Türk Vatandaşlarına Ait Olup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince Millileştir- Rilmiş Bulunan Mal Hak Ve Menfaatlerin Tasfiyesi Hakkındaki 1135 Sayılı Kanunun 6 Ve 10 Uncu Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Takdir ve Dağıtım Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Madde 2– Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuŞ olan Takdir ve DağıtımKomisyonunun, hak sahipleri ve alacaklarının tespiti ile tazminatın ödenmesi yönünden, görev veyetkileri Şunlardır: a) Hak sahibi olduklarından bahisle müracaat edenlerin tevdi ettikleri belgeleri tetkik vehak sahibi olup olmadıklarını tayin eder. b) Hak sahibi olduklarını iddia edenlerin ibraz ile mükellef oldukları belgelerinKomisyona tevdii için (Kanunda gösterilen azami ve asgari hadler dahilinde) süre tayin eder.c) Hak sahibi olduklarına karar verilenlerin mal, hak ve menfaatlerinin kıymetlerini tespitve takdir eder. d) Takdir ve tespit olunan kıymetlerden ödemeye esas olacak miktarı tayin eder. e) Hak sahibi olduklarına karar verilenlerden millileŞtirme belgesi ibraz edemeyenlerinveya ibraz ettikleri millileŞtirme belgesinde kıymet yazılı olmadığı gibi diğer belgelerinde dekıymete dair bilgi bulunmayanların mal, hak ve menfaatlerine, emsallerine kıyasen Komisyoncakıymet takdir olunamadığı takdirde keyfiyet, Yugoslav Makamlarından sorulmak üzere 1135sayılı Kanunun 1988 sayılı Kanunla değiŞik 9. maddesi gereğince DıŞiŞleri Bakanlığı aracılığı ileve bulunduğu yere heyet gönderilmek yolu ile inceletir ve araŞtırır.876 f) Komisyon kararlarına karŞı kanun gereğince Komisyon nezdinde ve bir defaya mahsusolmak üzere yapılan itirazları tetkik eder. g) Bu Yönetmelikle tutulması mecburi defterlerin ve iŞlerin çabuklaŞtırılması için lüzumgörülecek basılı kağıtların formüllerini hazırlar. h) Hak sahiplerini tespit ve tazminatın dağıtımı ile ilgili her çeŞit masraf (KomisyonBaŞkan ve Üyeleri ile birlik temsilcilerine ve personele verilecek ücret hariç) hakkında kararverir.
Takdir ve Dağıtım Komisyonu Bürosu
Madde 3-(DeğiŞik: 11/3/1983- 83/6163 K.) Evrak, dosya ve benzeri iŞleri düzenlemek, haberleŞmeleri yapmak, gerekli defter, kayıtve belgeleri tutmak ve dosyaları incelemek üzere; Maliye Bakanlığı Milli Emlak GenelMüdürlüğü’nün daimi kadrolarında görevli personeli arasından seçilen memurlardan bir (Büro)kurulur va büro Komisyona bağlı olarak çalıŞır. Büroda çalıŞtırılacak memurlar, Komisyon BaŞkanı’nın göstereceği lüzum ve teklifüzerine, Milli Emlak Genel Müdürü’nün onayı ile görevlendirilirler. Büroda görevli bulunanmemurlar mesai saatleri dıŞında da büroda çalıŞabilirler. Büronun, çalıŞma saatlerini saptamak ve denetimi yapmak, Komisyon BaŞkanının yetkisidahilindedir. Mesai saatleri dıŞında çalıŞtırılacak büro memurlarının görecekleri iŞlere göre; Ünvanı,sayısı ve aylık ücetleri aŞağıda gösterilen aylık ücretler üzerinden kendilerine ödenir. Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti Sayman 1 2.500,- Raportör 6 1.500,- Tercüman (Memurlardan ya da dıŞardan) 1 3.000,- Her ne sebeple olursa olsun, mesaiye kalmayan büro personeline bu konuda bir ücretödenmez. Mesaisinden yararlanılan raportör ya da tercüman’ın, görevlendirme süresinin bitimindensonra, aynı görev için görevlendirilmeleri ya da; herhangi bir nedenle raportör veya tercüman’ıngörev süresinin bitimini beklemeksizin görevine son verilebilmesi ancak, Milli Emlak GenelMüdürü’nün onayı ile sağlanabilir.
Komisyon BaŞkan ve Üyelerinin Ücretleri
Komisyon Toplantı Usulü
Tutulacak Defterler
Madde 6– Takdir ve Dağıtım Komisyonu emrinde çalıŞacak büroda aŞağıda yazılıdefterlerin tutulması mecburidir. a) Esas Defter: Tazminat taleplerini muhtevi dosyalar bu deftere kaydedilir. Defterde her dosyanıngördüğü iŞlem buna mahsus sütunlara iŞaret olunur. b) Komisyon Karar Defteri: Komisyonca ittihaz olunan bütün kararların daktiloda yazılmıŞ ve Komisyon BaŞkan veüyelerince imzalanmıŞ birer nüshası, tarih ve müteselsil numarayı ihtiva edecek Şekilde bu deftereyapıŞtırılır. Karara muhalif kalan üye muhalefet sebeplerini yazarak kararı imzalamaya mecburdur. Kararların tasdikli birer örneği ilgili bulundukları dosyalara konulur. Aynı kiŞi hakkındaittihaz olunan kararlar arasında irtibat sağlanır. c) Cari Hesap Defteri: Hak sahiplerinin alacaklarını ve kendilerine yapılan ödemeleri gösterir bu defterde, herhak sahibi için karŞılıklı birer sahife tahsis olunur. Bu sahifenin numarası aynı zamanda okimsenin cari hesap numarasıdır. Defterin baŞ tarafına hak sahibinin adı, soyadı, sol sahifesine Komisyonca kararabağlanan alacak ile bundan ödemeye esas teŞkil edecek miktar, alacağın ilgili bulunduğu dosyanumarası, karar tarih ve numarası, sağ sahifesine (ayrı ayrı olmak üzere) gerek avans ve gereksekat’i surette yapılan ödemeler, ödeme hakkında ittihaz olunan kararın tarih ve numarası yazılır. d) Banka Cari Hesap Defteri: Banka mevcudunu ve bundan yapılan ödemeleri gösterecek olan bu defter, tazminatınyatırılmıŞ bulunduğu her banka için ayrı ayrı tutulur. Defterin sol sahifesine banka mevcudu, sağ sahifesine de çeklere veya havale mektubunaistinaden bu bankadan yapılan ödemeler yazılır. Defter hergün mesai saati sonunda yekün edilir, bankadan gelen dekontlarla karŞılaŞtırılırve ayrıca ödeme defteri ile mutabakat sağlanır. Herhangi bir sebeple yanlıŞ, eksik veya fazla ödeme yapıldığı anlaŞıldığı takdirde gereklitedbirler alınmak üzere durum Komisyon BaŞkanına derhal bildirilir.878 e) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Tazminatın tespit ve dağıtımı ile ilgili olarak Komisyona gelen ve Komisyoncagönderilen evrak bu deftere kaydedilir. Bu kayıtlar arasında birbirine cevap teŞkil edenlerirtibatlandırılır. Defterde, gelen ve giden evrakın dosya numarası behemehal gösterilir. f) Posta Zimmet ve Takip Defteri: Büroda biri adi yazıŞmalar, diğeri tebliğ mazbatalı zarfla yapılacak tebliğler için olmaküzere iki defter tutulur. Bundan baŞka tebliğ mazbatalı zarfın muhatabına tebliğ edildiğini gösterir tebliğmazbatası üzerindeki tarihin veya iade tarihinin iŞaret olunacağı, “Posta Zimmetleri TakipDefteri” adı ile bir defter daha tutulur. g) Fihrist Defteri: Tazminat için müracaat edenlerin hem ad ve hem de soyadlarına göre tutulacak fihristdefterlerinde o kimseye ait dosya numarası da gösterilir.
Tazminatın Ödeme Şekil ve Usulü
Mali Hükümler
Kaldırılan Yönetmelikler
Yürütme ve Yürürlük