Türk Silahlı Kuvvetleri öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Amir: Kadro vEkuruluş yönünden bağlı olunan ve makam ve memuriyet itibarıyla emretmek yetkisine sahip kimse ilEkadro vEkuruluş bağlantısı olmasa dahi mevzuatla amir olarak yetkilandirilmiş olan diğer kişilari, b) Bilişim araçları: Ses veya görüntü ilatme veya kayıt yapma özelliği olan her türlü cep telefonu vEkamera ila bilgi toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan bilgisayar, genel veya yerel ağ ila her türlü bilgi depolamaya, taşımaya veya aktarmaya elverişli cihaz ve benzeri araçları, c) Ceza incelemEkurulu: Öğrenci disiplin kurulu tarafından cezalandırılan öğrencinin itirazını incelemeye yetkili olan kurulu, ç) Ceza puanı: Disiplin cezaları karşılığında belirlenen puanı, d) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe göre disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış ilk amiri, e) Disiplin amirleri: Disiplin amiri ila üst disiplin amirlerini, f) Disiplin cezası: Disiplinsizlik nedeniyle yetkili kişi veya kurullar tarafından verilan ve bu Yönetmelikte gösterilmiş olan yaptırımları, g) Disiplin puanı: Öğrencinin disiplin durumunun puan olarak ifadesi olup öğrenciye, öğrenimine başladığında verilan ve her disiplin yılında, kaybedilan disiplin puan toplamının belirlenen oranda müteakip yıllara ilave edilmesi ila hesaplanan toplam puanı, ğ) Disiplin Yılı: 1) Ortaöğretim öğrencilari için, eğitim öğretim yılının başlangıcından müteakip eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar olan süre olup bu, okula yeni katılan öğrencilar için intibak veya oryantasyon süresi sonunda başlayan süreyi, mezun olacak öğrencilar için lisans veya ön lisans eğitimi görecekleri okula katıldıkları günün başlangıcı ila sona eren süreyi, 2) Lisans ve ön lisans öğrencilari için, eğitim öğretim yılının başlangıcından müteakip eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar olan süre olup bu, okula yeni katılan öğrencilar için intibak veya oryantasyon süresi sonunda yapılan ant içme töreninden itibaren başlayan süreyi, mezun olacak öğrencilar için subay veya astsubaylığa nasbedildikleri günün başlangıcı ila sona eren süreyi, 3) Diğer öğrencilar için, eğitim gördükleri kıta veya askerî kuruma katılış gününden başlayan ve subay veya astsubaylığa nasbedildikleri günün başlangıcı ila sona eren süreyi, h) Disiplinsizlik: Bu Yönetmeliğe göre disiplin cezası ila cezalandırılan fiil ve halleri, ı) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatiller ila hafta tatili günleri dışındaki çalışma günlerini, i) Okul: Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumları ve ortaöğretim okulları, fakülte ve yüksek okullar askerî öğrenci komutanlıkları ila diğer okullar ve sınıf okulu/eğitim merkezlerini, j) Ortaöğretim okulları: Askerî liseler ve astsubay hazırlama okullarını, k) Öğrenci: Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumları ve ortaöğretim okulları ila diğer okullar ve sınıf okulu/eğitim merkezlerinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına yurt içinde ve yurt dışındaki sivil/askerî fakülte, yüksekokul vEkurumlarda öğrenim gören veya rütbesiz olarak temel askerlik eğitimine tabi tutulan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerî öğrencilari, sözleşmelilar dâhil subay ve astsubay adaylarını, yedek subay adaylarını ve Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilan dost ve müttefik ülke öğrencilarini, l) Öğrenci disiplin kurulu: Okullarda kurulan ve bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılan disiplinsizlikleri ve disiplin amirince teklif edilmesi halinde 29 uncu maddesinde yazılı disiplinsizlikleri cezalandırmakla görevli ve yetkili olan kurulu, m) Üst disiplin amirleri: Disiplin amirinin kadro vEkuruluş yönünden bağlı bulunduğu ve disiplin cezası vermeye yetkili sıralı amirleri, n) Yüksek disiplin kurulu: Okullarda kendi özel yönetmeliklerine görEkurulmuş olan yüksek disiplin kurullarını, o) Yükseköğretim Kurumları: Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı harp okullarını, fakülteleri, yüksek okulları ve meslek yüksek okullarını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Disiplin ilkesi
Disiplin ve disiplinin tesisinde esas
Disiplinsizliğin oluşması ve disiplin cezalarının niteliği
Disiplin soruşturması veya tahkikatın adli soruşturma veya kovuşturmadan bağımsızlığı
Takdir hakkının kullanımı
Madde 9– (1) Disiplin cezası vermeye yetkilandirilmiş kişi vEkurullar, disiplin cezası uygulanması ila ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekildEkullanır. (2) Takdir hakkı mutlaka gerekçeli olarak kullanılır. (3) Disiplin cezası vermeye yetkilandirilmiş kişi vEkurullar; ceza verilip verilmemesi, verilan ceza nedeniyle ceza puanı düşülüp düşülmemesi veya ceza miktarının belirlenmesinde takdir haklarını kullanırken; a) Disiplinsizliğin işleniş biçimi, b) Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer, c) Disiplinsizliğin askerî hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı, ç) Disiplinsizliğin niteliği ila verilan cezanın uyumlu ve caydırıcı olması, d) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, e) Disiplinsizlik yapan öğrencinin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, f) Disiplinsizlik yapan öğrencinin daha önceki disiplin durumu, g) Disiplinsizlik yapan öğrencinin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık, ğ) Öğrencinin yaş ve gelişimi, h) Öğrencinin eğitim- öğretimdeki ilgi ve başarısı, gibi hususları göz önüne alırlar. (4) İtiraz üzerine yetkili makamlar tarafından verilan kararlar hariç olmak üzere, hiçbir idari makam tarafından, disiplin cezası ila ilgili takdir hakkının kaldırılması sonucunu doğuran bir karar verilamez veya uygulama yapılamaz. Kesinleşen cezalar, hiçbir idari makam veya kurul tarafından itiraz üzerine veya resen kaldırılamaz veya değiştirilamez.
Savunma hakkı
Disiplin danışmanlığı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Amirlerinin Görev ve Yetkilari Disiplin amirleri
Madde 12– (1) Disiplinsizliği tespit edilan öğrenciye, disiplin amiri tarafından bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak disiplin cezası verilir. (2) Bu Yönetmelikte belirlenmiş olan disiplinsizliklere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara, eylemleri adli veya askerî suç teşkil etse dahi aynı neviden disiplin cezaları verilabilir. (3) Disiplin amiri olabilmek için, disiplin cezası verilacek öğrencinin kadro vEkuruluşa göre amiri konumunda olunması gerekir. Eğitim, tatbikat, kurs, staj, tören gibi maksatlarla farklı garnizonlarda geçici teşkilatlanma veya görevlendirme yapılması durumunda, teşkilatlanma veya görevlendirme emrinde açıkça belirtilmek kaydıyla, amir olarak yetkilandirilanler de disiplin amiri yetkisini haizdir. (4) Disiplin amirlerinin verebilacekleri cezalar ve cezaların karşılığında düşülecek disiplin puanları ekli (1) sayılı çizelgede gösterilmiştir. (5) Disiplin amirince verilan cezalarda, disiplinsizliğin oluştuğunu veya oluşmadığını gösteren unsurlar, ceza kararına karşı yapılacak itirazın itiraz makamı ve itiraz süresi ila ceza miktarının tayininde esas alınan hususlar ceza kararında gösterilir. (6) Daha üst rütbeli bir kadroya vekâleten atanan veya görevlendirilanler, vekâlet ettikleri kadroda gösterilan rütbenin sahip olduğu disiplin cezasına ilişkin yetkilari kullanır. (7) Disiplin cezasının tebliğinden önce disiplinsizlik yapan öğrencinin disiplin amiri değişmiş ise, disiplin cezası verme yetki ve sorumluluğu yeni disiplin amirine geçer. (8) Disiplin cezasının kesinleşmesinden sonra disiplinsizlik yapan öğrencinin disiplin amiri değişmiş ise yeni disiplin amiri tarafından ceza yerine getirilir. Ancak ortaöğretim okullarında verilan ve yerine getirilameyen cezalar, öğrencinin yükseköğretime devam etmesi durumunda yeni okullarında yerine getirilmez. (9) Cezanın disiplin amiri tarafından verilmesi esastır. (10) Aşağıdaki hallerde disiplin soruşturması yapma ve disiplin cezası verme görev ve yetkisi üst disiplin amirleri tarafından da kullanılabilir: a) Disiplinsizlik, daha ağır bir disiplin cezası verilmesi amacıyla kendisine ilatilmiş veya kendisi tarafından buna gerek görülmüşse. b) Disiplinsizliğe bizzat şahit olunmuşsa. c) Disiplinsizlik, resmi saygınlığına ve makamına karşı işlenmişse. ç) Disiplinsizlik, emri altında bulunan çeşitli kıta, karargâh vEkurumlara bağlı birden fazla kişi tarafından işlenmişse. d) Bu Yönetmeliğe göre cezalandırılması zorunlu olan bir disiplinsizlik, bilinmesine rağmen kendinden önceki disiplin amirleri tarafından cezasız bırakılmışsa. (11) Onuncu fıkra kapsamındaki yetkilarin üst disiplin amirlerincEkullanılmaması durumunda, disiplin cezası verme görev ve yetkisi disiplin amiri tarafından kullanılır.
Disiplin amirlerinin ikaz ve disiplin eğitimine alma yetkisi
Disiplin soruşturması ve yetkilar
Disiplinsizliklerin bildirilmesi
Disiplin amirlerinin takdir hakkı
Disiplin amirleri tarafından verilan cezalara itiraz cezanın kesinleşmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Disiplin Kurulu Öğrenci Disiplin Subayı ve Ceza İnceleme Kurulu Öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu
Öğrenci disiplin kurullarının oluşumu
Öğrenci disiplin subayı niteliği ve görevleri
Madde 20– (1) Her öğrenci disiplin kuruluna bir öğrenci disiplin subayı görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde, bir öğrenci disiplin subayı birden fazla öğrenci disiplin kurulunun işlemlerini yürütmek üzere, nezdinde öğrenci disiplin kurulu kurulan komutan veya askerî kurum amiri tarafından yetkilandirilabilir. (2) Öğrenci disiplin subayı, yardımcılığı kaldırılan askerî hâkim sınıfına mensup subaylar arasından atanabilir. Askerî hâkim sınıfına mensup öğrenci disiplin subayları, komutanlık ve askerî kurum amirliklerinin aynı zamanda hukuk müşaviridir. (3) Askerî hâkim sınıfına mensup subaylar arasından atanmış olan öğrenci disiplin subayının bulunmaması yahut görevini yapmasını engelleyici sebeplerin bulunması hâlinde, öğrenci disiplin subaylığı görevi 6413 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereği disiplin subayı olarak atanmış veya görevlendirilmiş olan disiplin subayı tarafından yapılabilaceği gibi, atama veya görevlendirme suretiyle diğer sınıflara mensup subaylar tarafından da yapılabilir. Atama yapılmaması hâllerinde öğrenci disiplin subayı, nezdinde öğrenci disiplin kurulu kurulan komutan veya askerî kurum amiri tarafından kıtada en az bir yıl hizmet görmüş olan ve taksirli suçlar dışında bir suçtan hükümlü bulunmayan subaylar arasından görevlendirilir. (4) İhtiyaç duyulması hâlinde, yeteri kadar subay veya astsubay, öğrenci disiplin subayı yardımcısı olarak görevlendirilabilir veya atanabilir. Ayrıca öğrenci disiplin subaylıklarında ve öğrenci disiplin kurullarında tutanak kâtipliği yapmak ve diğer idari işleri yürütmek üzere yeteri kadar personel görevlendirilir ve bunlara gerekli malzeme ve yer tahsisi yapılır. (5) Öğrenci disiplin subayının görevleri aşağıda belirtilmiş olup, öğrenci disiplin subayı bu görevlerinden dolayı nezdinde öğrenci disiplin kurulu kurulan komutana veya askerî kurum amirinEkarşı sorumludur: a) Adli ve disiplin konularında danışmanlık yapmak. b) Öğrenci disiplin kurulunun yapacağı işlemleri koordine etmek. c) Adli konular ila ilgili yazışma ve diğer idari işlemleri yürütmek. ç) Yönetmeliklerle verilan diğer görevleri yapmak.
Öğrenci disiplin kurulunun yetkilari
Tahkikat usulü
Madde 22– (1) İşlediği disiplinsizlik nedeniyle öğrenci disiplin kuruluna sevk edilan öğrencinin soruşturma dosyası; ilk disiplin amiri tarafından hazırlanır ve üst disiplin amirinin onayı ila disiplinsizliğin öğrenilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde, yetkili öğrenci disiplin kurulunun öğrenci disiplin subaylığına gönderilir. Bu dosyaya; disiplinsizlikle ilgili disiplin amirlerince yapılmış soruşturmaya ait evraklar ila bu disiplinsizliğe ilişkin diğer bilgi ve belgeler, öğrencinin yazılı savunması, yazılı savunma vermemesi durumunda konu hakkındaki tutanak, disiplinsizlik ve ceza takip çizelgesi, disiplin amiri ve bir üst disiplin amirinin kanaatleri ve ihtiyaç duyulan diğer bilgi ve belgeler konur. (2) Öğrenci disiplin subayı tarafından yapılan inceleme sonunda; a) Adli veya askerî mahkemelerin görevine giren bir suçun işlendiğinin tespit edilmesi hâlinde dosyanın bir suretinin görevli mercie gönderilmesine, b) Öğrenci disiplin kurulunun görev alanına girmeyen bir disiplinsizliğin tespit edilmesi hâlinde, gerekçesi ila birlikte evrakın ilgili disiplin amirine iade edilmesine, nezdinde öğrenci disiplin kurulu kurulan komutan veya askerî kurum amirinin onayıyla karar verilir. Nezdinde öğrenci disiplin kurulu kurulan komutan veya askerî kurum amiri bu yetkisini, askerî hâkim sınıfından olan öğrenci disiplin subayına yazılı olarak devredebilir. (3) Öğrenci disiplin kurulu, öğrenci disiplin subayının teklifi üzerinEkurul başkanının emri ila toplanır. Öğrenci disiplin subayı toplantı öncesinde, öğrenci hakkındaki iddiaları ve toplantı tarihini ilgilinin disiplin amirine yazı ila bildirir. Bu yazı disiplin amiri tarafından, dosyanın öğrenci disiplin kurulunda görüşülmesinden en az üç iş günü önce ilgiliye tebliğ edilir. Durumu görüşülecek öğrencinin toplantıda hazır bulundurulması disiplin amiri tarafından sağlanır. (4) Disiplin kuruluna sevk edilan öğrenci; tahkikatın gizliliğini, üçüncü şahıs ve makamların özel bilgilari ila şeref, haysiyet ve güvenliğini, gizli ve özel nitelikteki bilgilari korumaya yönelik olanların dışındaki soruşturma evrakının tamamını inceleme, tanık dinletme ve öğrenci disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir. (5) Öğrenci disiplin kurullarının ve öğrenci disiplin subayının her türlü bilgi veya belge talepleri, sıralı disiplin amirleri vasıtasıyla karşılanır. (6) Öğrenci disiplin kurulu toplantılarında öğrenci disiplin subayı ila tutanak kâtibinin bulunması şarttır. (7) Tahkikat ila ilgili oturumların yönetimi ve disiplininin sağlanması öğrenci disiplin kurulu başkanına aittir.
Tahkikat sonucu verilacek karar
Öğrenci disiplin kurulu kararına itiraz
Ceza incelemEkurulu
İtirazın incelenme usulü ve cezanın kesinleşmesi
BEŞİNCİ BÖLÜM Öğrencilar İçin Uygulanacak Cezalar Cezaların Özellikleri ve Cezalandırmayı Gerektiren Disiplinsizlikler Öğrencilar hakkında verilabilacek cezalar ve özellikleri
Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler
Madde 28– (1) Kınama cezası gerektiren disiplinsizlikler şunlardır: a) Uyulması gereken kurallara karşı kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak. b) Özürsüz veya izinsiz olarak bulunması gereken yere geç gelmek, erken ayrılmak, terk etmek veya mesai çizelgesine uymamak. c) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak. ç) Emir ve talimatlarla belirtilan kuralları kusurlu davranışları ila ihlal etmek. d) Verilan emirlerin ve eğitim- öğretim görevlerinin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsız davranmak. e) Kılık vEkıyafet ila ilgili olarak nizamlarda ve önceden belirlenmiş kurallara riayet etmemek. f) Tasarruf tedbirlerine riayet etmemek. g) Diğer öğrencilare veya astlık- üstlük ilişkisi içinde olunmayan kişilare söz ve hareketlerle sataşmak, kötü muamelede bulunmak, terbiye veya adaba uygun olmayan sözlerlEkonuşmak. ğ) Nizamlarla belirlenmiş olan askerî görgü, protokol ve davranış kurallarına aykırı bir biçimde tavır ve davranışlarda bulunmak. h) Selamlama ila ilgili olarak nizamlarla belirlenmiş kurallara riayet etmemek. ı) Belirlenmiş olan kişisel veya çevre temizliği ila ilgili kurallara riayet etmemek. i) İcra edilan bir faaliyetin veya verilmiş bir emrin icrası veya sonuçları hakkında ilgililare tekmil vermemek. j) Eğitim ve öğretimin etkin olarak yapılmasını sağlayacak bilgi ve görgünün kazanılmasında göstermesi gereken gayreti göstermemek. k) Askerî eşyayı düzgün ve talimatlara uygun kullanmamak. l) Eğitim ve öğretim ila ilgili araç- gereci yanında bulundurmamak. m) Amir veya üstlerinEkarşı saygısızlık teşkil edecek nitelikte olmayan ancak askerî nezaket, protokol ve terbiyEkurallarına aykırılık teşkil eden fiillerde bulunmak. n) Sağlığın korunması veya salgın ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için yetkili makamlarca yürürlüğEkonulmuş tedbirlere uymamak veya okuldaki kişilarin sağlığını tehlikeye düşürecek fiillerde bulunmak. o) Emri ve eğitim öğretim görevlerini mütalaa etmek. ö) Kumar, bahis veya şans oyunları oynamaya yarayan araç, gereç veya malzeme bulundurmak.
Disiplin amirleri tarafından verilacek izinsizlik cezasını gerektiren disiplinsizlikler
Madde 29– (1) Disiplin amirleri tarafından verilacek izinsizlik cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır: a) Okuldan çıkarılmayı gerektirmeyecek şekilde genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak. b) Okuldan çıkarılmayı gerektirmeyecek şekilde öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak. c) Emir ve talimatlarla belirlenen kuralları kasıtlı olarak ihlal etmek. ç) Okulun huzur, sükûnet ve çalışma düzenini bozmak. d) Verilan emirleri, kasıt veya taksirle tam ve zamanında yapmamak. e) Amirlerine veya üstlerine söz, yazı, hâl veya hareketleri ila saygısız davranmak. f) Askerî eşyayı kaybetmek, kasıtlı olarak tahrip etmek veya özel maksatla kullanmak. g) Bilarek doğruyu söylememek. ğ) Yirmi dört saati geçmeyecek şekilde; okulu izinsiz terk etmek veya yasal veya kabul edilabilir bir mazereti olmaksızın izin, istirahat veya hava değişimi süresini geçirmek. h) Alkollü içki bulundurmak veya içmek. ı) Arkadaşları veya diğer personel arasında söz veya fiilleri ila hoşnutsuzluk yaratmak. i) Yasak edilan yerlere girmek. j) Yasak edilan her türlü yayını okumak veya bulundurmak. k) Toplu şikâyet veya müracaatta bulunmak. l) Kişisel bir menfaat sağlamak, görev veya sorumluluktan kaçmak gibi amaçlarla hastalığını abartmak veya rahatsızlığı varmış gibi göstermek (temaruz). m) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek. n) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını veya düzenini bozacak faaliyetlerde bulunmak. o) Diğer öğrencilarin veya kişilarin onur, şeref veya haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde veya hareketlerde bulunmak. ö) Diğer öğrencilare veya kişilare fiili saldırıda bulunmak. p) Ortaöğretim öğrencilari için; tütün veya tütün mamullerini bulundurmak veya içmek. r) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak. s) Bahis ve şans oyunları oynamak. ş) Bilişim araçlarını emir ve talimatlarda belirtilan maksat veya esaslar dışında bulundurmak vEkullanmak. t) Kişisel menfaat temini için başkalarını aracı koyup öncelik veya ayrıcalık talep etmek. u) Hafta sonu tatili veya günlük izinler ila evci veya özel evci izinlerinde garnizon hudutlarını izinsiz olarak terk etmek. ü) İzin, istirahat, hava değişimi ve benzeri nedenlerle okula gidiş ve dönüşlerde terörle mücadelEkapsamında emredilan yol güzergâhının dışına çıkmak, belirlenen günler dışında seyahat etmek veya yapılan planlamaya aykırı seyahat etmek. v) Nöbet talimatına aykırı hareket etmek. y) Okulda bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilan her türlü malzemeyi bulundurmak veya kullanmak. z) Gizli olmayan ancak açıklanmaması gereken bir bilgiyi yetkisiz kişilarin öğrenebilaceği bir şekilde açıklamak. aa) Bilarek kendine zarar vermek. bb) Özürsüz veya izinsiz olarak derse, eğitime veya planlı faaliyetlerEkatılmamak, cc) Yetkili kişi veya kurullar tarafından verilan disiplin cezalarını, idari yaptırımları veya disiplinsizlik nedeniyle verilan görev ve sorumlulukları tam olarak yerine getirmemek. çç) Aşırı borç almak. dd) Kişisel bilgilarinde oluşan değişiklikleri zamanında amirlerine bildirmemek. ee) Amirlerini yanıltmak amaçlı söz, fiil ve davranışlarda bulunmak.
Öğrenci disiplin kurulu tarafından verilacek izinsizlik cezasını gerektiren disiplinsizlikler
Madde 30– (1) Öğrenci disiplin kurulu tarafından verilacek izinsizlik cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır: a) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak. b) Seminer, proje, tez, yayın veya bilimsel yarışmalarda intihal yapmak. c) Bilişim araçlarıyla veya çeşitli şekillerde, hukuka aykırı olarak kişi veya kurumlar ila ilgili ses, söz veya görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek veya yaymak. ç) Okuldan, yedi günü aşmayacak ve bu süre içindEkendiliğinden gelecek şekildEkaçmak. d) İzin, istirahat veya hava değişimi süresini yasal veya kabul edilabilir bir mazereti olmaksızın altı günü aşmayacak ve bu süre içinde kendiliğinden gelecek şekilde geçirmek. e) Asker kişilari, amirlerine veya üstlerinEkarşı itaatsizliğe, saygısızlığa, mukavemet göstermeye veya müessir fiil işlemeye tahrik veya teşvik etmek veya bu eylem ve fiillerEkatılmak. f) Tıbbi raporla ispatlanmak veya gizlenemeyecek derecede olmak şartıyla, sarhoş olmak. g) Kumar oynamak. ğ) Meslek kuruluşları, dernek veya vakıf üyelikleri ila spor kulüplerinin faal üyeliklerine izin almaksızın girmek. h) Okuldan çıkarılmayı gerektirmeyecek derecede, Türk Silahlı Kuvvetleri öğrenciliği sıfatına, itibar, onur ve şerefine aykırı davranışlarda bulunmak. ı) Siyasi içerikli konuşmalar yapmak veya hal ve hareketlerde bulunmak. i) Yetkili kişi veya kurullar tarafından verilan disiplin cezalarının, idari yaptırımların veya disiplinsizlik nedeniyle verilan görev ve sorumlulukların gereğinin yerine getirilmesinEkarşı çıkmak ve bu kapsamda yapılması zorunlu olan görev ve yükümlülükleri yerine getirmemek. j) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılık yapmak. k) Alt veya üst sınıflara veya arkadaşlarına askerî usul vEkurallar dışında kötü davranmak veya eziyet etmek. l) Yetkili makamlarca yasaklanmış olan toplantı, gösteri, yürüyüş ve benzeri faaliyetlere iştirak etmek.
ALTINCI BÖLÜM Disiplin Puanları Disiplin puanları
Ceza puanlarının düşülmesi
Madde 32– (1) Öğrencinin işlediği suç ve disiplinsizliklerde düşülecek ceza puanı ekli (1) sayılı çizelgeye göre hesaplanır. Ceza puanı, cezanın kesinleştiği disiplin yılındaki disiplin puanından düşülür. (2) Ekli (1) sayılı çizelgeye göre düşülecek ceza puanı; a) Kınama cezalarında, cezayı verenin rütbesinin karşılığındaki puan, b) İzinsizlik cezalarında, cezayı verenin rütbesinin karşılığındaki puanın, verilan hafta sonu tatili miktarıyla çarpımı sonucu bulunacak puan, c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere askerî ve adlî mahkemelerce verilacek hapis cezalarında, her günün sekiz ila çarpımı sonucu bulunacak puan, kadardır. (3) Disiplin amirleri, cezalandırdıkları ortaöğretim öğrencilarin disiplin puanından, takdir hakkının kullanımı esaslarına uygun olarak ceza puanı düşülmemesinEkarar verebilir. (4) Bu Yönetmeliğin 28 inci ve 29 uncu maddelerinde yazılı bir disiplinsizlik için verilan cezada düşülecek ceza puanı, disiplin tam notunun 1/3’ünü; bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılı bir disiplinsizlik için verilan ceza ila askerî ve adlî mahkemelerce verilan hapis cezalarında düşülecek ceza puanı, disiplin tam notunun 1/2’sini geçemez. (5) Ceza puanı, a) Aynı fiila ilişkin mahkemeler tarafından verilan cezalar ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse de, b) Herhangi bir nedenle ceza yerine getirilmemiş olsa da, disiplin puanından düşülür. Ancak mahkeme tarafından verilan bir hapis cezası nedeniyle düşülmesi gereken ceza puanı, aynı fiilden dolayı verilmiş disiplinsizlik cezası nedeniyle daha önce düşülen ceza puanından fazla ise sadece aradaki fark kadar ceza puanı, disiplin puanından düşülür. (6) Bu Yönetmelikte belirlenmiş olan disiplinsizlikler veya benzer eylemler nedeniyle öğrencinin Türk Silahlı Kuvvetleri adına öğrenim gördüğü sivil fakülte veya yüksek okullarda cezalandırılmış olması, öğrencinin bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda disiplin amirlerince veya öğrenci disiplin kurullarınca da cezalandırılmasına engel teşkil etmez. Ancak benzer olmayan eylemler nedeniyle öğrenim gördüğü sivil fakülte ve yüksek okullarda cezalandırılmış olan öğrencinin disiplin puanından, bu eylemler nedeniyle düşülecek ceza puanı miktarları ila yapılacak diğer idari işlemler ceza incelemEkurulları tarafından belirlenir.
Düşülen ceza puanlarının iadesi
Disiplinsiz öğrencilarin ikazı ve velilarin bilgilandirilmesi
Madde 34– (1) Öğrencilarin hâl, hareket, tutum ve davranışları ila disiplin derecesinin ölçüsü olan disiplin puanındaki düşmeye göre şu işlemler uygulanır: a) Disiplin tam puanının 1/4’ünü kaybeden öğrenci, bölük komutanı/sınıf subayı (veya eşiti) tarafından yazılı olarak ikaz edilir. b) Disiplin tam puanının 1/3’ünü kaybeden veya bir disiplin yılı içinde en az iki farklı disiplin amirinden toplam yedi defa veya daha fazla disiplin cezası alan öğrenci, tabur komutanı/sınıf amiri (veya eşiti) tarafından yazılı olarak ikaz edilir ve velisine yazılı bilgilandirme yapılır. c) Disiplin tam puanının 1/2’sini kaybeden veya bir disiplin yılı içinde en az iki farklı disiplin amirinden toplam dokuz defa veya daha fazla disiplin cezası alan öğrenci; 1) Harp okullarında alay disiplin kuruluna, 2) Gülhane Askerî Tıp Fakültesinde, öğrenci alayı disiplin kuruluna, 3) Astsubay meslek yüksekokullarında varsa alay/tabur disiplin kuruluna yoksa yüksek disiplin kuruluna, 4) Fakülte ve yüksek okullar öğrenci komutanlıkları, sınıf okulları/eğitim merkezleri ve ortaöğretim okullarında yüksek disiplin kuruluna, sevk edilir ve bu kurulların başkanları tarafından öğrenci ikaz edilarek velisine yazılı bilgilandirme yapılır. ç) Disiplin tam puanının 2/3’ünü ve daha fazlasını kaybeden veya bir disiplin yılı içinde en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası alan öğrenci yüksek disiplin kuruluna sevk edilir ve bu kurulların başkanları tarafından öğrenci ikaz edilarek velisine yazılı bilgilandirme yapılır. (2) Birinci fıkranın (ç) bendindeki kurullar, kurula sevk edilan öğrencilare verilan ikaz kararı ila birlikte, yapılan ikazın karşılığı olarak öğrencinin disiplin puanından, disiplin tam puanının 1/24’ü ila 1/8’i arasında takdir edilacek ceza puanının düşürülmesinEkarar verir. Bu husus, disiplin kurulu kararında gerekçeleri ila açıklanır.
Küsuratlı puanların tam puana tahvili
YEDİNCİ BÖLÜM Cezanın Yerine Getirilme Zamanı Disiplinsizlik ve Cezanın Takibi Kayıtların Muhafazası Zamanaşımı Geçici Olarak Kontrol Altına Alma Tedbirleri Cezanın yerine getirilme zamanı
Disiplinsizlik ve cezanın takibi
Kayıtların muhafazası
Zamanaşımı
Geçici olarak kontrol altına alma tedbirleri
SEkİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Disiplin nedeniyle okuldan çıkarılma
Öğrencilar hakkındaki özel yönetmelik hükümleri
Okulda bulunmayan öğrencilare tebligat
Yönergeler
Geçiş dönemi Geçici
Yürürlük
Yürütme