Tünel İşletme Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bölge Müdürlüğü: Karayolları Bölge Müdürlüğünü, b) Devlet yolları:Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar dışında kalan ve transit trafiği, illere, limanlara, tersanelere, hava alanlarına, demiryolu istasyonlarına, sınır kapılarına kesintisiz olarak ulaştıran ana karayollarını, c) ErişmEkontrolü: Transit trafiğe tahsis edilan karayollarında, yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların girmesinin engellenerek, ancak izin verilan motorlu taşıtların yararlandırıldığı, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasak olduğu, trafiğin özel bir kontrole tabi tutulmasına ilişkin uygulamayı, ç) Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü, d) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü, e) Grup tünel:Karayolunun bir bölümünde ardışık olarak yer alan birden fazla sayıdaki tünelleri, f) İl yolları:Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar dışında kalan, illeri birbirine, Devlet yollarına, limanlara, tersanelere,demiryolu istasyonlarına, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan ve bir il sınırı içinde başlayıp biten karayollarını, g) Karayolu: Trafik akışına imkân sağlamak üzerEkamunun yararlanmasına açık olan arazi şeritleri, köprüler, tüneller, her türlü sanat yapıları, koruma yapıları ve diğer alanları, ğ) Otoyol: Yüksekstandartlara sahip, trafik seyrinde asgari hız sınırlaması uygulanan, seyahat hızı yüksek ve üzerinde erişmEkontrolünün uygulandığı karayolunu, h) Protokol: Kamukurum vEkuruluşları ila tüzel kişilarle yapılan/yaptırılan işlerde tarafların sorumluluklarını belirleyen sözleşmeyi, ı) Risk analizi:Belirli bir tünelin bir gün için tahmin edilan ağır vasıta sayısının yanısıra, trafik özellikleri, tünel uzunluğu ve tünel geometrisi gibi güvenliği etkilayen tüm proje faktörleri ve trafik koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlanmış, öngörülebilan olumlu veya olumsuzlukların detaylı ve çok yönlü incelenmesini, i) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerini, j) Trafik hacmi: Bir tünelde her bir motorlu taşıt bir birim olarak sayılmak üzere şerit başına düşen yıllık ortalama günlük trafiği, k) Tünel: Trafik geçişine imkan sağlayan yeraltı karayolu sanat yapısını, l) Tünel Kontrol Merkezi:Tünel veya grup tünellerin işletmesinin tam gün gerçekleştirildiği istasyonu ya da tünel veya grup tünellerin işletmesinin tam gün personel bulundurma zorunluluğu olmadan da gerçekleştirildiği, kullanıcının veya sistemin vereceği acil durumların sürekli personel bulunan taşra teşkilatına ilatildiği istasyonu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Merkez ve Taşra Teşkilat Yapısı Merkez teşkilat yapısı
Taşra teşkilat yapısı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tünel İşletmesi ila İlgili Görevler Tünel işletmesinden sorumlu birimlerin görevleri
Risk analizi
Raporlama
Protokol
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Güvenlik Önlemleri Tünellerde alınacak güvenlik önlemleri
Madde 11– (1) Tünel güvenliği ila ilgili olarak aşağıdaki önlemler alınır: a) Tünelden geçen trafiğin sürekli ve güvenli bir şekilde akışı sağlanır. b) İşletme ve acil durum hizmetleriyle ilgilanen personel gerekli eğitimlere tabi tutulur. c) Acil durum senaryoları farklı olaylar için hazırlanır ve bütün tünellerde bulunur. Ayrıca tatbikatlar ila senaryoların işleyişi ve etkinliği izlenir. ç) Öncedenplanlanmış yapım veya bakım çalışmaları nedeniyle şeritlerin tamamen veya kısmen kapatılması, daima tünelin dışından başlatılır. Değişken mesaj işaretleri, ışıklı trafik cihazları ve mekanik bariyerler bu amaç için ilave olarak kullanılabilir. d) Ciddi bir kaza veya olay durumunda, ilgili tünelin bütün tüpleri trafiğEkapatılır, içeride kalan araçların en kısa yoldan tahliyesi sağlanır. Tünel dışındaki ve tünel içindeki trafiğin mümkün olan en kısa zamanda durdurulabilmesi için sadece tünel girişlerindeki ve aynı zamanda varsa tünelin içindeki değişken trafik işaretleri, ışıklı trafik işaret cihazlarının ve mekanik bariyerlerin eşzamanlı harekete geçirilmesi ila bu durum gerçekleştirilir. Bu sistemlerin olmadığı tünellerde trafiğEkapatma işlemi uygun bir şekilde yapılır. Trafik, durumdan etkilanmemiş araçların tüneli hızlı bir biçimde terk edebilmesinin sağlanacağı şekilde yönlendirilir. (2) Acil durum hizmetlerine erişme süresi yapılacak tatbikatlar ila ölçülerek belirlenir, tünelde olayın meydana gelmesi halinde acil durum hizmetlerine erişme süresi belirlenen sürelerden uzun olmaz. Yıllık Ortalama Günlük Trafiksayısı 2000’in üzerinde olan iki yönlü tünellerde, tünelin iki ucuna acil hizmetlerin yerleştirilme gereksinimi 8 inci madde uyarınca, bir risk analizi ila belirlenir ve bu hizmetlerden mümkün olanları Genel Müdürlüğünonayı ila gerçekleştirilabilir.
Alternatif güzergahlar ve gabarilar
Tehlikeli maddeler
Hız ve takip mesafesi
Uyulması gereken kurallar
Yürürlük
Yürütme