Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ
Kapsam
Madde 2– (1) Bu Yönetmelik, a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp ve vazife malulü sayılanlardan; malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, bu kapsamda olup da hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi, eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi, b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelden; malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi; bu kapsamda olup da hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi, eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi, 6172 c) (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup vazife malulü sayılanlardan; malullerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi, bu kapsamda olup da hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ç) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar ile 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle engelli hale gelmiş olanların kendisi veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi; bu kapsamda olup da hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, (1) d) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarında görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, (2) ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hak sahipliği sonucunu doğuran durumların gerçekleşmesi halinde istihdam hakkı sahiplerinin istihdam edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Başvuru Hak Sahiplerinin Tespiti ve İhtilafların Giderilmesi Başvuru usul ve esasları
Madde 5– (1) Başvurular; istihdam talep formu doldurulmak suretiyle istihdam hakkından yararlanmak isteyenlerin ikamet ettikleri ildeki aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne yapılır. (2) Anne veya babanın istihdam hakkını kullanabileceği durumda, annenin başvurusunda babanın, babanın başvurusunda da annenin istihdam hakkından feragat ettiğine dair beyan alınır. Kardeşlerden birisinin bu istihdam hakkını kullanabilmesi için, hak sahibi anne ve baba ile diğer kardeşlerin istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır. (3) Anne, baba veya kardeşlerin istihdam hakkını kullanabileceği durumda, anne veya babanın başvurusunda kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan istenilmez. Bu hakkı kardeşlerden birinin kullanmak istemesi halinde, hak sahibi anne, baba ve diğer kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır. (4) Eş veya çocuğun istihdam hakkını kullanabileceği durumda, eşin başvurusunda çocuklardan istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan istenilmez. Çocuğun başvurusunda ise hak sahibi eş ve diğer çocuklardan istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır. (5) Sadece kardeşlerin istihdam hakkını kullanabileceği durumda, diğer hak sahibi kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır. (6) Malulün hak sahibi eşi veya çocuğu varsa kardeşleri iş hakkından yararlanamaz. Malulün hayatta olması ve istihdam hakkını kendisinin kullanmaması veya kullanamaması halinde; öncelikle lehine feragat verdiği eşi veya çocuğu, eşi veya çocuğunun bulunmaması durumunda ise lehine feragat verdiği kardeşi istihdam hakkından faydalanabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakla birlikte bu Yönetmelik hükümlerine göre ayrıca istihdam hakkı bulunan malullerin istihdam hakkından lehine feragat verdiği eşi veya çocuğu, eşi veya çocuğunun bulunmaması halinde lehine feragat verdiği kardeşi yararlanır. (7) İki hak sahipliği durumunda hak sahibi eş veya çocuğun bulunması halinde, bunların kullanabileceği istihdam hakkından anne, baba veya kardeşler yararlanamaz. (8) İki hak sahipliği durumunda hak sahibi anne, baba veya kardeşin bulunması halinde, bunların kullanabileceği istihdam hakkından eş ve çocuklar yararlanamaz. (9) Feragat beyanı noter huzurunda yazılı olarak düzenlenir. (10) Aşağıda sayılanlar hak sahibi sayılmazlar: a) Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar. b) Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar ile istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar. c) (Değişik: 7/11/2016-2016/9507 K.) Onbirinci fıkrada sayılan durumlar hariç olmak üzere, başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmuş olanlar. 6173 ç) (Ek: 7/11/2016-2016/9507 K.) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu ilgili valilerce tespit edilenler. (11) (Ek: 7/11/2016-2016/9507 K.) Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kişi veya kişilerden istihdam hakkını kullanacak kırkbeş yaşından küçük herhangi bir kişinin bulunmaması durumunda; a) İki hak sahipliği halinde, kırkbeş yaşından büyük eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; anne, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa anne veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; anne veya babanın bu hakkı kullanmaması halinde ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi, b) İki hak sahipliği halinde bir istihdam hakkının eş veya çocuğu tarafından kullanılması durumunda, ikinci istihdam hakkından eşi, çocuğu, anne, baba veya kardeşlerinden kırkbeş yaşından küçük kimsenin bulunmaması durumunda, anne, baba veya kardeşi olmak üzere toplam bir kişi, c) İki hak sahipliği halinde bir istihdam hakkının anne, baba veya kardeşleri tarafından kullanılması durumunda, ikinci istihdam hakkından eşi, çocuğu, anne, baba veya kardeşlerinden kırkbeş yaşından küçük kimsenin bulunmaması durumunda, eşi veya çocukları olmak üzere toplam bir kişi, ç) Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi hariç olmak üzere bir hak sahipliği halinde, istihdam hakkından kırkbeş yaşından büyük malullerin kendileri veya eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, d) Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilenlerden hayatını kaybedenlerin kırkbeş yaşından büyük eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, istihdam hakkından faydalanabilir.
Hak sahibi tespit komisyonu
Hak sahiplerinin tespiti
Bakanlığa bildirim
İstihdam hakkının kullanımı ile ilgili ihtilafın giderilmesi
Madde 9– (1) Hak sahipleri arasında ihtilafın ortaya çıkması durumunda, istihdam hakkının kim tarafından kullanacağına karar vermek üzere illerde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, aile ve sosyal politikalar il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ve aile ve sosyal politikalar il müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilen bir kişiden oluşan uyuşmazlık komisyonu kurulur. Yetkili uyuşmazlık komisyonu, istihdam talep başvurusunu ilk yapan hak sahibinin ikamet ettiği ildeki komisyondur. (2) Uyuşmazlık komisyonu, hak sahiplerinden en az birinin veya hak sahibi tespit komisyonunun başvurusu üzerine toplanır. (3) Uyuşmazlık komisyonu; a) Anne ile babanın, b) Çocukların, c) Kardeşlerin, her birinin kendi aralarında çıkan ihtilaflarda yetkilidir. 6175 (4) Uyuşmazlık komisyonu, öncelikli olarak başvuru yapıp yapmadığına bakmaksızın diğer hak sahiplerinin istihdam talepleri olup olmadığını tespit etmek üzere yazı ile beyanlarını ister. İlgililer bu durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak beyanlarını vermek zorundadırlar. Bu husus beyan talep yazısında ilgililere bildirilir. Bu süre içinde yazılı beyan verilmemesi durumunda istihdam hakkından vazgeçilmiş sayılır. (5) Uyuşmazlık komisyonu, istihdam talebinde bulunan hak sahipleri arasında bu hakkı kimin kullanacağına karar verirken ilgililerin mal varlığı, diğer aile fertlerini geçindirebilme, öğrenim durumu, yaş ve adli sicil kaydı gibi hususları gözönünde bulundurur. (6) Uyuşmazlık komisyonu oyçokluğuyla karar alır. Oylama sonucunda eşitlik olması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. (7) Uyuşmazlık komisyonu kararı istihdam talebinde bulunan hak sahiplerine en geç otuz gün içerisinde tebliğ edilir. Hak sahipleri tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde uyuşmazlık komisyon kararına yazılı olarak itiraz etmedikleri takdirde karar kesinleşir. İtiraz halinde, uyuşmazlık komisyonu itirazı otuz gün içinde karara bağlar. Kesinleşen uyuşmazlık komisyonu kararı Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa gelen kararın mevzuata aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, gerekçesi açıklanarak kararın düzeltilmesi istenilir. Bakanlıkça belirtilen gerekçeyi ortadan kaldıracak yeni bir bilgi ve belge bulunmadığı takdirde, uyuşmazlık komisyonu kararını düzelterek Bakanlığa gönderir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atama Usul ve Esasları Kadro ve pozisyonlara ilişkin hususlar
Madde 10– (Değişik: 7/11/2016-2016/9507 K.) (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; Bakanlıkça hak sahibi olduğu belirlenerek Başkanlığa bildirilen ve Başkanlıkça kura sonucu atama teklifi yapılanları, atama teklifi ile ihdas edilen 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolarına bu madde hükümleri çerçevesinde atamak zorundadır. (2) Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Başkanlıkça yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır. (3) Hak sahibi olanlar Bakanlıkça tespit edilerek liste halinde Başkanlığa bildirilir. 6176 (4) Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsamda talep ettikleri memur ve hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlar ile kurumlarında yer alan diğer unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonları, merkez ve taşra olacak şekilde, taşrada ise il bazında olmak üzere her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar Başkanlığın e-uygulama sistemi üzerinden iletirler. İşçi istihdam eden kurumlar, işçi taleplerini sürekli işçi unvanı ile bildirir. (5) Kamu kurum ve kuruluşlarının e-uygulama sistemi üzerinden yapacakları talepleri ile atama teklifi yapılacak personel sayısının karşılanamaması durumunda Başkanlıkça atama teklifleri resen yapılır. (6) Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifleri, Başkanlıkça kura usulü ile yapılır. (7) Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Atama ve göreve başlama
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Ataması yapılanların yeniden başvurması
Tereddütlerin giderilmesi
Kura usulü ile atama
Özel durumlar
İhraz edilen unvanlara atanma
Yürürlük
Yürütme