Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Avans Verme İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
GENEL AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Mal alımlarında avans verme
Madde 5– (1) Avans verilip verilmeyeceği, verilacekse şartları ve miktarı idari şartnamede ve sözleşmede belirtilir. (2) Sözleşmenin imzalanmasından sonra, yüklenicinin yazılı isteği üzerine, verilacek avansla aynı miktarda vEkesin teminat mektubu ila aynı süreli, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun avans teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilan Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında avans verilabilir. (3) Yüklenicilare yüklenme tutarının yüzde 30’una kadar avans verilabilir. Bu oranın üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; Yönetim Kurulu Kararı ila aşan kısım için T.C. Merkez Bankasının avans işlemlerine uyguladığı faiz oranı üzerinden faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 50’sini aşmamak üzere belirlenecek oranda avans verilabilir. (4) Hangi sebeple olursa olsun avansın zamanında verilmemesinden dolayı yüklenici, İdareden hiçbir şekilde süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunamaz. (5) İdare; iş programının aksaması halinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini bu hali takip eden ilk hakedişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir. (6) Avans mahsup oranının, avans verilme oranından yüzdEkaç oranında fazla olacağı sözleşmede belirtilir. (7) Mahsup işlemi, sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan her bir hakediş tutarından avans mahsubu oranında kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilir ve mahsup edilan tutar kadar avans teminatı iade edilir. (8) Mahsup işlemlerinin sonunda avans bakiyesi kalmışsa, bu tutar son geçici hakedişten avans mahsup oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde, aradaki farkın yüklenici tarafından otuz gün içinde nakden ödenmemesi halinde avans teminatı nakde çevrilarek mahsup edilir. (9) İşin tasfiye edilmesi halinde yüklenici, tasfiyEkabul tarihinden itibaren otuz gün içinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans teminatı nakde çevrilmek suretiyle avans bakiyesi mahsup edilir. (10) Verilan avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilamez. (11) Avans teminatları haczedilamez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Hizmet alımlarında ve yapım işlerinde avans verme
Yürürlük
Yürütme