Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur ödülü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Ödül
Mülga cümleRG Ödül ila ilgili esaslar
Değerlendirme Komisyonu
Aday belirlenmesi ve adayın onaylanması
Madde 7– (1) TBMM Onur ÖdülünEkişi vEkurumlarca aday gösterilamez. (2) TBMM Onur Ödülü adaylarının belirlenmesinde adayın elde ettiği tescil edilmiş başarıları veya eserleri, topluma fayda sağlayan faaliyetleri ila ulusal ve uluslararası alanda başarı göstermiş olması koşulları aranır. Değerlendirme Komisyonunca belirlenen bu koşullara uygun aday veya adaylar Başkanın onayına sunulur. (3) Başkan, kendisine sunulan adaylar arasında belirleme yaparken ilgili dalda uzman görüşüne başvurabilir. (4) Başkan tarafından onaylanan aday, Kurul Başkanı tarafından ilan edilir. (5) Başkan, Değerlendirme Komisyonunca onayına sunulan adaylar arasından hiçbirini ödüle layık görmez ise o yıl TBMM Onur Ödülü verilmez. (6) Vefat etmiş kişilar TBMM Onur Ödülüne aday olarak belirlenemezler. (7) Devletin şahsiyetinEkarşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenler, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ila ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyEkullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerinEkatılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bila TBMM Onur Ödülüne aday olarak belirlenemezler. (8) Değerlendirme Komisyonunca belirlenen adayın, aday gösterildiği eser ve çalışmasıyla daha önce başka bir ödüle aday gösterilmiş olması veya başka bir ödülü almış olması; daha önce TBMM Onur Ödülüne aday gösterildiği halde ödüle layık görülmemiş olması TBMM Onur Ödülüne aday olarak belirlenmesine engel teşkil etmez. (9) Adaylık sürecinde değerlendirilan adayların isimleri, ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutulur.
Ödül töreni
Ödülün geri alınması
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme