Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ TANIMLAR AMAÇ
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş Görev ve Organlar Kuruluş
Akademinin görevleri
Başkanlık
Akademi Başkanının görevleri
Danışma Kurulu
Madde 7– (1) Akademi bünyesinde Danışma Kurulu oluşturulur. (2) Danışma Kurulu; Bakanın görevlendirdiği bakan yardımcısının başkanlığında, Bakanlıkta görev yapan üst kademe kamu yöneticileri arasından Bakanın belirlediği üç üye ile üç yıl için belirlenen aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görev yapan hâkimler arasından seçilen birer kişi. b) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, birinci sınıfa ayrılmış olmak kaydıyla; adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapan hâkimler arasından seçilen birer kişi, Cumhuriyet savcıları arasından seçilen bir kişi. c) Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin hukuk fakültelerinde ve eğitim bilimleri alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilen birer kişi. (3) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Yargıtay üyeleri arasından üç kişiyi, Danıştay Başkanlık Kurulu Danıştay üyeleri arasından iki kişiyi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu kendi üyeleri arasından bir kişiyi üç yıl için Danışma Kurulu üyesi olarak belirleyebilir. (4) Süreli olarak seçilen üyenin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde, yeni seçilecek üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. (5) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Toplantı gündemi Danışma Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Akademi Başkanı toplantılara katılarak faaliyetleri hakkında Danışma Kurulunu bilgilendirir. Toplantılara alanında uzman kişiler ile kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri de davet edilebilir. Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilir. (6) Danışma Kurulu aşağıda belirtilen hususlarda Başkanlığa önerilerde bulunur: a) Eğitim planları ve yıllık faaliyetler. b) Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefler. c) Akademi faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların çözümü. ç) Akademinin görev alanına giren diğer konular.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğretim Elemanları ve Diğer Görevliler Öğretim elemanları
Atama ve görevlendirme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Eğitim ve öğretim planı
Uzmanlık eğitimi
Hizmet ücreti ve yatılı tesisler
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Gelirler
Denetim
Yönetmelikler
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar
Kadrolar
Geçiş hükümleri
Yürürlük
Yürütme