Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği.

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Tanımlar
Madde 3– Bu Yönetmelikte geçen: a) Kaynak; muvazzaflık hizmeti süresinde terhis olacak personel ile muvazzaflık hizmetini bitirmiş çağ içindeki yedek personel, b) Kurum ve kuruluş; bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla özel kanunlarla kurulmuş kurum ve kuruluşlar, kamu ve özel bütün işyerleri, c) Çağ içi; Kanunun vatandaşları Silahlı Kuvvetler emrine ayırdığı yaş sınırı, d) Seferberlik; Devlet bütün güç ve kaynaklarının başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hal, e) Genel seferberlik; ülkeye yönelik bir tehdidin karşılanması, bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberlik, 2906 f) Kısmi seferberlik; ülkenin bir veya birden çok bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik, g) Seferberlik hali; seferberlik uygulanmasının başlatıldığı gün ve saatten kaldırıldığı güne kadar devam eden durum, h) Sefer görev emri; seferberlik ilanında sefer görev emri verilen personel ve araçların gideceği yerin ve katılacağı birliğin seferberlik numarası yazılı, sürekli olarak personelin yanında veya araçta bulundurulan belge, ı) Özel çağrı; uygulanacak harekat planına dahil birlik ve kurumların tamanının veya bir kısmının seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması ve harekat süresince bu seviyeyi korumaları için gerekli personel ve lojistik desteği sağlamak üzere kısmi ve genel seferberlik ilanına gidilmeden Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılacak çağrı, j) Savaş; Devletin devamlılığını ve milli menfaatlerini sağlamak, milli hedeflere ulaşmak amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi güç ve kaynaklarının hiç bir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadele, k) Savaş hali; savaş ilanına karar verilmesinden bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durum, l) Silah altı davetiyesi; barışta manevra, tatbikat, atış ve konferanslar gibi öğretim ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personelle, araçların çağrılmalarına ilişkin belge, m) Yedek personel; muvazzaflık hizmetini tamamlamış askerlik çağı içinde bulunan personel, anlamında kullanılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM Personel Seferberliğinin İlke ve Esasları Genel Esaslar
Madde Personel seferberlik faaliyetleri aşağıdaki hususları kapsar a Seferberlik duyurusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamının veya bir kısmının seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması b Seferberlik ve savaş hali süresince oluşacak personel zayiatını karşılamak üzere bütünleme personelinin sağlanması c Gerekli görülen birlik ve kurumların tamamının veya bir kısmının özel nitelikli personel ihtiyaçlarının karşılanması d Yedek personelin silah altına alınma usullerinin denenmesi yedek personelin eğitimlerinin tazelenmesi ve geliştirilmesi Personel Seferberliğinin İlkeleri
Madde 5– Personel seferberliğinin ilke ve esasları şunlardır: a) Personel seferberlik planları, Silahlı Kuvvetlerin en kısa sürede sefer durumuna getirilmesi amacını güder ve sistemin kapsadığı her faaliyet, gereklilik, sadelik ve sürat ilkelerine dayanır. b) Personel seferberliğinin tazeleme eğitimine ihtiyaç göstermeyen yedek personelle tamamlanması suretiyle, birliklere, seferberliğin ilk günü muharebe gücünün kazandırılması esastır. c) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının saptanmasında, birlik ve kurumlar bir kademede seferi kadro seviyesine çıkarılır. d) Birlik ve kurumların seferberlik hazırlıkları, kısmi seferberlik veya özel çağrı durumlarında da uygulanabilecek genel seferberlik ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yapılır. e) Personel ihtiyaçları birliğine tertip esasına veya bölgeden seferberlik usulüne göre karşılanır. Ancak, bölge kaynağının yetersizliği halinde ihtiyaçlar diğer bölgelerden de karşılanabilir. Bu usullerin kurulu veya seferde kurulacak birliklerde uygulama esasları yönergede ayrıntılı olarak belirtilir. 2907 f) Askerlik şubelerinin kaynağını, o bölgedeki nüfusa kayıtlı askerlik çağı içindeki personel oluşturur. Nüfus naklini yaptıranların kayıtları nüfus idarelerince geciktirilmeksizin yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına bildirilir. Bunlar nakil oldukları nüfus idaresinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesinin kaynağına alınır. g) Yedek personele muvazzaflık döneminde yetiştirildiği sınıf ve branşlarıyla ilgili niteliklerine uygun sefer görevi verilmesi gözönünde bulundurulur. Bununla ilgili esas usuller yönergede belirlenir. h) Personel ihtiyacını daha genç doğumlularla karşılamak için barış döneminden itibaren her askerlik dairesi bölgesinde silah altına alınan personelin sınıflandırılması, seferde desteklenecek birlik ve kurum ihtiyaçlarını karşılayacak kontenjanlar dikkate alınarak yapılır.
Personel Seferberlik Planları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personel Seferberlik Hazırlıkları Personel Seferberlik Hazırlıkları İşlemleri
Subay ve Astsubay Kaynağının Saptanması
Erbaş ve Er Kaynağının Tesbiti
Birlik ve Kurumların Personel İhtiyaçlarının Tesbiti
Subay ve Astsubay Dağıtımının Yapılması
Erbaş ve Er Dağıtımının Yapılması
Sefer Görev Emirlerinin Hazırlanması
Sefer Görev Emirlerinin Yükümlülere Tebliği
Sonradan Sefer Görev Emri Verilmesi
Madde 15– Erbaş ve erlere sefer görev emirlerinin terhis edilirken birlik ve kurumlarınca tebliğ edilmesi esas olmakla birlikte, çeşitli sebeplerle sefer görevi tebliğ edilmeden kaynağa alınan personele sefer görev emri verilmesi veya sonradan ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, yükümlünün terhisinden sonra aşağıdaki usul çerçevesinde yapılır. a) Yerli askerlik şubeleri, üç nüsha olarak hazırladıkları sefer görev emirlerini il ve ilçe, mahalle ve köy esasına göre bölümler ve 3 üncü nüshalarını şubede bırakarak diğer iki nüshayı, teslim alma belgesi ile birlikte yükümlülerin oturdukları yerin bağlı olduğu mülki makamlara gönderirler. Mülki makamlar, teslim alma belgesine göre sefer görev emirlerini sayar ve teslim alma belgelerini imzalayarak askerlik şubesi başkanlığına gönderirler. b) Mülki makamlar adına il ve ilçe yazı işleri müdürlüklerince, teslim alınan sefer görev emirleri bekletilmeden, jandarma bölgesinde bulunan köy ve mahalle muhtarlarına ilgili jandarma birliklerince, emniyet bölgesinde bulunan köy ve mahalle muhtarlıklarına ise ilgili emniyet birimlerince, imza karşılığında ivedilik derecesi de bildirilerek, teslim edilir. c) Sefer görev emrinin muhtarlarca yükümlünün kendisine tebliğ edilmesi esastır. Yükümlü sürekli oturduğu adreste bulunamıyorsa, sefer görev emri kendisiyle birlikte oturan ailesi efradından birine tebliğ edilir. Seferberlik ve savaş halinde basın ve her türlü yayın ve haberleşme araçlarıyla yapılan duyurular tebliğ yerine geçer. d) Personel seferberlik tatbikatlarında yükümlülere sefer görev emri veya silahaltı davetiyesi tebliği de yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır.
Yoklama Aşamasında Bulunanların Çağrılması
General Amiral ve Yurt Dışı Kadrolarına Verilecek Personel
Yedeklik Yoklamaları
Sefer Görevi Aldıktan Sonra Bölgesinden Taşınanlar
Sefer Görev Emirlerinin Kaldırılması
Sefer Görev Emirlerinin Kaldırılmasını Gerektiren Durumlar
Çağrıya Uyma ve Sevk İşlemleri
Çağrıya Uymayanların İzlenmesi
Araçlardan Yararlanma
Kendiliğinden Birliğine Katılanlar
Yükümlülerin Askerlik Şubelerince Sevki
Birliğini Bulamayanlar
Askerlik Şubelerinin Mülki İdare Makamlarından İstekleri
Yedek Personelin Birlik ve Kurumlarca Teslim Alınması
Milli İstihbarat Teşkilatı Seferberlik Hazırlıkları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Seferberlik Tatbikatları Personel Seferberliği Tatbikatları
Seferberlik Tatbikatlarına Katılanların Özlük Hakları
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Hukuki Dayanak
Yürürlük
Yürütme