatarak ilgililare duyurur. g) Bu madde hükümlerinin denetimi, liman başkanlığı tarafından yapılır ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde elleçleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluğun giderilmesi sağlanır. ğ) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilandirme Yönetmeliğine göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin, tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında ve çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmez.
Liman sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yüklerin taşınması
Eğitim
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetimler ve Yaptırımlar Denetimler
İdari para cezası
Madde 16– (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre aşağıdaki idari para cezaları uygulanır. a) 6 ncı maddeye uygun bildirim yapmayanlara 1.000 TL, b) 7 nci maddede belirtilan özel gereklilikler ve idarenin yetkisine bırakılmış hususların ihlali durumunda 1.000 TL, c) 8 inci maddede belirtilan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğuna uymayanlara 5.000 TL, ç) 9 uncu maddede belirtilan Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi şartlarını idame ettirmeyenlere ve Güvenlik Planına ilişkin hükümleri yerine getirmeyenlere 50.000 TL, tespit edilan uygunsuzluğu 3 ay içerisinde gidermeyenlere 75.000 TL, d) 10 uncu maddEkapsamında Tehlikeli Madde Rehberi oluşturmayan veya güncel durumda bulundurmayan kıyı tesislerine 10.000 TL, e) 11 inci maddEkapsamında sorumluluk ve yükümlülüklere ilişkin, yukarıdaki diğer yaptırım hükümleri kapsamına girmeyen ihlaller için 1.000 TL, f) 14 üncü maddEkapsamında, istihdam ettiği personele gerekli eğitimleri aldırmayanlara 10.000 TL, g) Yukarıdaki hükümler kapsamına girmeyen, denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin diğer zorunlu hükümlerin ihlali durumunda 1.000 TL. (2) Can, mal, çevre ve seyir emniyetini ciddi olarak tehdit ettiği belirlenen veya kasti ihlaller için, bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen ceza miktarları yüzde 100 arttırılır. (3) Bu maddede belirtilan idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilan yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. (4) 655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve tebligat usulleri ve idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. (5) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, diğer mevzuatta öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İstatistik
Hüküm bulunmayan haller
Yürürlük
Yürütme