Tek Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
AMAÇ
Görev Bölgeleri
Madde 2– (Değişik : 14/9/2000 – 2000/1404 K.) 3096 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan tarife sistemine geçilebilmesi, bölgesel ulaşım ve teknik zorunluluklar ile enerji tüketimleri dikkate alınarak dağıtım tesisleri ile ilgili görev bölgeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 1 inci Görev Bölgesi Adana-Mersin-Hatay-Osmaniye illerinin tamamı ile Kahramanmaraş ilinin Merkez ilçesi Merkez bucağına bağlı Küçüksır ve Yeşildere köyleri ile Merkez ilçe Yeniköy bucağına bağlı Kısıklı Köyü sınırlarının içinde kalan bölge, 2 nci Görev Bölgesi Antalya ilinin tamamı ile Burdur ili Bucak ilçesine bağlı Karacaören Köyü ve civarında yer alan Karacaören I Baraj ve HESilgili tesisleri ile göl alanı, yine Burdur ili Bucak ilçesine bağlı Kargı ve Çobanpınarı köyleri hudutları içerisinde yer alan KaracaörenII ve III Baraj ve HES’nın ilgili tesisleri ile göl alanları sınırları içinde kalan bölge, 3 üncü Görev Bölgesi Tekirdağ-Kırklareli-Edirne il sınırları, 4 üncü Görev Bölgesi Bursa-Yalova il sınırları, 5 inci Görev Bölgesi Çanakkale il sınırları, 6 ncı Görev Bölgesi Isparta il sınırları, 7 nci Görev Bölgesi Aydın-Denizli-Muğla il sınırları, 8 inci Görev Bölgesi Eskişehir-Bilecik il sınırları, 9 uncu Görev Bölgesi Afyon-Uşak-Burdur (2’nolu görev bölgesi sınırları içinde kalan kısımlar hariç) il sınırları, 10 uncu Görev Bölgesi Kayseri ilinin tamamı ile Sivas ili Gemerek ilçesine bağlı Tekmen, Eğerci, Ağcaşar, Arpaözü, Sızır (Sızır HES tesisleri dahil), Dendil, Eşikli ve Çat köyleri sınırları içinde kalan bölge,(1) 11 inci Görev Bölgesi Kocaeli (Gebze ilçesi dahil) il sınırları, 12 nci Görev Bölgesi Sakarya-Bolu il sınırları, 13 üncü Görev Bölgesi Ankara-Kırıkkale il sınırları, 14 üncü Görev Bölgesi Konya-Karaman il sınırları, 15 inci Görev Bölgesi Amasya-Kastamonu-Çorum il sınırları ———- (1) 10 uncu görev bölgesinde, 27/11/1988 tarihli ve 88/13492 sayılı kararname uyarınca görevli şirket statüsünde bulunan ve 23/6/1989 tarihli ve 89/14305 sayılı Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ait elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinden üzerinde mutabakata varılanların işletme hakları verilen Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. ile enerji satacak kuruluş arasında 30 yıl süreli enerji satış anlaşması yapılması; 14/7/1999 tarih ve 99/13112 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hüküm altına alınmıştır. 2220 16 ncı Görev Bölgesi İstanbul İli Anadolu yakasında; batıda İstanbul Boğazı, kuzeyde Karadeniz, doğuda İstanbul-İzmit il sınırı, güneyde Marmara Denizi sahilleri ve Büyükada ile Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adaları sınırları içinde kalan bölge, 17 nci Görev Bölgesi Samsun-Ordu-Sinop il sınırları, 18 inci Görev Bölgesi Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray il sınırları, 19 uncu Görev Bölgesi Yozgat-Sivas-Tokat (10 nolu görev bölgesi sınırları içinde kalan kısımlar hariç) il sınırları, 20 nci Görev Bölgesi Trabzon-Rize-Artvin-Gümüşhane-Giresun il sınırları, 21 inci Görev Bölgesi Erzurum-Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan-Erzincan-Bayburt il sınırları, 22 nci Görev Bölgesi Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl il sınırları, 23 üncü Görev Bölgesi Kahramanmaraş-Adıyaman il sınırları (1’nolu görev bölgesi sınırları içinde kalan kısımlar hariç), 24 üncü Görev Bölgesi Gaziantep-Kilis il sınırları, 25 inci Görev Bölgesi Şanlıurfa il sınırları, 26 ncı Görev Bölgesi Diyarbakır-Mardin il sınırları, 27 nci Görev Bölgesi Van-Hakkari-Muş-Bitlis-Şırnak-Siirt-Batman il sınırları, 28 inci Görev Bölgesi Zonguldak-Çankırı-Bartın-Karabük il sınırları, 29 uncu Görev Bölgesi İstanbul ili Trakya yakası il sınırları, 30 uncu Görev Bölgesi İzmir il sınırları, 31 inci Görev Bölgesi Kütahya il sınırları, 32 nci Görev Bölgesi Balıkesir il sınırları, 33 üncü Görev Bölgesi Manisa il sınırları, içinde kalan bölgeyi kapsar. Görev bölgeleri, il sınırı olarak belirlenmiştir. Ancak görev bölgesi kapsamında kalacak tesisleri gösteren kesin sınır elektrik sisteminin ve dağıtım hatlarının teknik durumuna göre görev verilirken yeniden belirlenir. Yukarıda belirtilen görev bölgelerine, günün ihtiyaçları dikkate alınarak 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanuna göre verilmiş haklar saklı kalmak şartı ile Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yeni görev bölgeleri eklenebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ’a bağlı müesseselerin özelleştirilmesi sırasında verimliliğin ve hizmetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamaya yönelik olarak, BakanlarKuruluna görevlendirme aşamasında görev bölgelerinin bölünmesi veya birleştirilmesini önerebelir.
Yürürlük
Yürütme
TARİHLİ VE SAYILI YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER tarih ve sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddesi