Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
GENEL AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Disiplin amirleri
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme
Madde 8– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 5/6/2015 29377 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1 25/5/2017 30076 2 3 Ek- 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Görevli Memurların Disiplin Amirleri Cetveli Merkez Teşkilatı Unvanlar Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri Genel Müdür Bakan Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür DaireBaşkanı/Müşavir/Başuzman (Açıklama1) Genel Müdür İçDenetçi Genel Müdür Genel Müdürebağlı ŞubeMüdürü Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısınabağlı ŞubeMüdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Başmüfettiş/ Müfettiş/ Müfettiş Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür (Değişik satır:RG- 25/5/2017- 30076) Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür (Değişik satır:RG- 25/5/2017- 30076) Şube Müdürü/Başuzman (Açıklama2) DaireBaşkanı Genel Müdür (Değişik satır:RG- 25/5/2017- 30076) Başuzman (Açıklama 3) ŞubeMüdürü Genel Müdür Sivil SavunmaUzmanı (Açıklama4) DaireBaşkanı Genel Müdür Yardımcısı Taşra Teşkilatı 1- Şube Müdürlükleri Unvanlar Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri ŞubeMüdürü Genel Müdür Başuzman ŞubeMüdürü Genel Müdür Sivil SavunmaUzmanı (Açıklama4) ŞubeMüdürü Genel Müdür Yardımcısı 2- AAFİşletme Müdürlüğü Unvanlar Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri İşletmeMüdürü (Açıklama5) DaireBaşkanı Genel Müdür Yardımcısı İşletmeMüdür Yardımcısı İşletmeMüdürü DaireBaşkanı ŞubeMüdürü (İşletmeMüdürünebağlı) İşletmeMüdürü DaireBaşkanı ŞubeMüdürü (İşletmeMüdür Yardımcısınabağlı) İşletmeMüdür Yardımcısı İşletmeMüdürü Başuzman /Sivil SavunmaUzmanı (Açıklama6) İşletmeMüdürü DaireBaşkanı Açıklamalar: 1- Doğrudan Genel Müdürebağlı olarak görev yapan Başuzmanları ifadeeder. 2- (Değişik:RG- 25/5/2017- 30076) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ya da Daire Başkanlıklarından birine bağlı olarak görev yapan Başuzmanları ifade eder. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ya da Daire Başkanlığının Genel Müdür Yardımcısına bağlı olması durumundaburadagörev yapan Başuzmanın Üst Disiplin Amiri bağlı olunan Genel Müdür Yardımcısıdır. 3 – (Değişik:RG- 25/5/2017- 30076) Müstakil Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Başuzmanları ifade eder. Müstakil Şube Müdürlüğünün Genel Müdür Yardımcısına bağlı olması durumunda burada görev yapan Başuzmanın Üst Disiplin Amiri bağlı olunan Genel Müdür Yardımcısıdır. 4- Sivil SavunmaUzmanının Üst Disiplin Amiri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısıdır. 5- İşletmeMüdürünün Üst Disiplin Amiri, Haşhaş veAlkaloid İşleri Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısıdır. 6- İşletmeMüdürlüğündegörev yapan Sivil SavunmaUzmanlarının Üst Disiplin Amiri, Haşhaş veAlkaloid İşleri Dairesi Başkanıdır.