Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
AMAÇ
Kapsam
Madde 2– Bu Yönetmelik; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının sulhen karşılanmasına dair esas ve usulleri kapsar. Aşağıda belirtilen zararlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır: a) Devletçe arazi veya konut tahsisi suretiyle yahut başka bir şekilde karşılanan zararlar. b) Bir mahkeme kararı gereğince veya 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirli-ğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu ve 31 inci maddeleri gereğince karşılanan zararlar. c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlal edildiği gerekçesiyle Sözleşmenin 41 inci maddesi-ne göre hükmedilen veya Sözleşme hükümleri uyarınca dostane çözüm yoluyla uzlaşılan tazmina-tın ödenmesi sonucunda karşılanan zararlar. d) Terör dışındaki ekonomik ve sosyal sebeplerle uğranılan zararlar ile güvenlik kaygıları dışında kendi istekleriyle bulundukları yerleri terk edenlerin bu sebeple uğradıkları zararlar. e) Kişilerin kendi kasıtları sonucunda oluşan zararlar. 4384 f) 3713 sayılı Kanunun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamındaki suçlar ile terör olaylarında yardım ve yataklık suçlarından mahkum olanların bu fiillerinden dolayı uğradığı zararlar. İkinci fıkranın (f) bendinde yazılı suçlardan dolayı ceza kovuşturması açılmış bulunanlar hakkında kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bu Yönetmeliğe göre işlem yapılmaz.
Hukuki dayanak
Tanımlar
Komisyonların kuruluşu
Komisyon üyeleri
Madde 6– (Değişik birinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Komisyon, valinin görev-lendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında bir başkan ve altı üyeden oluşur. Vali tarafından o ilde görev yapan kamu görevlileri arasından seçilecek; maliye, bayındırlık ve iskan, tarım ve köyişleri, sağlık, sanayi ve ticaret konularında uzman birer kişi ile baro yönetim kurulunca baroya kayıtlı avukatlar arasından seçilecek bir avukat komisyonun üyesidir. Komisyonun ilk kuruluşun-da baro yönetim kurulu, komisyonda yer alacak avukat üyenin ismini valiliğin talebi üzerine en geç bir hafta içinde valiliğe bildirir. Komisyon başkan ve üyeleri her yıl ocak ayının ilk haftasında yeniden belirlenir. Baro yönetim kurulu komisyonda yer alacak avukat üyenin ismini her yıl Aralık ayının sonuna kadar Valiliğe bildirir. Eski üyeler yeniden komisyonda görevlendirilebilir. (Değişik üçüncü fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Komisyon üyelerinin başka bir yere atanma, hastalık, kaza, engellilik gibi nedenlerle görevlerini yapamayacaklarının anlaşılması durumunda, vali tarafından seçilen üyelerin görevlerine vali onayı ile son verilir. Görevine son verilen üyenin yerine vali tarafından en geç bir hafta içinde yeni üye tespit edilir. (1) (Değişik dördüncü fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Yukarıdaki fıkrada belirtilen ne-denlerin avukat üye hakkında gerçekleşmesi hâlinde, bu durumun vali tarafından baroya bildiril-mesi üzerine baro yönetim kurulu en geç bir hafta içinde yeni üye belirleyerek valiliğe bildirir. İş yoğunluğu nedeniyle aynı ilde vali onayı ile birden fazla komisyon oluşturulabilir. Bir-den fazla komisyon oluşturulduğu takdirde komisyonların görev dağılımı vali tarafından tespit edilir. —————- (1) 17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘sakatlık’ ibaresi ‘engellilik’ şeklinde değiştirilmiştir.
Komisyonun görevleri
Komisyonlara yapılacak başvuruların süresi şekli ve sonuçlandırılması
Madde 8– (Değişik birinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Zarar görenin veya mirasçılarının ve-ya yetkili temsilcilerinin, zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde ve her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Bu Yönetmelik kapsamındaki yaralanma ve engelli hâle gelme durumlarında, yaralının hastaneye kabulünden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Başvurunun süre yönünden reddedildiği bir tutanağa bağlanarak ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin başvurularında, veraset ilâmı ve noterden tasdikli vekâletname başvuru dilekçesine eklenir. Elden yapılan başvurularda, başvuru sahibine başvurunun alındığına dair bir belge verilir. (2) (Değişik ikinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) İlgili valilik dışında kalan diğer valiliklere, kay-makamlıklara, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular, ilgili valiliğe gönderilir. (Değişik üçüncü: 20/11/2006-2006/11254 K.) Başvurularda; zarar görenin veya mirasçılarının adı, soyadı, ikametgâh adresi, zararın nev'i, tutarı, gerçekleşme şekli ile gerçekleştiği yer ve tarih başvuru dilekçe-sinde belirtilir. Komisyon, yapılan her başvuru ile ilgili çalışmalarını başvuru tarihinden, başka mercilere yapılan başvurularda başvurunun ilgili valiliğe ulaşmasından itibaren altı ay içerisinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hallerde bu süre komisyon kararı ve vali onayı ile üç ay daha uzatılabilir. Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, 19/7/1987 tarihi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanu-nunun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle müca-dele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır. —————- (1) 4/6/2018 tarihli ve 2018/11862 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan ‘cenaze giderleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan bu Yönetme-lik kapsamına giren zararların karşılanması amacıyla yapılan yardımların’ ibaresi ‘cenaze giderleri-nin’ şeklinde değiştirilmiştir. (2) 17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘sakatlanmalarda’ ibaresi ‘engelli hâle gelme durumlarında’ şeklinde değiştirilmiştir. 4386 Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihai işlem sonucunun ilgiliye tebliğine kadar genel hükümlere göre dava açma sürelerini durdurur. Komisyona yapılan başvurularla ilgili olarak; başvuru sıra numarası, başvuranın adı-soyadı, yerleşim yeri adresi, başvuru tarihi, başvurunun konusu, zararın nevi-yeri ve tarihini içeren Zarar Tespit Komisyonu Başvuru Kayıt Defteri (EK-A) tutulur.
Komisyonun toplanması ve gündem
Bilgi ve belgelerin toplanması
Komisyonca keşif yapılması
Komisyonun harcamaları ve bilirkişi ücretleri
Komisyonun kararları
Sekreterya hizmetleri
Karşılanacak zararlar
Zararın tespiti
Zararın tespitinde komisyonca istenilecek belgeler
Kamu görevlilerine ödenmiş olan tazminatların mahsubu
Zararın karşılanma şekli
Ayni ifa tarzı
Yaralanma engelli hale gelme ve ölüm hallerinde yapılacak ödemeler
Madde 21– Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın; a) Yaralananlara, altı katı tutarını geçmemek üzere, onda birinin doktor veya sağlık kurulu raporu ile belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile çarpımı sonucunda belirlenecek tutarda, b) Çalışma gücü kaybı derece ve oranları için ekli cetvelde (EK-D) belirlenen katı tutarın-da, c) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında, nakdî ödeme yapılır. —————- (1) 17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret’ ibaresi ‘Çevre ve Şehirci-lik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret’ şeklinde değiştirilmiştir. (2) 17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan ‘sakatlanma’ ibareleri ‘engelli hâle gelme’ şeklinde değiştirilmiştir. 4389 Nakdî ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına ilişkin valinin veya Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve katsayı rakamları esas alınarak belirlenir. Birinci fıkranın (c) bendine göre belirlenen nakdî ödemenin mirasçılara intikalinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun mirasa ilişkin hükümleri uygulanır. Bakanlar Kurulu, nakdî ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde otuza kadar artır-maya veya kanunî sınıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu Yönetmelik kapsamındaki zararlardan dolayı, zarar gören kişilere gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan ödemeler sebebiyle Devlete rücu edilemez.
Tazminata esas yaralanma ve engellilik derecelerinin tespiti
Madde 22– (Değişik birinci fıkra: 17/2/2014-2014/6097 K.) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında engelli hâle gelme durumlarında ödenecek tazminata esas çalışma gücü kayıplarının tespitinde 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özür-lülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönet-melik hükümleri uygulanır. (Değişik ikinci fıkra: 17/2/2014-2014/6097 K.) Anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirlenen yetkili sağlık kurumları tarafından verilen sağlık kurulu raporları komisyona sunulur. Yaralanma durumunda alınacak sağlık raporlarının, resmi sağlık kurum ve kuruluşların-dan alınması veya bunlar tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu durumda raporların verilme süreleri ile ilgili olarak genel hükümlere göre işlem yapılır. Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden önce meydana gelen yaralanma ve engel-li hâle gelme halleri ile ilgili olarak resmi sağlık kuruluşlarından alınmış olan rapor ve sağlık kurulu raporları için ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Yaralanma ve engellilik dere-celeri önceden verilmiş olan bu raporlara göre belirlenir.(1) (Ek fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Sağlık kurulu raporlarında iş gücü kayıp oranları-nın belirtilmemesi hâlinde, iş gücü kaybının yüzde olarak belirtilmesi, ilgili sağlık kurulundan yeniden muayeneye gerek görülmeksizin istenir.
Malul olanlara aylık bağlanmasına esas engellilik derecelerinin tespiti
Madde 22/A– (Ek: 17/2/2014-2014/6097 K.) Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda malul olanlardan; a) Çalışma gücü kaybı %40 (%40 dâhil)-%60 (%60 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gös-terge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın yüzde altmışı, b) Çalışma gücü kaybı %61 (%61 dâhil)-%79 (%79 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gös-terge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın yüzde sekseni, c) Çalışma gücü kaybı %80 (%80 dâhil)-%100 (%100 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı, üzerinden aylık bağlanır. —————- (1) 17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu madde başlığı ‘Yaralanma ve sakatlık derecelerinin tespiti’ iken metne işlendiği şekilde,aynı maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘sakatlanma’ ibaresi ‘engelli hâle gelme’, ikinci cüm-lesinde yer alan ‘sakatlanma’ ibaresi ‘engellilik’ şeklinde değiştirilmiştir. 4390 Ölenlerin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-nununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı üzerinden yapılacak paylaş-tırma tutarında aylık bağlanır.
Mahsup edilecek miktarlar
Mahsup edilecek miktarların hesaplanması
Zararın karşılanmasına ilişkin sulhname
Madde 25– Komisyon, doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile yaptığı tespitten sonra 16 ncı maddeye göre belirlenen zararı, 21 inci maddeye göre hesaplanan yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm hallerindeki nakdî ödeme tutarını, 20 nci maddeye göre ifa tarzı ile 23 üncü ve 24 üncü maddelere göre mahsup edilecek miktarları dikkate alarak, uğranılan zararı sulh yoluyla karşılayacak safi miktarı belirler. Komisyonca, bu esaslara göre hazırlanan sulhname tasarısının örneği (EK-E) davet yazısı ile birlikte hak sahibine tebliğ edilir. (Değişik ikinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Davet yazısında, hak sahibinin sulh-name tasarısını imzalamak üzere otuz gün içinde gelmesi veya yetkili bir temsilcisini göndermesi gerektiği, aksi takdirde sulhname tasarısını kabul etmemiş sayılacağı ve yargı yoluna başvurarak zararının tazmin edilmesini talep etme hakkının saklı olduğu belirtilir. Davet üzerine gelen hak sahibi veya yetkili temsilcisi sulhname tasarısını kabul ettiği tak-dirde, bu tasarı kendisi veya yetkili temsilcisi ve komisyon başkanı tarafından imzalanır. (Değişik dördüncü fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Sulhname tasarısının kabul edil-memesi veya ikinci fıkraya göre kabul edilmemiş sayılması hâllerinde, bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek bir örneği ilgiliye gönderilir. Sulh yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıklarda ilgililerin yargı yoluna başvurma hakları sak-lıdır. —————- (1) 17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ‘sakatlanma’ ibaresi ‘engelli hâle gelme’ şeklinde değiştirilmiştir.
Zararın karşılanması
Nakdi ödemenin şekli ve tutarı
Denetim ve sorumluluk
Tebligat
Yürürlük
Yürütme