Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur Ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah Ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzük

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM TANIMLAR KAPSAM
Tanımlar
Madde 2– Bu Tüzükte geçen; a) Harcırah : 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu Tüzüğe göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini,bir kaçını veya tamamını, b) Harcırah Karşılığı hizmet tazminatı : Bu Tüzüğe göre harcırah karşılığı ödenmesi gereken tazminatları, c) Asgari harcırah gündeliği : 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bütçe kanunları ile belirlenen asgari harcırah gündeliğini, d) Genel Müdürlük : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, e) Yönetim Kurulu : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu, f) Memur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alanlar ile sözleşmeli personeli (Yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç), g)Hizmetli : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ile kanunlarına göre işçi sayılan kişileri, 3576 h) Aile fertleri : Memur ve hizmetlinin harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi, bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerini, ı) Görev yeri : Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan yerler ile bu yerlerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya Genel Müdürlükçe sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri, i) Başka yer : (ı) bendinde yazılı görev yeri dışındaki yerleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Harcırah Harcırah verilecek kişiler
Harcırahın unsurları
Yol ve yer değiştirme masraflarına ilişkin özel hüküm
Madde 5– 3 üncü maddede sayılan kişilere 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince verilecek harcırahın hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Demiryolu şebekesi ile bağlı yerler arasında demiryoluyla seyahat esastır. İlgililere demiryolu üzerinde seyahat için ücretsiz seyahat belgesi verilir. Demiryolu şebekesi ile bağlı yerler arasında demiryolu veya diğer araçlarla yapılan seyahatlerde yol masrafı verilmez. Ancak, amirlerince onaylanacak acele ve zorunlu hallerde,ücretsiz seyahat belgesi almadan yola çıkma durumunda olanların verecekleri bilet ücretleri kendilerine geri ödenir. Ayrıca derayman, tahribat veya diğer sebeplerle demir yolunun kapanması veya seyahatin tren bulunmadığı zamanlarda yapılmasının zorunlu olması nedeniyle memur ve hizmetlinin başka araçla seyahat etmesi halinde yol masrafı verilir. 3577 b) Gidip gelmeye en uygun mutat yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların ödenmesi, merkezde Genel Müdürün, bölge müdürlüklerinde bölge müdürünün, fabrika ve limanlarda fabrika ve liman işletme müdürünün veya bunların yardımcılarının önceden verilmiş yazılı olurunun bulunmasına bağlıdır. c) Eşyalarını demiryolu ile parasız olarak taşıtmak isteyenler hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz.
Harcırah Kanununun uygulanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Harcırah Karşılığı Verilecek Hizmet Tazminatları Harcırah karşılığı hizmet tazminatları
Madde 7– Genel Müdürlük memur ve hizmetlilerinden aşağıdaki maddelerde unvanları gösterilenlere, memuriyet ve hizmetlerinin özelliklerine ve bu kısımda belirtilen esaslara göre, harcırah karşılığı olarak hizmet tazminatı verilir. Hizmet tazminatları; kilometre/saat, iştreni, yatak, rampa, bekleme, manevra ve turne tazminatlarından oluşur. Hizmet tazminatlarından; a) Saat esası üzerinden hesaplananların miktarı asgari harcırah gündeliğinin 1/8'ini, b) Gündelik esası üzerinden ödenenler ile sefer sayısı ve kilometreye göre hesaplananların miktarı da günde asgari harcırah gündelğini, c) Yatak tazminatı asgari harcırah gündeliğinin 1/3'ünü, d) Rampa tazminatı asgari harcırah gündeliğinin 2/3'ünü, aşmamak üzere her yıl Yönetim Kurulunca saptanır. Memur ve hizmetlilere fiilen yaptıkları işe göre hizmet tazminatı verilir. Aynı çalışma süresi için hizmet tazminatlarından yalnızca biri ödenir. Bu Bölüm uyarınca tazminat verilenlere ayrıca harcırah ödenmez. Bağlı bulundukları merkezlerden geçici olarak başka bir merkez emrinde görevlendirilen memur ve hizmetlilere, bu merkez emrinde çalıştıkları süre içinde tahakkuk edecek kilometre/saat veya iştreni tazminatı %50 zamlı ödenir. Ancak, asgari harcırah gündeliğinin manevra tazminatı veya %50 zamlı olarak ödenecek kilometre/saat ya da iştreni tazminatlarından fazla olması halinde, bu tazminatlar yerine asgari harcırah gündeliği ödenir.
Kilometresaat tazminatı
Madde 8– Trenlerde görevli olan ve aşağıda unvanları belirtilen memur ve hizmetlilere, trenlerin fiili seyir süreleriyle sınırlı olmak üzere, her saat için kilometre/saat tazminatı ödenir. Motorlu drezin ve oto drezinle yapılan seferlerde kilometre/saat tazminatı her kilometre için ödenir. 3578 Servisin Niteliği Görev Unvanları a) Ekspres ve ekspres niteliği taşıyan – Tren şefi bütün trenler ile elektrikli banliyö – Makinist trenlerinde – Yardımcı makinist – Kondoktör – Hostes – Gardfren – Ateşçi – Yataklı servis görevlisi – Aşçıbaşı – Aşçı – Aşçı yardımcısı – Şef garson, garson – (Ek: 9/1/2002-2002/3598 K.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi b) Yolcu ve karma trenlerle bu – Tren şefi nitelikteki diğer trenler ve yük – Makinist trenleri ile banliyö ve ranforlarda – Yardımcı makinist – Kondoktör – Gardfren – Ateşçi – (Ek: 9/1/2002-2002/3598 K.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi c) Bütün trenlerde, motorlu ve oto – Tren kalorifercisi drezinlerde – Tren odacısı – Motorlu drezin ve oto drezin şoförleri – Sofaj vagonu ateşçileri Bir trende görev almak veya yaptıkları servislerden geri dönmek üzere görevsiz olarak seyahat edecek memur ve hizmetlilere, trenin cinsine göre verilecek kilometre/saat tazminatının % 50 si ödenir. 3579 Bir ay zarfında tahakkuk eden çalışma saatlerinin toplamında 30 dakikadan fazla olan süreler bir saate tamamlanır, 30 dakikadan az olan süreler dikkate alınmaz.
İştreni tazminatı
Yatak tazminatı
Rampa tazminatı
Bekleme tazminatı
Manevra tazminatı
Turne tazminatı
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Yürürlük
Yürütme