Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Kapsam
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları
Yüksek Disiplin Kurulunun Kuruluşu
Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri
Disiplin Kurullarının Kuruluşu
Madde 6– Disiplin Kurulları Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında kurulur. 1) (Değişik: 22/9/2017 – 2017/10894 K.) Millî Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu, Per-sonel Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur. a- Personel Genel Müdürlüğü Personel İşlem Dairesi Başkanı. b- Personel Genel Müdürlüğü Memur ve İşçi Dairesi Başkanı. c- Askeralma Genel Müdürlüğü Askeralma Personel İşlemleri Dairesi Başkanı. d- Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği temsilcisi. 2) (Değişik: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulu, memur-ların özlük işlemlerinin yürütüldüğü daire başkanı başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur. a- Personel Başkanlığı personel yönetimi ile ilgili şube müdürü. b- Personel Başkanlığı memur özlük işlemlerinden sorumlu şube müdürü. c- Personel Başkanlığı disiplin ve moral işlerinden sorumlu şube müdürü. d- Adlî Müşavirlik temsilcisi. 3) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Disiplin Kurulları, bu Komutanlıkların Personel Daire Başkanlarının Başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyeler-den oluşur. a – Plan ve Yönetim Şube Müdürü b – Sivil Memurlar Şube Müdürü c – Disiplin Moral Şube Müdürü d – Hukuk İşleri Müdürü. ———- (1) 8/4/2015 tarihli ve 2015/7581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan ‘sicil’ ibaresi ‘özlük’ şeklinde değiştirilmiştir. (2) 8/4/2015 tarihli ve 2015/7581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan ‘Dairesine’ ibaresi ‘Başkanlığına’ şeklinde değiştirilmiştir. 1595-1597 4) (Ek: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet me-murunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.
Disiplin Kurullarının Görevleri
Disiplin Amiri
Disiplin Amirlerinin Yetkileri
Disiplin Amirlerinin Sorumlulukları
Disiplin Amiri Olmayan Üstler
Disiplin Cezaları
Disiplin Cezalarının Tekerrürü Halinde Ceza Vermede Dikkat Edilecek Hususlar
Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi
Soruşturma İşlemi
Soruşturma Dosyasında Bulunacak Evrak
Soruşturma Dosyasına yapılacak İşlem
Toplantı Yeter Sayısı
Kurullarda Görevlendirilmeyecek Olanlar
Kurul Toplantılarına Katılamıyacak Olanlar
Kurulların Görüşme Usulü
Kararın Yazılması
Kararın Tebliği
Zamanaşımı
Cezaların Uygulaması
Savunma Hakkı
İtiraz
İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem
Sözleşmeli ve Geçici Personel
Diğer hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Yürürlük
Yürütme