Teşrifat Müdürüyeti Umumiyesinin Vazaifi Hakkında Talimatname

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Madde 3-TeŞrifat Müdiriyeti Umumiyesinin vazaifi berveçhi atidir: 1- Dahili ve harici teŞrifata ait teŞrifat talimatnamelerini ihzar ve tanzim ve Heyeti Celilei Vekilenin tasvibine arz, 2- icra Vekilleri Heyetinin 17 Kanunusani 1926 tarihli ve 3030 numaralı kararnamesiyle kesbi meriyet edentalimatnamei mahsusu ahkamına tevfikan büyük ve orta elçilerin Reisicumhur Hazretleri tarafından kabulleri hakkındakimerasimi teŞrifatiyeyi tertip ve tanzim ve teŞrifata mütaallik mevaddı saireyi tayin, 3- Türkiye Cumhuriyeti nezdine izam kılınan büyük ve orta elçilerin itimatnameleri ile vedanamelerinin veReisicumhur Hazretleri tarafından hini kabullerinde irat edecekleri nutukların suretini tercüme ve mukabeleten ReisicumhurHazretleri tarafından irat buyurulacak ve Umuru Siyasiye Müdiriyeti Umumiyesince bilihzar Hariciye Vekili tarafındantasvip edilecek olan cevabi nutku Riyaseticumhur BaŞkitabeti vasıtasiyle Reisicumhur Hazretlerine arz ve iblağ,yevm ve saatikabulü istizan ve süferaya tebliğ, 4- Türk büyük ve orta elçilerinin itimatname ve vedanamelerini usulüne tevfikan tanzim, tahrir ve tahtim ileReisicumhur Hazretlerinin imzayı alileriyle tevŞih buyurulmasını ve ashabına tevdi veya irsalini temin,12 5- Hükümatı ecnebiye hariciye nezaretleri tarafından müta itimatnamelerle resen tayin kılınan maslahatgüzarlarıHariciye Vekiline takdim ve keza Hariciye Vekaleti Celilesi tarafından izam kılınan Türk maslahatgüzarlarının hariciyenazırlarına ita edecekleri itimatnameleri usulü dairesinde ihzar, 6- Türk Şehbenderlerinin memuriyet fermanlarını usulüne tevfikan tanzim, tahrir ve tahtim ve imzayı aliiRiyasetpenahi ile tevŞih buyurulmasını temin ve ashabına tevdi veya irsali, 7- Ecnebi konsolosların tasdiki memuriyetlerini teminen Dahiliye Vekaleti Celilesine tebligatı lazime icrası, 8- Türkiye Cumhuriyeti tarafından tayin edilen murahhasların salahiyetnamelerini usulü dairesinde ihzar ileReisicumhur Hazretlerinin imzayı alileriyle tevŞih buyurulmasını ve ashabına tevdi veya irsalini temin, 9- Muahedat,mukavelat ve itilafnameler ve beyannameler ile tahkimnamelerin tasdiknamelerini bu bapta tesbitedilen talimatnameye tevfikan tahrir, tahtim ve teclit ettirerek imzayı alii Riyasetpenahi ile tevŞih buyurulmasını temin;nüsahi musaddakalarının beynelmilel cari olan usulü teŞrifatiye dairesinde teatisine mütaallik muamelatı ifa ve teati; imzaprotokollerini usulü mevzuası dahilinde tanzim ve ihzar,tasdiknamelerin Türkçe metinlerinin sureti mütercimesini ihzar veaslına mutabakatını tasdik. 10- “Kordiplomatik” erkanına itası muktezi siyasi vesikaları ve Hariciye Vekaletince itası mütat olan siyasipasaportları ihzar ve tevdi ve ecnebi memurini siyasiyesinin gümrük muafiyatına mütaallik muamelat ve muhaberatı temin vetedvir, 11- Fevkalade elçilerle büyük elçilerin istikbal ve teŞyiinde ve sair merasimi teŞrifatiyede Hükümeti temsil, 12- Muhtelif sebeplerle Reisicumhur Hazretleri tarafından hükümdaran ile rüesayı hükümete resen veya cevabenkeŞide edilecek telgraflarla müŞarünileyhim tarafından Reisicumhur Hazretlerine irsal kılınan namei mahsusların HariciyeVekili tarafından ita edilecek talimat dairesinde ve usulüne tevfikan cevaplarını ihzar ve imzayı alii Riyasetpenahi ile tevŞihitemin kılındıktan sonra mürsiliileyhlerine irsal.
Zeyil