Toprak Ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Nizamnamesi

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL
Madde 3– (Değişik: 15/5/1975 – 7/10000 K.) A) Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için: a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak, b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve Ticari Bilimler, İdari İlimler, Ziraat, Orman, Veteriner, Mimarlık, İnşaat ve Harita Mühendisliği Fakülteleriyle, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinden ve dengi yerli ve yabancı fakülte veya okullardan mezun olmak, c) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, d) Kasıtlı olarak işlenen suçlardan dolayı hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hüküm giymiş olmamak, ———- (1) Herne kadar, bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden 5613 sayılı Kanun yürürlükten kalkmış ise de, 9/5/1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince bu konuda yeni tüzük çıkıncaya kadar bu Tüzüğün sözkonusu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır. (2) Bu Tüzükte geçen “işten elçektirme” deyimi, 15/5/1975 tarih ve 7/10000 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Tüzüğün 2 nci maddesiyle “görevden uzaklaştırma” olarak değiştirilmiştir. G-150 e) Yapılacak inceleme sonunda, karakter ve nitelik bakımdan müfettiş yardımcılığına alınmasına engel bir hali bulunmadığı anlaşılmak, f) Sınav açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını geçmemiş olmak, g) Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle saptanacak esaslara göre yapılacak müfettiş yardımcılığı sınavını başarı ile vermiş bulunmak. şarttır. B – Müfettişliğe atanabilmek için; a) Müfettiş yardımcılığında üç yıl çalışmış olmak, b) Yanında çalıştığı müşavir müfettiş veya başmüfettiş yahut müfettiş ile Teftiş Kurulu Başkanınca yeterli olduğu saptanmış olmak, c) A bendinin g fıkrasında sözü edilen yönetmelikle belli edilecek esaslara göre yapılacak müfettişlik yeterlik sınavını başarı ile vermiş olmak şarttır. C – Teftiş Kurulu başkanlığına müşavir müfettişliğe, başmüfettişliğe ve müfettişliğe atanabilmek için; bu maddenin (A) ve (B) bentlerinde yazılı şartları yerine getirmiş olmak gerekir.
İKİNCİ BÖLÜM Teftiş Heyeti Reisinin Vazife ve Salahiyetleri
Madde 4– Teftiş Heyeti Reisinin başlıca vazifeleri aşağıda gösterilmiştir: a) Teftiş mıntıka ve gruplarını tayin, teftiş programlarını tanzim ederek Genel Müdürlüğün tasvibine sunmak; b) Genel Müdürlük makamından alacağı emirleri müfettişlere tebliğ ve tatbikatını takip ve kontrol etmek; c) Müfettişlerin çalışma tarzlarını ve faaliyet derecelerini daimi murakabe altında bulundurmak; d) Müfettişlere ait bütün resmi muhabereleri idare ve müfettişlerin istihkakları ve idari işleri ile ilgili muameleleri ifa eylemek; e) Müfettişlerden gelecek raporlarla fezlekeleri inceliyerek esas ve üsul noktalarından noksanları – varsa – ikmal ettirildikten sonra ait olduğu makam ve mercilere göndermek ve bunlar üzerine ilgili idarelerce alınacak karar ve yapılacak muameleleri takip etmek ve sonuçlarını almak; f) Tahkikat işlerinin sonuçları ile, ehemmiyetli tetkik ve teftiş raporlarının münderecatı hakkında derhal, umumi raporların kendisine verilmesinden başlıyarak en geç bir ay içinde ve ilgili daireye verilip de en geç iki ay içinde gerekli işlemi yapılmamış olan raporlar hakkında üç ayda bir Genel Müdürlüğe rapor veya bilgi vermek; g) Her yıl sonunda Teftiş Heyetinin faaliyeti hakkında Genel Müdürlüğe rapor vermek; h) Genel Müdürlüğün göstereceği işler hakkında bizzat teftiş, tetkik ve tahkikat yapmak; i) Müfettişlerin tayin ve terfilerini inha etmek; j) (Değişik : 15/5/1975 – 7/10000 K.) Teftiş Kuruluna ait işlemlerin merkez bürosu tarafından gereği gibi yürütülmesini sağlamak. G-151 (Değişik: 15/5/1975 – 7/10000 K.) Bu maddede yazılı görevlerin yapılabilmesi için Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdürün uygun görmesiyle gerektiğinde bir müşavir müfettiş, başmüfettiş veya müfettişi merkezde yardımcı olarak çalıştırabilir.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM Başmüfettiş ve Müfettişlerin Vazife ve Salahiyetleri
Madde 5– (Değişik: 15/5/1975 – 7/10000 K.) Müşavir müfettiş, başmüfettiş, müfettiş ve teftişe yetkili kılınan müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır: a) Genel Müdürlük örğütü içindeki dairelere ait işler; kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanışı ve memurların çalışmaları hakkında teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, b) Teftiş ettikleri işlerde gördükleri yanlışlık ve eksiklikleri saptayarak bunları işlerin daha iyi yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından daha çok yararlanılması için alınması gereken tedbirlerle birlikte Genel Müdürlüğe bildirmek, c) Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzlukları derhal Genel Müdürlüğe bildirmekle birlikte gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ilgililer hakkında hemen soruşturmaya başlamak, d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yerine getirmek. Müfettiş yardımcıları, teftiş ve soruşturmaya yetkili değildirler. Müfettişlere tanınan yetkileri, yanlarında çalıştıkları müşavir müfettiş, başmüfettiş veya müfettişin gözetimi altında kullanabilirler. Ancak; bir yıl başarı ile yardımcı kadrosunda çalışmış olanlardan yanlarında çalıştıkları müşavir müfettiş veya başmüfettiş yahut müfettiş ile Teftiş Kurulu Başkanınca yeterli oldukları anlaşılanlar, bu süre sonunda Genel Müdür tarafından yalnız başlarına teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma işlerinde görevlendirilebilirler.
G
DÖRDÜNCÜBÖLÜM Raporların Çeşitleri Tanzimi ve Muameleye Konmaları
Madde 24– Raporlar üzerine yapılacak muamelelerle bu muamelelerin ne suretle yürütüleceği ve bunların hangi makamlara verileceği aşağıda gösterilmiştir. a) Kendisine cevaplı rapor gönderilen veya verilen memur bunu aldığında 10 günü geçmemek üzere müfettişlerce tesbit edilecek müddet içinde bu hususa ayrılmış olan yapraklara tenkid olunan cihetler hakkındaki cevaplarını yazar ve bu raporu amirine verir. Amiri bulunmadığı takdirde raporun müfettişe vermeğe veya göndermeğe mecburdur. b) Kendilerine rapor gönderilen veya verilen memurun veya memurların o yerdeki birinci ve varsa ikinci derecedeki amirlerinin her biri, raporun kendilerince alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde bunun inceleyip düşüncelerini katarak müfettişe vermeğe mecburdurlar. c) Kendilerine cevaplı rapor gönderilen veya verilenlerle amirleri tenkid olunan muamelelerini usul ve mevzuat dairesinde düzeltmek ve rapordaki cevaplarında bunu bildirmekle mükelleftirler. Bunlar, tenkid maddelerinden bir kısmı veya tamamı hakkında müfettişlerinkinden ayrı bir düşüncede bulundukları takdirde, bunun dayandığı haklı ve kanuni sebepleri raporun özel yaprağında açık ve kısa bir şekilde belirtirler ve bu hususta Genel Müdürlükten alınacak talimat dairesinde hareket ederler. G-155 d) Müfettişler, yukardaki fıkralara göre kendilerine geri gönderilen veya verilen raporları okuyup gerekiyorsa tamamlayıcı inceleme yaparlar ve en kısa bir müddet içinde son düşüncelerini katarak Genel Müdürlüğe gönderirler. Müfettişler, tevdi ettikleri raporları takip, bunlardan müddeti içinde cevaplandırılmayanları Genel Müdürlüğe bildirirler. e) Basit raporlar Genel Müdürlüğe gönderilir. f) Umumi raporlar, mesai devresini takip eden ilk ay içinde Genel Müdürlüğe verilir. g) Genel Müdürlük merkez teşkilatına dahil daire veya şubelere tevdi ve havale olunan raporların muameleleri bu daire ve şubeler tarafından mümkün olduğu kadar kısa bir zaman içinde ve tenkid, mütalaa ve tekliflere göre alınması lazım gelen karar ve tedbirler ittihaz ve lüzumu takdirinde mahalline tebligat yapılmak suretiyle intaç edilir. Bu neticeler Teftiş Heyeti Reisliğine bildirileceği gibi alınan tedbir ve kararlara ve mahalline yapılan tebliğlere ait evrakın ikişer sureti de Teftiş Heyeti Reisliğine gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM Tahkikat İşleri
ALTINCI BÖLÜM Müteferrik Hükümler
G