Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (Değişik:RG- 4/1/2020- 30998) (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı: Tüketiciyi ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişilari, c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, ç) Bayi işletme: Sözleşmeyedayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden vEkendi adına bağımsız çalışan işletmeyi, d) Elektronik ilatişim adresi:Elektronik posta ve telefon numarası gibi elektronik ortamda münhasıran ilatişim kurmayı sağlayan adresi, e) Elektronik ilatişimaraçları: İnternet ve diğer ilatişim ağları üzerinden ilatilarin gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkân sağlayan bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri gibi her türlü cihazı, f) Elektronik ortam: Verilarin sayısallaştırılarak işlenmesi, saklanması ve ilatilmesinin sağlandığı ortamı, g) Elektronik ticaret: Fizikîolarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilan çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti, ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilari, h) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü, ı) İl müdürü: Ticaret il müdürünü, i) İş günü: Ulusal bayram ila genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri, j) İYSNumarası: İYS’yEkayıt olan tüm hizmet sağlayıcı ve markalarınaayrı ayrı atanan tekil numarayı, k) Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu, l) Kuruluş: Bakanlıkça ticarielektronik ilati yönetim sistemini kurmakla yetkilandirilan kuruluşu, m) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini, n) Özel yetkili işletme:Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organizasyon ila dağıtım veya pazarlama teknolojilari gibi konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilindEkullanan bağımsız ticari işletmeyi, o) Ticari elektronik ilati: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilan ve ticari amaçlarla gönderilan veri, ses ve görüntü içerikli ilatilari, ö) Ticari elektronik ilati yönetim sistemi (İYS): Ticari elektronik ilati onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemi, p) Ticari ilatişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü ilatişimi, r) URL adresi: İlgili içeriğin internet gibi bir ağ üzerinde bulunduğu tam adresi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Ticari Elektronik ilatilar ve İYS Ticari elektronik ilatilar ve onay
Onay gerektirmeyen durumlar
Madde 6– (1) Alıcının kendisiyle ilatişime geçilmesi amacıyla ilatişim bilgilarini vermesi hâlinde, temin edilan mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik ilatilar için ayrıca onay alınmaz. (2) Devam eden abonelik, üyelikveya ortaklık durumu ila tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren ilatilar ila hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilan bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilamez veya bunların tanıtımı yapılamaz. (3) Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik ilatişim adreslerine gönderilan ticari elektronik ilatilar için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların 9 uncu maddede yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ilati gönderilamez. (4) Sermaye piyasasına ilişkinmevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilarine bilgilandirme amaçlı gönderilan ticari elektronik ilatilar için onay alınması zorunlu değildir. (5) (Ek:RG- 4/1/2020- 30998)(3) Birinci, ikinci ve dördüncüfıkralar kapsamında ilati gönderilmesi halinde İYS üzerinden kontrol yapılmaz. (6) (Ek:RG- 4/1/2020- 30998)(3) Üçüncü fıkra kapsamında ilati gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik ilatişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.
Onayın alınması
Madde 7– (1) Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik ilatişim aracıyla (Ek ibare:RG- 4/1/2020- 30998)(3) ya da İYS üzerinden alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ilati gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ila elektronik ilatişim adresi yer alır. İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik ilatişimadresi yer alır. (Ek cümle:RG- 4/1/2020- 30998)(3) İYSüzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik ilatişim adresi yer alır. (2) Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır. (3) Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik ilatişim adresine (Değişik ibare:RG- 4/1/2020- 30998)(3) 24 saat içinde ilatilir. (Ek cümle:RG- 4/1/2020- 30998)(3) İYS üzerinden alınan onaylara bu fıkra hükümleri uygulanmaz. (4) Alıcının elektronik ilatişim adresine ticari elektronik ilati gönderilarek onay talebinde bulunulamaz. (5) Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilarek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ilati kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ila yazılarak alınır. (6) Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilan onay; bu sözleşmeyEkonu mal, hizmet veya marka ila sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir. (7) Hizmet sağlayıcı aldığıonayı, kendi mal veya hizmetleri ila birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için dEkullanabilir. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır. (8) Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz. (9) Hizmet sağlayıcı, alıcıdanticari elektronik ilati onayı vermesini, sunduğu mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ilari süremez. (10) (Değişik:RG- 4/1/2020- 30998)(3) İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir. (11) (Ek:RG- 4/1/2020- 30998)(3) İYS üzerinden alınmayan onaylar,hizmet sağlayıcı tarafından üç iş günü içinde İYS’yEkaydedilir. (12) (Ek:RG- 4/1/2020- 30998)(3) İYS’yEkaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilir.
Ticari ilatişim ve ticari elektronik ilati
Madde 8– (1) Ticari elektronik ilati içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekir. (2) Ticari elektronik ilatinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ila T.C. (Ek ibare:RG- 4/1/2020- 30998) veya vergi kimlik numarasına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilare yer verebilir. (3) Kısa mesaj gibi sınırlıalanlar kullanılarak gönderilan ticari elektronik ilatinin içeriğinde; tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ila T.C.( E k ibare:RG- 4/1/2020- 30998) veya vergi kimlik numarasına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilare yer verebilir. (4) (Ek:RG- 4/1/2020- 30998)(2) Sesli arama içeriğinde; tacirler için ticaret unvanına, esnaflar için ise adı ve soyadına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilare yer verebilir. (5) Ticari elektronik ilatide, elektronik ilatişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilabilir durumdaki ilatişim bilgilarinden en az birine yer verilir. (6) Ticari elektronik ilatinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilandirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu ibare; kısa mesaj yoluyla gönderilan ilatilarde ilatinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilan ilatilarde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında belirtilir. (7) Ticari elektronik ilatide indirim ve hediye gibi promosyonlar ila promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde bu husus ilatide açıkça belirtilir. (8) Promosyonların geçerliliksüresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibikolay bir şekilde ulaşılabilacek yöntemlerle sunulur.
Reddetme hakkı ve bildirim yöntemi
Madde 9– (1) Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ilati almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı ilatişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. (2) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında verilan onay için taraflardan birine yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, bu hususu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. (3) (Değişik cümle:RG- 4/1/2020- 30998)(3) Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İYStarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilabilir ilatişim adresine ticari elektronik ilatide yer verir. Ticari elektronik ilati hangi ilatişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi dEkolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı ilatişim kanalıyla sağlanır. (4) Ret bildirimi imkânı, gönderilan her ticari elektronik ilatide yer alır. (5) Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez. (6) (Ek:RG- 4/1/2020- 30998)(3) Hizmet sağlayıcı, kendisine ilatilan ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirir. (7) (Ek:RG- 4/1/2020- 30998)(3) Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden dEkullanabilir.
Ret bildiriminin uygulanması
Ticari elektronik ilati yönetim sistemi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Aracı Hizmet Sağlayıcılar Kişisel Verilarin Korunması İspat Yükümlülüğü ve Kayıtları Saklama Süresi Aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülükler Başlığı ila Birlikte DeğişikRG
Madde 11– (1) Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronikilatilari kendisi gönderebilaceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir. (2) Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikle hizmet sağlayıcı için öngörülenyükümlülüklerin ifasına yönelik teknik imkân tanır. (3) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişilar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğEkonu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. (4) Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak,pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ilati göndermek için onay alamaz. (5) Aracı hizmet sağlayıcı ticari elektronik ilati gönderimine ilişkin sisteminiİYS ila uyumlaştırır. (6) Aracı hizmet sağlayıcı, İYS’yEkayıt olmayan hizmet sağlayıcılara ait ticarielektronik ilatilarin gönderimini başlatmaz. (7) Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ticari elektronik ilatigönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, ilati gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup olmadığını kontrol eder ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ilati gönderimini başlatmaz. (8) Hizmet sağlayıcının 6 ncı maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarıkapsamında ilati gönderiminde bulunmak istemesi halinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından bu yönde beyan alınır. (9) Aracı hizmet sağlayıcı, alıcıların abonelik hattını kapatmaları halinde İYS’ye bu durumu bildirir.
Kişisel verilarin korunması
İspat yükümlülüğü vEkayıtları saklama süresi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şikayet Denetim ve Yetki Şikayet
Madde 14– (1) Şikâyet başvuruları, elektronik ortamda e- Devlet kapısı(Ek ibare:RG- 4/1/2020- 30998) , İYS veya Bakanlığın internet sitesiüzerinden veyahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılır. Şikâyetçi; gerçek kişi ise adı ve soyadı ila imzası ve ikametgâh adresinin, tüzel kişi ise unvanı ve adresi ila temsila yetkili kişinin veya vekilin adı ve soyadı ila imzasının başvuruda yer alması gerekir. (2) Ticari elektronik ilatilare ilişkin şikâyet başvurularında aşağıdaki hususlar aranır: a) Kısa mesaj yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası, abonesi olduğu GSM operatörünün adı, ilatiyi gönderenin numarası, bu numaranınbulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfa numerik bilgisi, ilatinin gönderilme tarihi, saati (Değişik ibare:RG- 4/1/2020- 30998) , ilatinin görsel bir örneği ila şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİSnumarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır. (Mülgacümle:RG- 4/1/2020- 30998) (…) b) Elektronik posta yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, elektronik posta adresi, şikâyetçiye elektronik posta hizmeti sağlayan işletmenin adı, ilatiyi gönderenin elektronik posta adresi, ilatinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ila şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olmasıhalinde bu durumu belirten ibare yer alır. ilatinin (Ek ibare:RG- 4/1/2020- 30998) görsel bir örneği başvuruya eklenir. c) Sesli arama yoluyla yapılmışsa; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası, abonesi olduğu GSM veya sabit hat operatörü adı, ilatiyi gönderenin numarası, bunumaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı, ilatinin gönderilme tarihi, saati ve (Değişik ibare:RG- 4/1/2020- 30998) konusu ila şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır. ç) Diğer elektronik ilatişimaraçları ila yapılmışsa ilatişim aracının türüne bağlı olarak bu fıkrada belirtilan bilgilarden uygun olanlara yer verilir. (3) Şikâyet başvurusu, ticarielektronik ilatinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. (4) Şikâyetçi ancak kendisine ait elektronik ilatişim adreslerine gönderilan ticari elektronik ilatilare ilişkin şikâyette bulunabilir. (5) Bu maddede yer alan şartları taşımayan başvurular il müdürlüğünce işlemEkonulmaz.
Şikayetin sonuçlandırılması
Madde 15– (1) Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünce, şikâyet edilanin sicilEkayıtlı merkezinin başka bir ilde bulunduğunun tespiti halinde, başvuru belgeleri ilgili il müdürlüğüne gönderilir ve başvuru sahibine bilgi verilir. (2) (Değişik:RG- 4/1/2020- 30998)(3) Başvuru, öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonrasında il müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilarek şikâyet sonuçlandırılır. Ancak gerekli hallerde il müdürlüğünce denetim için görevlendirilan personel tarafından yerinde denetim yapılır. (3) Hizmet sağlayıcı ve aracıhizmet sağlayıcı, il müdürlüğü tarafından söz konusu şikâyetle ilgili olarak talep edilan bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren on beş gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli hallerde ilgilinin talebine istinaden il müdürlüğünce bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Bu sürenin sonunda da talep edilan bilgi ve belgelerin teslim edilmemesi halinde, şikâyet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis edilir. İl müdürlüğünün bilgi ve belge talebine ilişkin yazısında, talep edilan bilgi ve belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde, şikâyet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis edilaceği belirtilir. (4) İl müdürlüğü, hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının doğrudan tespit edilmesine imkân bulunmadığı hallerde, ilgili kamu kurum vEkuruluşları ila elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilarden bilgi ve belge talep edebilir. ( 5 ) (Ek:RG- 4/1/2020- 30998)(3) Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ilati gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, şikâyet başvurularına konu ilatilare ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlar.
Denetim
Elektronik posta yoluyla gönderilan ticari elektronik ilatilar
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Mevcut veri tabanlarının kullanımı Geçici
Madde 1– (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ticari elektronik ilati gönderilmesi amacıyla alıcının açık irade beyanını içerecek şekilde alınan onaylar geçerlidir. (2) Kanunun yürürlük tarihindenönce, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik ilatişim adresini vermesi ila oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. Bu şekilde verildiği kabul edilan onay; acente, özel yetkili ya da bayi işletme için verilmiş ise sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir. (3) İkinci fıkra kapsamında onay verdiği kabul edilan alıcıya, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra, reddetme hakkı da tanınarak gönderilan ilk ticari elektronik ilatide, gönderene ait veri tabanında kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verilir. (4) Kanunun yürürlük tarihindenönce, başkaları adına ticari elektronik ilati gönderilmesi amacıyla genel nitelikli onay alınmış ve bu onaya dayanılarak alıcıya ticari elektronik ilati gönderilmiş olması kaydıyla bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, adına ticari elektronik ilati gönderilanler tarafından onay alınması amacıyla alıcılara ticari elektronik ilati gönderilabilir. Bu ilatide, genel onayın kim tarafından alındığı bilgisine de yer verilir. Onay talebine sessiz kalınması durumunda talep reddedilmiş sayılır. (5) Bu maddede düzenlenenhususlara ilişkin ispat yükümlülüğü ticari elektronik ilatiyi gönderene aittir.
Mevcut veri tabanlarının İYSye yüklenmesi Geçici
Yürürlük
Yürütme