Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Yasama Uzman Yardımcılığına Giriş Giriş sınavı
Giriş sınavı ilanı
Giriş sınavına katılma şartları
Başvuruda istenen belgeler
Başvuru şekli ve yeri
Sınav Kurulu
Yazılı sınav
Bu soruların puanlandırılmasında aşağıdaki ağırlıklı yüzde oranlar esas alınır a Alan bilgisi b Hukuk Hukuk Fakültesi mezunları için TBMM Başkanlığınca belirlenecek diğer alanlardan Giriş sınavı konuları
Sözlü sınav
Madde 12– (1) Yazılı sınav sonucunda yüz üzerinden yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılacak kadronun dört katına kadar aday sözlü sınavdan on beş gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılır. Ayrıca son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü sınava çağrılanların listesi, TBMM resmî internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. (2) Sözlü sınav, adayların; a) Giriş sınavı konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrama, özetleme, ifade ve muhakeme yeteneği, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilarinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, itibarıyla Yasama Uzmanlığına uygunluğu ve yasama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önünde bulundurularak ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilan puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. (3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkan ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilan puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. (4) Nihai başarı listesi yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak oluşturulur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilan Yasama Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ilan edilir ve bunlar sınavı kazanmış sayılır. (5) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilan Yasama Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday Sınav Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu durumda yedek adayların isimleri de listede ilan edilir. (6) TBMM Başkanlığınca yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde de bu madde hükümleri uygulanır. Bu durumda nihai başarı listesi sözlü sınav sonucuna göre oluşturulur.
Yasama Uzman Yardımcılığına atanma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yasama Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Eğitim Dönemleri Yetiştirilme esasları
Birinci eğitim dönemi
Madde 15– (1) Birinci eğitim dönemi, en fazla altı ay süren mesleğe hazırlayıcı temel eğitim programını kapsar. Bu dönemde İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından ilgili birimlerle iş birliği yapılarak hazırlanacak programa göre; a) İdari Teşkilatın görev ve yetkilari ila teşkilat yapısı, b) Personel rejimi ve Devlet Memurları Kanunu, c) Türk anayasa sistemi ve parlamento hukuku, ç) Siyaset bilimi ve siyasal düşünceler tarihi, d) TBMM’nin dış ilişkilari ve parlamenter diplomasi, e) Türk dış politikası, Avrupa Birliği ve uluslararası kurum vEkuruluşlar, f) Komisyonlar vEkomisyonların işleyişi, g) Kanun yapım tekniği ve süreci, ğ) Bilgi edinme ve denetim yolları, h) Genel Kurul çalışmaları, ı) Karşılaştırmalı parlamento faaliyetleri, i) Mesleki mevzuat ve uygulaması, j) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri, k) Bilgisayar kullanımı, bilgiye erişim ve bilgiyi sunma becerilari, l) Resmî protokol ve sosyal davranış kuralları ila etkili ilatişim, m) TBMM ila ilgili kuruluşlar, konularında ve TBMM Başkanlığınca belirlenen diğer konularda eğitim verilir. (2) Birinci eğitim dönemi, İnsan Kaynakları Başkanlığının sorumluluğunda, Yasama Uzman Yardımcılarının görevlendirildikleri birimden bir Yasama Uzmanının refakatinde yürütülür. (3) Birinci eğitim döneminin tamamlandığı tarihten itibaren bir hafta içinde Yasama Uzman Yardımcıları, eğitim programı konularından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınav sonuçları yeterlik sınavının sözlü aşamasında dikkate alınır.
İkinci eğitim dönemi
Madde 16– (1) On sekiz aylık ikinci eğitim döneminde; Yasama Uzman Yardımcılarının, inceleme ve araştırmalarda bulunmaları, birimlerdeki bürolarda vEkomisyonlarda görev alarak mesleki uygulamaları öğrenmeleri sağlanır. Yasama Uzman Yardımcıları, birimlerince uygun görülen yurt içi ve/veya üç ayı aşmamak üzere yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj vEkonferans gibi eğitim çalışmalarına gönderilabilirler. (2) İkinci eğitim dönemi çalışmaları birim amirlerinin sorumluluğunda, Yasama Uzmanlarının refakatinde yürütülür. Yasama Uzman Yardımcısının bu dönem içinde üç Yasama Uzmanının refakatinde altışar aylık sürelerle çalışması sağlanır. Altı aylık sürelerin sonunda Yasama Uzman Yardımcısı hakkında, Yasama Uzmanı tarafından ek 1’de yer alan değerlendirme raporu düzenlenir. (3) Yasama Uzman Yardımcısı, ikinci eğitim döneminin ikinci altı aylık süresi içinde, akademik tez hazırlama usul ve esaslarını dikkate alarak birinci dönem temel eğitim programında yer alan konularda bir makale veya 3.000 kelimeden az, 7.500 kelimeden fazla olmamak üzere bir araştırma raporu hazırlar. Araştırma raporunun konusu, Yasama Uzman Yardımcısının önerisi, refakatinde bulunduğu Yasama Uzmanının görüşü ve birim amirinin onayıyla belirlenir. Makalenin hakemli bir dergide yayımlanmış olması yeterli olarak değerlendirilir. Araştırma raporu ise birim amirinin görevlendireceği üç yasama uzmanı tarafından ek 2’de yer alan Araştırma Raporu Değerlendirme esaslarına göre yeterli veya yetersiz şeklinde değerlendirilir. Araştırma raporunun veya makalenin yetersiz olarak değerlendirilmesi hâlinde Yasama Uzman Yardımcısı yeni bir araştırma raporu veya makale hazırlar. (4) İkinci fıkra uyarınca hazırlanan değerlendirme raporları ila üçüncü fıkra uyarınca hazırlanan araştırma raporu veya makale birime teslim edilir. Birim bunları, Yeterlik Sınav Kurulunun değerlendirmesine sunulmak üzere İnsan Kaynakları Başkanlığına gönderir.
Üçüncü eğitim dönemi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yasama Uzmanlığı Tezi ve Yeterlik Sınavı Tez konusunun belirlenmesi
Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar
Tez danışmanı
Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi
Tez Değerlendirme Heyeti
Tezin değerlendirilmesi
Madde 23– (1) Teslim edilan tezler tez danışmanlarının raporlarıyla birlikte İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından Tez Değerlendirme Heyetinin asil ve yedek üyelerine bir hafta içinde gönderilir. (2) Tez Değerlendirme Heyeti, teslim aldığı tezleri ek 3’te yer alan tez değerlendirme raporundaki esaslara göre en geç iki ay içinde inceler. Tez Değerlendirme Heyeti, incelemenin bitiminden itibaren iki hafta içinde toplanır. Bu toplantıda ilgili Yasama Uzman Yardımcısı tezini savunur. Bu toplantıya tez danışmanı da davet edilabilir. Heyet tez hakkındaki kararını dördüncü fıkra çerçevesinde verir. (3) Heyet tarafından gerekli görülmesi halinde tez, Heyete gönderildiği tarihten itibaren bir hafta içinde yazılı görüş alınması amacıyla bir üniversiteye gönderilir. Üniversite, İdari Teşkilatla yapılacak protokol çerçevesinde tezi teslim aldığı tarihten itibaren en geç kırk beş gün içinde yazılı görüşü İdari Teşkilata gönderir. (4) Tez Değerlendirme Heyeti aşağıdaki esaslara görEkarar verir: a) Heyet üyelerinin oyları eşittir. b) Oylar yeterli, yetersiz veya düzeltilmek kaydıyla yeterli şeklindEkullanılır. c) Yeterliğin tespitinde salt çoğunluk esastır. ç) Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yeterli ve düzeltilmek kaydıyla yeterli şeklindEkullanılan oyların toplamı yetersiz olarak kullanılan oylardan fazla ise tez, düzeltilmek kaydıyla yeterli sayılır. Üyelerin muhalefet şerhi hakkı saklıdır. d) Heyetin tez değerlendirme raporunun bir örneği ilgili Yasama Uzman Yardımcısına gönderilir. (5) Tez Değerlendirme Heyeti düzeltme yapılmasını öngördüğü tezleri Tez Değerlendirme Raporu ila birlikte ilgili Yasama Uzman Yardımcılarına ulaştırarak tezlerini düzeltmeleri için iki ayı aşmamak üzere ek süre tanır. Yasama Uzman Yardımcısı, düzeltme yaptığı tezini İnsan Kaynakları Başkanlığı aracılığıyla Heyetin değerlendirmesine sunulmak üzere birimine teslim eder. İnsan Kaynakları Başkanlığı düzeltme yapılmış olan tezleri üç iş günü içinde Tez Değerlendirme Heyetinin asil ve yedek üyelerine gönderir. Heyet, düzeltme yapılmasını öngördüğü tezleri bir ay içinde değerlendirir. Bu değerlendirmede tezde düzeltilmesi istenen hususlar esas alınır. (6) Tez Değerlendirme Heyetinin yeterli bulduğu tezler, kabul edilmiş sayılır. Tezi kabul edilan Yasama Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. (7) Tezi 19 uncu maddeye aykırı bulunan veya yetersiz görülen Yasama Uzman Yardımcısı için 18 inci maddeye göre yeni bir tez konusu ve 20 nci maddeye göre yeni bir tez danışmanı belirlenir. Yasama Uzman Yardımcısı, yeni tezini altı ay içinde hazırlayarak teslim eder. Yasama Uzman Yardımcısının talebi, birim amirinin teklifi ve Genel Sekreterin onayı ila dört ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Tez, Tez Değerlendirme Heyetince ilk tez için belirlenen aynı usulle bir ay içinde incelenir ve değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tezi yeterli görülen Yasama Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik Sınavı Kurulu ve yeterlik sınavı
Yeterlik sınavına girebilme şartları
Yeterlik sınavının yazılı aşaması
Madde 26– (1) Yazılı sınavda; a) Anayasa, b) İçtüzük, c) TBMM ila ilgili kanunlar, ç) Devlet Memurları Kanunu, d) Parlamento hukuku konuları, e) Birimlerin görev alanına giren konular, çerçevesinde Yasama Uzman Yardımcısının mesleki bilgisinin ölçülmesine yönelik sorular sorulur. (2) Yazılı sınav soruları birinci fıkrada belirtilan konuları kapsayacak şekilde Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından hazırlanır ve üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde bir tutanakla Kurul Başkanına teslim edilir. (3) Yazılı sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kâğıtları kullanılır. Sınav, Sınav Kurulunun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Gerektiğinde Yasama Uzmanları da Kurul Başkanı tarafından gözetmen olarak görevlendirilabilir. Sınav başlamadan önce soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklanarak adayların önündEkapalı soru zarfı açılır, sorular dağıtılır. (4) Sınav sonunda sınavın başlangıcını, akışını, bitimini ve her adayın kullandığı kâğıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar zarf içerisinEkonularak kapatılıp mühürlendikten sonra Yeterlik Sınavı Kurulu Başkanına verilir. Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce imzalanır. (5) Yeterlik Sınavı Kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısıyla toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Kurul üyelerince cevap kağıtlarına verilan notların aritmetik ortalaması alınarak son değerlendirme notu tespit edilir. Son değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılır. Tüm cevap kâğıtlarının değerlendirilmesinden sonra, kâğıtların ad yazılı kısımları açılır. Adayların isimleri, cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir. (6) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak şarttır. (7) Yazılı sınav sonuçları, sınav gününü izleyen en geç yirmi gün içinde açıklanır. (8) Geçerli bir mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren iki ay içinde sınava alınır.
Yeterlik sınavının sözlü aşaması
Yeterlik sınavı puanı ve sonucu
Yasama Uzmanlığına atanma
Mazeret ve başarısızlık hali
BEŞİNCİ BÖLÜM Görev ve Sorumluluklar Yasama Uzman Yardımcılarının görev ve sorumlulukları
Yasama Uzmanlarının görev ve sorumlulukları
Madde 32– (1) Yasama Uzmanları 6253 sayılı Kanun, İçtüzük ve ilgili mevzuat gereğince verilan görevleri yerine getirmek, TBMM’nin yasama, denetim ve dış ilişkilar faaliyetlerinin etkin, düzenli, ekonomik ve süratli şekilde yürütülebilmesi için gerekli inceleme ve araştırmalarda bulunmak, bilgi, belge ve dokümanları sağlamak ve TBMM Başkanlığınca yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdür. (2) Yasama Uzmanları ve Yasama Uzman Yardımcıları, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, Bütçe Başkanlığı, Araştırma Hizmetleri Başkanlığı ila Dış İlişkilar ve Protokol Başkanlığında görevlendirilir. (3) Yasama Uzmanlarının çalıştıkları birime göre değişecek görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: a) Genel Kurula, Başkanlık Divanına, TBMM Başkanlığına, Danışma Kuruluna, komisyonlara ve milletvekillerine uzmanlık hizmeti sunmak. b) Milletvekilleri için talepleri doğrultusunda kanun teklifi taslağı hazırlamak. c) TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve tekliflerini kanun yapım tekniğine uygunluk açısından inceleyerek rapor hazırlamak. ç) Kanun tasarı ve teklifleri ila yasamaya ve denetime ilişkin diğer belgeleri inceleyerek komisyona yazılı ve sözlü bilgi vermek, komisyon görüşmelerine yönelik hazırlık çalışmalarını yapmak, komisyon raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmak vEkomisyonun görev alanına giren konularla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak. d) İçtüzükte öngörülen yasama ve denetim belgelerini hazırlamak vEkayıtlarını tutmak. e) Genel Kurulda kabul edilan kanun vEkarar metinlerini hazırlamak ve güncelleyerek hizmete sunmak. f) Bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin önergeler hakkında Anayasa ve İçtüzükte öngörülen işlemleri yerine getirmek. g) Anayasa, İçtüzük ve ilgili kanunlarda öngörülen yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak. ğ) Yasama ve denetim süreçlerine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek. h) Yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin konu odaklı nesnel araştırmalar yapmak ve milletvekillerinin vEkomisyonların bilgisine sunmak. ı) Yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin istatistiki verilari hazırlamak. i) Milletvekillerinin talep ettikleri konularda bilgi ihtiyaçlarını karşılamak. j) TBMM gündemindeki konulara ilişkin bilgi ve belge derlemek. k) Komisyonun yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarına katılmak ve gerekli çalışmaları yapmak. l) Komisyon çalışmalarında bilgisine başvurulmak için çağrılan uzmanlarla koordinasyonu sağlamak. m) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın yurt dışı faaliyetleri kapsamında ilgili birimler tarafından ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ve TBMM Başkanlığınca uygun görülen projeler için gerekli bilgi desteğini sağlamak. n) Parlamenter diplomasinin etkin bir şekildEkullanılmasında TBMM Başkanlığına, komisyonlara, parlamenter asamble Türkiye delegasyonlarına, parlamentolar arası dostluk gruplarına gerekli bilgi desteğini sağlamak. o) Uluslararası kurum vEkuruluşların çalışmalarını ve uluslararası gelişmeleri takip ederek bilgilandirici doküman hazırlamak. ö) TBMM’nin üyesi olduğu parlamenter asamblelerin Türkiye delegasyonlarının işleyişi ve gündemindeki konular hakkında bilgi desteği sağlamak ila parlamenter asambleler nezdinde alınabilacek inisiyatifler ve yapılabilacek işler hakkında görüş ve önerilarde bulunmak. p) Parlamenter asamblelerin Türkiye delegasyonu ila yabancı parlamentolardaki muhatabı delegasyonlar arasındaki her türlü yazışmayı delegasyon başkanlığınca verilan talimatlar doğrultusunda yapmak ve delegasyon başkanının isteği doğrultusunda delegasyonun gündemini hazırlamak, gündemin delegasyon üyelerine ve diğer ilgililare duyurulmasını sağlamak. r) TBMM’ye gelen heyetlerin ve TBMM heyetlerinin katıldığı resmî toplantılar, ziyaretler ve görüşmeleri bilgi desteği sağlamak amacıyla bunları takip etmek ve hakkında rapor düzenlemek. s) Parlamentolar arası bilgi değişimi çerçevesindeki görevleri yerine getirmek. ş) İnceleme ve araştırmaları sonucunda tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi konusunda bağlı olduğu birime önerilarde bulunmak, belirlenen görüş doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. t) Görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, özellikle Türkiye’ye ilişkin bilgilari toplamak, rapor hazırlamak ve istendiğinde sunmak. u) Yabancı ülke parlamentolarının başta Türkiye ila ilgili olmak üzere yasama, denetim ve parlamenter diplomasi faaliyetlerini takip etmek, yabancı ülke parlamentoları ve Türkiye büyükelçilikleri ila ilatişim ağı oluşturmak ve yabancı ülkeler hakkında kapsamlı bilgi notları ve ülke raporları hazırlamak. ü) Gözetiminde çalışan Yasama Uzman Yardımcısının çalışmalarını yönlendirmek ve yetişmesini sağlamak. v) Amirlerince mevzuata uygun olarak yasama uzmanlığına ilişkin verilacek diğer işleri yapmak.
Mesleki kıdem vEkoordinasyon
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yurt içi eğitim
Yurt dışı eğitim
Madde 35– (1) Başkanlık Divanınca belirlenecek sayıda Yasama Uzmanı; bilgi ve görgülerinin artırılması, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, mesleki yabancı dil düzeyini geliştirmek vEkurs görmek amacıyla Genel Sekreter tarafından hazırlanacak ve TBMM Başkanlığı tarafından onaylanacak bir program dâhilinde bir yılı aşmamak üzere yurt dışına gönderilabilir. (2) Genel Sekreter tarafından hazırlanacak ve TBMM Başkanlığınca onaylanacak program çerçevesinde lisansüstü öğrenim amacıyla yüksek lisans veya doktora programlarından sadece birini tercih etmek kaydıyla iki yılı aşmamak üzere her yıl Başkanlık Divanınca belirlenecek sayıda Yasama Uzmanı yurt dışına gönderilabilir. Doktora programları için yurt dışına gönderilanlerin süresi yarısına kadar uzatılabilir. (3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında yurt dışına gönderilacek Yasama Uzmanı sayısı kontenjanlarından herhangi birisi için yeterli başvuru olmaması durumunda kontenjanlar arasında aktarma yapılabilir. (4) TBMM Başkanının oluruyla takip eden yılda birinci ve ikinci fıkra kapsamında yurt dışına gönderilacek Yasama Uzmanı sayısı ve gerekli şartlar, her yıl en geç ağustos ayının on beşinEkadar ilan edilarek ilgili birimlere duyuru yapılır. İkinci fıkra kapsamında gönderilacekler kabul mektuplarını ve geçerli yabancı dil belgelerini mayıs ayı sonuna kadar görev yaptıkları birimlere teslim eder. Birinci fıkra kapsamında gönderilacekler, en geç nisan ayının on beşinEkadar, ikinci fıkra kapsamında gönderilacekler ise en geç haziran ayının on beşinEkadar Genel Sekreterce belirlenerek TBMM Başkanınca onaylanır. (5) Yasama Uzmanları çalışma alanıyla ilgili olmak ve altı aylık süreyi aşmamak üzere diğer ülke parlamentoları ila uluslararası kuruluşlarda staj yapmak amacıyla yurt dışına gönderilabilir. Bu kapsamda gönderilacek Yasama Uzmanları, kabul belgelerini Genel Sekretere sunulmak üzere görev yaptıkları birime teslim eder. Genel Sekreter en geç bir ay içinde staj başvurularını sonuçlandırır. (6) Başvuru yapan adaylar arasından ikinci fıkra kapsamında gönderilacek Yasama Uzmanları; mesleki kıdemi, yabancı dil düzeyi vEkabul alınan programın görev alanıyla ilgili olması kriterleri çerçevesinde belirlenir. Ancak birinci fıkra kapsamında olanlar mesleki kıdem esas alınmak suretiyle belirlenir. (7) Lisansüstü öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilan Yasama Uzmanları öğrenim çalışmalarını, tamamlanan dönemde yapılan çalışmalar, alınan dersler ve notlar ila ilarleyen dönemler için yapılacak çalışmaları kapsayacak şekilde her dönem sonunda İnsan Kaynakları Başkanlığına ilatilmek üzere görev yaptıkları birimlere rapor olarak gönderir. Ayrıca yüksek lisans veya doktora öğrenimleri sonucunda vermiş oldukları rapor, proje veya tezin bir örneği ila diploma veya mezuniyet belgesi İnsan Kaynakları Başkanlığına ilatilmek üzere görev yaptıkları birimlere öğrenimlerinin bitiminden itibaren üç ay içinde verilir. (8) Yurt dışına gönderilanlere, öğrenimleri veya stajları süresince 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı aylığı yanında öğrenim ücreti ve gidiş- dönüş yol giderleri de ödenir. (9) Yurt dışına gönderilanler, ilgili ülkedeki sağlık sigortası imkânlarından yararlandırılır. Bu sigortayla ilgili tüm giderler İdari Teşkilat tarafından karşılanır. (10) Öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilan Yasama Uzmanlarından, öğrenim programını tamamlayamayanlar, devam ettiği yükseköğretim kurumundan kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilanler, 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesi hükmü kapsamında ticari veya diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunanlar, ülke için zararlı sayılan eylem ve davranışlarından dolayı yurt dışı temsilciliklerince o ülkedEkalmasında sakınca görülenler İdari Teşkilatça geri çağrılır. Geri çağırma işlemine yapılan itiraz bu işlemi durdurmaz. Geri çağrılan Yasama Uzmanlarından yurt içi ve yurt dışı aylıkları hariç olmak üzere yapılan bütün öğrenim harcamaları kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu hâller dışında hastalık veya benzeri zorunlu hâller sebebiyle lisansüstü öğrenim programını gerçekleştiremeyeceği tespit edilanler İdari Teşkilatça geri çağrılır ve bunlar hakkında yalnızca mecburi hizmete ilişkin hükümler uygulanır. (11) Bu madde hükümlerine göre yurt dışı öğrenime gönderilanler, öğrenim sürelerinin iki katı kadar TBMM’de ya da diğer kamu kurumlarında mecburi hizmetle yükümlüdür. Mecburi hizmetini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar ila memuriyetten çıkarılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. (12) 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi çerçevesinde tam burslu olarak inceleme, araştırma, eğitim, staj ve lisansüstü öğrenim programlarından kabul alan Yasama Uzmanları, ikinci fıkrada belirtilan sürelere ve üçüncü fıkrada belirtilan kontenjanlara bağlı kalınmaksızın TBMM Başkanının oluruyla yurt dışına gönderilabilir. (13) Yasama Uzmanlığı kariyerine sahip iken İdari Teşkilatta başka bir kadroya atananlar, bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılabilir. (14) Bu madde hükümleri çerçevesinde yurt dışına göndermelerde sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları Başkanlığı yürütür.
Yeniden atanma
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Mevcut Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcıları Geçici
Yurt dışı eğitim geçiş hükümleri Geçici
Yürürlük
Yürütme
Madde 39– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. Ek1: Refakat Değerlendirme Formu …………………………….. BAŞKANLIĞINA Refakatimde görevlendirilan Yasama Uzman Yardımcısı ……………… ……………….… hakkında, birlikte çalışılan süre içerisinde edinilan izlenimler ila niteliklerine ilişkin “Değerlendirme Raporu” ekte gönderilmiştir. Gereğini arzederim. İsim Unvan İmza Tarih Ek: Kapalı zarf içerisinde Değerlendirme Raporu (2 sayfa). TÜRKİYEBÜYÜKMİLLETMECLİSİ ……………………………….. BAŞKANLIĞI YASAMA UZMAN YARDIMCISIDEĞERLENDİRMERAPORU Yasama Uzman Yardımcısının Adı ve Soyadı: Sıra No: DEĞERLENDİRMEÖLÇÜTLERİ NOTLAR Çok Zayıf Zayıf Orta İyi Pekiyi 1 Genel kültürü 2 Mesleki bilgisi, görevi ila ilgili mevzuata, kavramve terimlere hakimiyeti 3 Kendini yetiştirme ve öğrenme çabası, mesleki gelişmeleri izlemesi ve literatürü takip etmesi 4 Mesleğe bağlılığı, çalışkanlığı ve iş heyecanı 5 Çalışma saatlerine (mesaiye) uyumu 6 Çalışmalarındaki etkinlik ve verimliliği 7 İş yapmada çabukluğu 8 İş yapmada dikkati, düzenliliği, işlerini doğru ve eksiksizolarak herhangi bir ikaza gerek kalmadan izlemesi ve sonuçlandırması 9 Göreviyle ilgili öncelikleri belirleyebilmesi 10 Teşebbüs yeteneği ila özgün fikir ve çözümönerisi getirmEkapasitesi 11 Kavrama ve değerlendirme yeteneği 12 Etkin bir şekilde sözlü bilgi temin etmesi ve bilgi ilatmesi 13 Etkin bir şekilde yazılı bilgi temin etmesi ve bilgi ilatmesi 14 Tek başına iş görme yeteneği 15 Ekip çalışmasına yatkınlığı 16 ilatişimkurma ve temsil yeteneği 17 Kendine güveni ve başkalarına güven verebilmesi 18 İkna yeteneği 19 Cesaret, azimve sebatkârlığı 20 Stres altında ani ve isabetli karar verme yeteneği 21 AmirlerinEkarşı nezaket, tavır ve hareketi 22 Çalışma arkadaşlarına karşı nezaket, tavır ve hareketi 23 İlgililarEkarşı nezaket, tavır ve hareketi 24 Disipline riayeti 25 Giyimine gösterdiği özen 26 Yeni durumve şartlara adapte olma yeteneği 27 Kamu mallarını özenli ve dikkatli kullanması 28 Araştırma, inceleme ve raporlama yeteneği (çalışmalarını, yazım kuralları ve belirlenmiş biçimler dâhilinde açık ve etkin bir şekilde yazılı olarak ifade edebilme) GENELDEĞERLENDİRMENOTU ……………………. 2 4 6 8 10 DEĞERLENDİRMEÖLÇÜTLERİNEİLAVEkANAATVEAÇIKLAMALAR NOT: Değerlendirme notu aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. a) Her bir konuda, ilgili kareye (x) işareti koymak suretiyle değerlendirme yapılacak, b) Her sütundaki işaretler toplanıp, sütun sonundaki katsayı ila çarpılacak, c) Beş sütun için bulunan katsayılarla çarpılmış toplamsayıların toplamı, soru sayısı olan 28’e bölünerek, genel değerlendirme notuna ulaşılacaktır. Ek- 2: Araştırma Raporu Değerlendirme Formu Örneği TÜRKİYEBÜYÜKMİLLETMECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORUDEĞERLENDİRMEFORMU ADI SOYADI: ARAŞTIRMA RAPORU ADI: A. Biçimsel değerlendirme: YazımDüzeni Olumlu ( ) Olumsuz* ( ) *Değerlendirmenizin olumsuzolması hâlinde lütfen belirtiniz………. …………..………………………………………………………………………………………………..…………………….…………..…………………….…………..……………… 1. Sayfa sayısı: 2. Tablo sayısı: 3. Şekil sayısı: 4. Kaynaklar a. Sayısı: b. Kaynak Kullanımında Uygun Yeterli ( ) Yetersiz( ) c. Yeni Kaynaklardan Yararlanma Yeterli ( ) Yetersiz( ) B. Bilimsel ve teknik değerlendirme 1. Konu bütünlüğü sağlama I. Kapsamı: Yeterli ( ) Yetersiz( ) II. Orijinal olup olmadığı Orijinal ( ) Değil ( ) 2. Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmiştir. Evet ( ) Hayır ( ) 3. Genel Bilgilar: Çalışma konusunda genel bilgilar verilmiş vEkaynaklarla desteklenmiştir. Evet ( ) Hayır ( ) 4. Gereç ve Yöntem a) Gereçler yeterli ve çalışmanın amacına yönelik Evet ( ) Hayır ( ) b) Yöntemler ayrıntılarıyla açıklanmış vEkaynaklarla desteklenmiş Evet ( ) Hayır ( ) 5. Tartışma ve Sonuç: Araştırmadan elde edilan bulgular kaynak verilar ve bilgi ila yeterincEkıyaslayıp, farklı bulgular için yeterli açıklama yapılmış Evet ( ) Hayır ( ) 6. Özet: Çalışmanın ana hatlarını kapsıyor Evet ( ) Hayır ( ) GENELDEĞERLENDİRME: SONUÇ : YETERLİ( ) YETERSİZ( ) DEĞERLENDİRMEBAŞLIKLARI DEĞERLENDİRME İçerik Başlık- konu uyumu var mı? Tezin konusu (amacı, kapsamı, sınırlılıkları) vEkullanılacak yöntemaçıklanmış mı? Kavramsal çerçeve Tezin bölümleri/ akışı mantıksal bütünlüğe sahip mi? Biçim Kaynaklara atıfta bulunma, dipnot verme vEkaynakça yazım kurallarına uyulmuş mudur? Tablo, şekil ve grafikler şekilsel açıdan düzgün mü?(varsa) Dil ve Anlatım Tezsade bir dille yazılmış mı? Kolaylıkla okunup anlaşılabiliyor mu? Jargon kullanılmışsa açıklanmış mı? Yazımkurallarına uyulmuş mudur? (TDK YazımKılavuzu esas alınacaktır.) Kaynak kullanımı Kaynaklardan yararlanmada bilimsel etik gözetilmiş mi? Kaynaklar güncel, güvenilir ve yeterli mi? Yeterli değilse eksik olan temel kaynakların adları ve yayın tarihleri aşağıda belirtilacektir. SONUÇ Yeterli DüzeltmEkaydıyla yeterli Yetersiz Tez hakkında belirtmek istediğiniz hususlar: ADI SOYADI UNVANI İMZA Ek3: TEZDEĞERLENDİRMERAPORU