Tekstil Elyaf İsimleri Ve Tekstil ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme Ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Astar: Bir veya daha fazla kenarın uygun şekilde tutturulmasıyla tekstil materyalinin tek bir katmanı veya çoklu katmanlarından oluşan giyecek ve diğer ürünlerin yapımında kullanılan ayrı bir bilaşeni, b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, c) Belirlenmiş istisna: Temiz, kuru kütle tabanında, klasik unsurlar vasıtasıyla ayarlama ila elyaf bilaşenlerinin yüzdesi hesaplanırken kullanılacak yeniden ortaya çıkan nemin değerini, ç) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilameyen gerçek veya tüzel kişiyi, d) Dahili etiketleme: Çeşitli tekstil ürünleri veya bilaşenleri için tek bir etiketin kullanılmasını, e) Etiketleme: Tekstil ürününe bir etiket iliştirilmesi yoluyla gerekli bilginin tekstil ürününe yerleştirilmesini, f) Görünür genişlik: Şerit veya tüpün katlanmış, düzleştirilmiş, sıkıştırılmış veya bükülmüş genişliği veya genişliğin tek tip olmadığı yerlerde ortalama genişliği, g) Harici elyaf: Etiket ya da işaretlemede belirtilanler dışındaki elyafı, ğ) İşaretleme: Dikiş, nakış, baskı, kabartma veya başka herhangi bir teknoloji uygulamasıyla gerekli bilgilarin tekstil ürünü üzerinde doğrudan belirtilmesini, h) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti, ı) Tek kullanımlık ürün: Sadece bir defa veya sınırlı bir sürEkullanılmak üzere tasarlanmış ve normal kullanımı aynı veya benzer bir amaç için sonraki kullanımları amaçlamayan tekstil ürününü, i) Tekstil Bilaşeni: Bir tekstil ürününün tanımlanabilir elyaf içeriği olan parçasını, j) Tekstil Elyafı: 1) Esnekliği, inceliği ve uzunluğunun maksimum enine olan oranının yüksek oluşu ilEkarakterize edilan ve bu özellikleriyle tekstil işlemleri için uygun olan tekstil birimini, 2) Görünür genişliği 5 mm’yi geçmeyen, daha geniş şeritlerden veya filmlerden kesilmiş şeritler de dahil olmak üzere, ek- 1’de yer alan tablo 2’de listelenen elyafın üretilmesi için kullanılan maddelerden üretilmiş ve tekstil uygulamaları için uygun olan esnek şerit veya tüpleri, k) Tekstil Ürünü: Kullanılan karıştırma veya birleştirme işlemlerine bakılmaksızın, yalnızca tekstil elyafından oluşmuş ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yarı üretilmiş, üretilmiş, yarı hazır veya hazır ürünleri, l) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ila Avrupa BirliğiArasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin ek- 1’inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Avrupa Komisyonunun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilan standardı, m) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiylEkendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; bunların farklı kişilar olması halinde öncelikli olarak ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiylEkendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilandirilan temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilayen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Tekstil Ürünlerinin İşaretlenmesi ve Etiketlenmesine İlişkin Hükümler Tekstil ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin genel kural
Tekstil elyaf isimleri
Yeni tekstil elyaf isimleri için başvurular
Saf tekstil ürünleri
Yapağı yünü vEkırkım yünü ürünleri
Çok elyaflı tekstil ürünleri
Dekoratif elyaf ve antistatik etkili elyaf
Çok bilaşenli tekstil ürünleri
Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren tekstil ürünleri
Belirli tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi için özel hükümler
Etiketler ve işaretlemeler
Etiket veya işaretleme yükümlülüğü
Tekstil elyaf isimlerinin ve elyaf kompozisyonu tanımlarının kullanımı
Madde 17– (1) Piyasaya arz edilan tekstil ürünlerinde 6, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde bahsedilan tekstil elyaf kompozisyonu tanımları; katalog, ticari literatür, ambalaj, etiket ve işaretlemelerdEkolayca okunabilir, görülebilir ve belirgin olmalı; tek bir boyut, biçim ve yazı tipinde basılmalıdır. Bu bilgilar, satın alma işleminin elektronik ortamda yapılması durumunda da, satın alma işleminden önce tüketiciye açıkça sunulmalıdır. (2) Üreticinin ticari markası veya ismi 6, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde bahsedilan tekstil elyaf kompozisyonu tanımlarının hemen öncesi veya sonrasında verilir. Bununla birlikte, üreticinin ticari markası veya ismi, kendi başına veya kök olarak ya da sıfat olarak ek- 1’de listelenen tekstil elyaf isimlerinden birini veya bunlarla karıştırılabilacek bir ismi içeriyorsa; söz konusu ticari marka ya da isim 6, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde bahsedilan tekstil elyaf kompozisyonu tanımlarının hemen öncesi veya sonrasında verilir. Diğer bilgilar her zaman ayrı olarak gösterilir. (3) Etiketleme veya işaretleme Türkçe olarak da yapılır. Bobinler, makaralar, çilaler, yumaklar veya diğer küçük miktardaki dikiş, tamir veya nakış iplikleri için bir önceki cümle, 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilan dahili etiketlemeye uygulanır. Bu ürünlerin tek başına satıldığı durumlarda, dahili etiketleme de yapılması şartıyla Avrupa Birliği kuruluşlarının resmi dillerinden herhangi birinde etiketlenebilir veya işaretlenebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İstisnalar ve Elyaf Kompozisyonlarının Belirlenmesine İlişkin Hükümler İstisnalar
Elyaf kompozisyonunun belirlenmesi
İhtiyat payları
Madde 20– (1) Tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarını belirlemek amacıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilan ihtiyat payları dikkate alınır. (2) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, 10 uncu madde uyarınca belirlenecek elyaf kompozisyonundaki harici elyafların varlığı, bu elyafların yüzdesi aşağıdaki değerlere ulaşmadığı sürece belirtilmek zorunda değildir: a) Ürünün üretimi sırasında teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve rutin olarak eklenmediği sürece, tekstil ürününün toplam ağırlığının %2’si veya, b) Ürünün üretimi sırasında teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve rutin olarak eklenmediği sürece, karde işlemi geçirmiş tekstil ürünlerinin toplam ağırlığının %5’i. (3) Etiket veya işaretleme üzerinde gösterilan elyafların toplam ağırlığı ila ilgili olarak, 10 uncu madde gereğince sağlanacak elyaf kompozisyonu beyanı ila 19 uncu madde gereğince yürütülen analizden elde edilan yüzdeler arasında %3 oranında üretim ihtiyat payına izin verilir. Bu ihtiyat payı, ayrıca aşağıdaki durumlarda uygulanır: a) 10 uncu madde uyarınca ‘diğer elyaf’ ifadesi ila adlandırılmış elyaflar b) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilan yün yüzdesi analizin amacına uygun olarak, ihtiyat payları ayrı hesaplanır. Bu fıkrada değinilan ihtiyat payı hesaplanırken hesaba alınacak toplam ağırlık, nihai ürünün elyaflarının ağırlığından bu maddenin ikinci fıkrasında değinilan ihtiyat payı uygulanırken bulunan herhangi bir harici elyafın ağırlığının düşürülmesiyle bulunur. (4) İkinci ve üçüncü fıkralarda bahsedilan ihtiyat paylarının kümülatif uygulamasına, ikinci fıkrada belirtilan ihtiyat payını uygularken, etiket veya işaretleme üzerinde gösterilan elyafların, aynı kimyasal türün bir veya daha fazla olduğunu kanıtlayan analizler sonucunda yalnızca harici elyafların bulunması durumunda izin verilir. (5) Üretim süreci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilanlerden daha yüksek ihtiyat payı gerektiren belirli tekstil ürünlerinde, Bakanlık, daha yüksek ihtiyat payına izin verebilir. Tekstil ürününü piyasaya arz etmeden önce üretici, olağanüstü üretim koşulları için yeterli neden vEkanıt sağlayarak, Bakanlığa yetkilandirilme talebini sunar. Yetkilandirme sadece olağanüstü hallerde ve üretici tarafından yeterli gerekçe sağlandığı durumlarda verilabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Avrupa Birliği mevzuatına uyum
Piyasa gözetimi ve denetimi
Yaptırım
Yürürlük
Yürütme