Turizm Yatırım, İşletme Ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Kapsam
Yasal Dayanak
Tanımlar
iKiNCi BÖLÜMDENETiM ELEMANLARIDenetim Tespit ve GörüŞler
Madde 5-(DeğiŞik: 29/9/2006-2006/11076 K.) Turizm yatırım ve iŞletmelerinin denetimi, Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halindeBakanlık müfettiŞlerince yapılır. Yatırım ve iŞletmeler Genel Müdürlüğü; belge talebinde bulunulan veya belgeli yatırım ve iŞletmelerin buYönetmelik ve ilgili mevzuathükümleri uyarınca yapılacak tespitlerini, iŞ yoğunluğu, kaynakların etkin ve verimli kullanımıile iŞin niteliğini dikkate alarak aŞağıda belirtilen personel aracılığıyla da yapabilir: a) il kültür ve turizm müdürleri, b) Geçiciveya özellik arz eden yatırım ve giriŞimler için Bakan tarafından belirli bir görev ve süre ilegörevlendirilecek Bakanlık personeli.—————–(1) Bu Bölümün baŞlığı “DENETiM ELEMANLARI VE ATANMALARI  iken, 29/9/2006 tarihli ve 2006/11076 tarihli Bakanlar KuruluKararının eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle metne iŞlendiği Şekilde değiŞtirilmiŞtir.(2) Bu maddenin baŞlığı “Denetim Elemanları:  iken, 29/9/2006 tarihli ve 2006/11076 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin5 inci maddesiyle metne iŞlendiği Şekilde değiŞtirilmiŞtir.1604 Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yaptırılan tespitler Bakanlık kontrolörlerince incelenir. inceleme sonucundadenetim yapılmasını veya ceza uygulamasını gerektirir bir sonuç ortayaçıkarsa Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafındangörev verilmesi halinde Bakanlık müfettiŞleri gerekli incelemeleri ve değerlendirmeyi yaparlar. Ayrıca; Yatırım ve iŞletmeler Genel Müdürlüğünce, gerek görülmesi halinde özel uzmanlık gerektiren konulardafaaliyet gösteren gerçek veya tüzel kiŞilerin veya ilgili Bakanlık birimlerinin görüŞünden yararlanılabilir.
Turizm Kontrolörleri Kurulu
Turizm Kontrolör Yardımcılığına GiriŞ
GiriŞ Sınavı Şartları
GiriŞ Sınavı için BaŞvuru
GiriŞ Sınavı Komisyonu
Sınav Konuları ve Usulü
Sınav Notları
Turizm Kontrolör Yardımcılığı
Yeterlik Sınavı
Atamalarda Sıralama
Yeterlik Sınavı Komisyonu
Saklı Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMGÖREV YETKi VE SORUMLULUKLARBelgeli Turizm iŞletmelerinin Denetiminde Yetkiler
Denetim Elemanlarının Görev ve Yetkileri
Kanun tüzük yönetmelik ve benzeri yasal düzenlemelerle kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmekDenetimin Kapsamı
Yatırım Dönemi Denetimleri
iŞletme Dönemi Denetimleri
Madde 22-Belgeli iŞletmelerin veya iŞletme belgesi talebinin değerlendirilmesine esas olacak denetimde; a.(DeğiŞik:29/9/2006-2006/11076 K.)Tamamlanan yatırımın, yatırım belgesine esas fikir projesine ve iŞyeri açmave çalıŞma ruhsatına veya doğrudan iŞletme belgesi talebinde, dosyasındaki iŞyeri açma ve çalıŞma ruhsatına uygunluğu, b. Tesisin dıŞ ve iç mekanları ile malzeme, teçhizat, tesisat, mefruŞat ve dekorasyonunun sınıfı ile uyumu korunupkorunmadığı, c. Belge almaya esas vasıfların devam edip etmediği, d. iŞletme belgesi verilmesinde esas alınan veya alınacak olan nitelikleri belirleyen Yönetmelik hükümlerine uyum, e. Mahallerin amaçlarına uygun kullanımlarının devamı, f. iŞletmenin,belgede belirtilen sahip ve/veya iŞletmecisinin mülkiyet ve/veya yönetiminin devamı, g. Personelin niteliğinin sınıfına ve mevzuata uygunluğu, h. Yabancı personelin nitelik ve izinlerinin ilgili Yönetmeliğe uyumu, i. Tasdikli fiyat tarifelerinin uygulanması ve yönetmelik uyarınca teŞhiri, j. iŞletmenin uluslararası turizm talebine yönelik çalıŞmaları ve doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan döviz miktarı, k. Yeme ve içme servisi yapılan tesislerde, yiyeceğin miktar, kalite ve takdiminin sınıfı ile uyumu, l. Genel temizlik ve hizmet standardının sınıfı ile uyumu, m. iŞletmeye özel olarak tahsis edilen yatırım ve iŞletme mallarının amaca uygun değerlendirilmesi, n. iŞyerinin baŞka bir amaçla kullanılıp kullanılmadığı, o. insan ve çevre sağlığı ile mal ve can güvenliğinin sağlanmasına, müŞterinin haklarının korunmasına yöneliktedbirler incelenir.
Seyahat Acentaları Birliğinin Denetimi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇEŞiTLi HÜKÜMLERGörev Belgesi
Şikayet ve Denetim Defterleri
Raporlar
YurtdıŞı incelemeleri
Yürürlükten Kaldırma
Yürürlük
Yürütme