Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim şirketi Deniz Vasıtaları Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİBÖLÜM Kiraya Verilacek Deniz Vasıtalarının Tespiti Kiraya Verme İşlemleri Kiraların Tahsili İzlenmesi ve Deniz Vasıtası Kiralanması Kiraya verilacek deniz vasıtasının tespit edilmesi
İşlemlerinin yürütülmesi
Kira bedelinin tespiti
Madde 6– (1) Kiraya verilmesinEkarar verilan deniz vasıtaları için tahmini kira bedelini vEkiralanması devam eden deniz vasıtaları için ise yeni dönemde geçerli olacak kira bedelini tespit etmek amacıyla, DenizVasıtaları Kira Takdir Komisyonu oluşturulur. Komisyonun çalışma şekli; a) Limanlar Dairesi Başkanı Başkanlığında, Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından bir teknik personel, Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir yetkili personel, Hukuk Başmüşavirliğinden bir hukukçu ve deniz vasıtasının bağlı bulunduğu ünitece görevlendirilacek ilgili bir personelin iştiraki ila oluşur, beş üyenin katılımı ila toplanılır ve oy çokluğuyla karar alınır. b) İstanbul dışındaki işletmelerde bulunan deniz vasıtalarının kiralanması işlemleri de, Deniz Vasıtaları Kira Takdir Komisyonunca değerlendirilir. Ancak, ilgili işletme müdürü başkanlığında üç kişilik bir heyet tarafından oluşturulacak ön değerlendirme raporunun Deniz Vasıtaları Kira Takdir Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi halinde, deniz vasıtasının bağlı bulunduğu ünitece görevlendirilacek ilgili bir personelin komisyon toplantısına katılma şartı aranmaz. Bu durumda dört üyenin katılımı ila toplanılır ve oy çokluğuyla karar alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. c) Kira bedelini; Deniz Vasıtaları Kira Takdir Komisyonu gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, piyasa koşullarına vEkanuni mevzuata uygun olarak bir tutanakla tespit eder.
Kiraya verme işlemi
Madde 7– (1) Kiraya verme işlemleri; Limanlar Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Bu konuda kiraya vermeye yetkili organ, Yönetim Kurulunun belirlediği mali yetki limitleri içinde Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür ve yetki limitlerinin aşılması halinde YönetimKuruludur. (2) Kiraya verme işlemi, isteklinin var olması halinde Kira Takdir Komisyonunca belirlenen kira bedeli ila mali yetki limitleri dahilinde onayı alınarak Limanlar Dairesi Başkanlığınca kiraya verilabilir. (3) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetimkapsamındaki kamu idareleri ve mahalli idareler, kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların iştirakleri ila yapılacak kiraya verme işlemlerinde, ihale yoluna başvurulmadan anlaşma usulü uygulanabilir. (4) Şirkette hizmettEkullanılmayan ve tasarruf amacıyla kiraya verilmek üzere tespit edilmiş olan deniz vasıtaları, ihale yoluyla kapalı zarf usulü teklif alınarak kiraya verilir. (5) Kiraya verilmesi uygun görülen denizvasıtaları için Limanlar Dairesi Başkanlığınca “DenizVasıtaları Kira Sözleşmesi” ve “Şartname” hazırlanır. (6) Şartnamenin düzenlenmesini takiben, tespit edilan ihale gününden en az 10 gün önce, kiraya verilacek deniz vasıtası, Türkiye Denizcilik İşletmeleriAnonim Şirketi internet sayfasında ayrıca yüksek tirajlı ulusal, bir ya da iki gazetede bir ya da birden fazla defa ilan edilir. (7) Kira Sözleşmesi/şartnamedEkiraya verilacek deniz vasıtasının vasfı, kiraya verme şekli, hangi amaçlar için kullanılabilaceği, sicila tescili yapılacaksa tescil zamanı ve tescil masraflarının ödenme şartları, denize elverişlilikle ilgili maddelerin sörvey vs. kiraya veriliş anındaki vEkira bitimindeki konumu, teslim yeri, kiralama süresi sonunda teslim alma şartları, sigortalama ve sigorta primleri ödenme şartları, kondisyon ve değer tespit şartları, işletimden doğacak cezalar hakkındaki şartlar, aylık ve yıllık tahmini kirası, kiradan ayrı olarak alınması gerekli teminatlar, tamir bakım masrafları ilEkiralama süresi ve uzatma süreleri, kiranın nasıl ödeneceği, kira bedelinin geç ödenmesi halinde tahakkuk ettirilacek gecikme faizi, kiraya verme ihalesine iştirak şartları, teklif mektupları ve benzeri durumlar belirtilir. (8) Şirketin 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta ve diladiğine vermekte serbest olduğu ve gerekli görülecek diğer ön şartlar açık ve anlaşılır bir ifade ila mutlaka belirtilir.
İhalEkomisyonu
Tekliflerin sunulması ve alınması
Madde 9– (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleyEkatılabilme şartı olarak şartname ila istenilan bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi deniz vasıtası kiralama ihalesine ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. İhale taliplisi şirket statüsünde ise zarf ayrıca kaşelenir. Daha sonra; a) Teklifler ihale dokümanında belirtilan ihale saatinEkadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, tekliflerin sunulacağı yere teslimedilir. ilan olunan saatten sonra verilan teklifler kabul edilmezve açılmadan istekliye iade edilir. b) İhale şartnamesinde posta ila teklif kabul edilaceği yazılı ise, posta ila gönderilacek tekliflerin ihale dokümanında belirtilan ihale saatinEkadar Şirkete ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işlemEkonulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. Teklifler, şartnamede belirtilan ihale gün ve saatinEkadar tekliflerin sunulacağı yere verilir. c) İhale Komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar alınış sırasına göre açılır. İsteklilarin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ila geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ila geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilar tutanakla tespit edilir.
Tekliflerin değerlendirilmesi
Madde 10– (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ila geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilan isteklilarin, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu kapsamda; a) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde; Komisyonca belirlenen sürede isteklilarden bu eksik belge veya bilgilarin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgilari tamamlamayan isteklilar değerlendirme dışı bırakılır. b) Değerlendirme açık ihale usulü ila yapılarak, düzenlenen tutanak, komisyon üyelerince imzalandıktan sonra ihale evrakı ila birlikte, Limanlar Dairesi Başkanlığı yetkilisine teslimedilir. c) İhale tespit tutanağı ve ekleri, Limanlar Dairesi Başkanlığınca 10 iş günü içinde Genel Müdür Yardımcısının onayına sunulur. İhalenin Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylanmasından sonra deniz vasıtası kira sözleşmesi imzalanır. Yetki limitleri aşıldığı durumlarda, bu işlemler Genel Müdür veya Yönetim Kurulunun onayı ila yapılır. ç) Sözleşme tutarından başka herhangi bir nedenle eksik kalacak borçları karşılamak üzere, sözleşmedeki toplamkira bedelinin KDVdahil % 25’i oranından aşağı olmamak şartıyla YTL, USD veya Euro cinsi nakit; devlet tahvili ve hazine bonosu ila Türkiye’de faaliyet gösteren banka veya katılım bankalarının kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınabilir. Ancak, teminat olarak devlet tahvili verilmek istendiğinde, verilan tahvilin üzerinde yazılı nominal değere itibar edilmeyip kabul tarihindeki rayiç bedel nominal değerin altında ise, rayiç bedel; aksi halde nominal bedel esas alınır. Şirketçe tahvilin nakde çevrilmesi gerektiğinde, nakde çevirme tarihindeki rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılır. Bu işlemden dolayı kiracı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Daha önce mukavele akdedilip kiracılığı devam edenlere de bu hükümuygulanır. Bu hükümler şartnamede belirtilir. Teminat ila ilgili olarak; 1) Teminat, kiracılığın devamı süresince ve denizvasıtasının tesliminden sonra kiracı ibra oluncaya kadar muhafaza edilir. 2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetimkapsamındaki kamu idareleri ve mahalli idareler, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu iştiraklerinden teminat alınmaz.
Kira sözleşmeleri
Teslimtutanağı
Kiraların tahsili
İzlenme usulü
Madde 14– (1) Süresi içinde borçlarını ödemeyen kiracıların borçları, Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, İstanbul dışındaki işletmelerde ilgili ünitesincEkanuni yollardan tahsil edilmek üzere Hukuk Başmüşavirliğine intikal ettirilir. Dava konusu ve davanın seyri hakkında Limanlar Dairesi Başkanlığına bilgi verilir. İstanbul dışındaki üniteler süresi içinde ödenmeyen kira borçlarını derhal Limanlar Dairesi Başkanlığına bildirir. Bu kapsamda; a) Kira süreleri sona erecek olan deniz vasıtalarının, Limanlar Dairesi Başkanlığınca kira sözleşmesinin uzatılması için, Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdürden alınacak olurdan ve Deniz Vasıtaları Kira Takdir Komisyonunca tespit edilan yeni kira bedeli, ek teminat tutarı, v.b. noter yoluyla kiracıya tebliğ edilir. Kendine tebliğ edilan kira bedeli, kiracı tarafından yazılı beyanla kabul edildiği takdirde bu Yönetmelikte belirtilan şartlarla yeniden kira sözleşmesi yapılır. Diğer taraftan, 1) Kiracı kendisine tebliğ edilan kira bedelini kabul etmediği takdirdEkira sözleşmesinden doğan alacaklar tahsil edilir. 2) Kiracı, DenizVasıtaları Kira Takdir Komisyonunca tespit edilan kira bedelini kabul etmediği takdirde denizvasıtasını teslimeder. Teslimetmediği takdirde Kira sözleşmesi 6 aydan kısa süreli ise yeniden Kira Takdir Komisyonu toplanmadan belirlenmiş kira bedeli üzerinden ecrimisil talep edilir. Her halde dEkira sözleşmesinin başlangıcından itibaren 1 yıl geçmekle eski ecrimisil bedelinin yerine yeni bedeli tespit etmek üzere Kira Takdir Komisyonu toplanır. 3) Kira sözleşmesi 1 yıl veya daha uzun süreli ise sözleşme süresi bitiminde teslim edilmeyen deniz vasıtası için yeniden Kira Takdir Komisyonu toplanarak ecrimisil bedeli tespit eder. Ecrimisil tespiti kiracıya herhangi bir hak vermez. 4) Kiracı borçlarını ödemediği takdirde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren Deniz Vasıtaları Kira Takdir Komisyonu tarafından tespit edilan kira bedeli üzerinden yasal yollara başvurulmak üzere, Limanlar Dairesi Başkanlığınca Hukuk Başmüşavirliğine ilatilir. 5) Mahkeme sonucunda alınan kararlar doğrultusunda, denizvasıtası/alacaklar kiracıdan tahsil edilir. b) Deniz vasıtasının kira sözleşmesinde yazılı şekil, amaç ve adına sözleşme düzenlenen kişi/firma tarafından kullanılıp kullanılmadığı, Limanlar Dairesi Başkanlığı’nca oluşturulacak bir heyet tarafından incelenerek, durumbir tutanakla tespit edilir, Hukuk Başmüşavirliğine intikal ettirilir. Bu konuda; 1) Kiraya verilan denizvasıtasının sözleşmede yazılı şekil, amaç ve adına sözleşme düzenlenen kişi/firma dışında kullanılması halinde, kanuni işlemuygulanır. 2) İstanbul dışındaki işletmelerde ise heyet, ünite müdürünce tespit edilir. Kanuni işlem uygulanmak üzere Hukuk Başmüşavirliğine intikal ettirilir. Limanlar Dairesi Başkanlığına bilgi verilir. c) Kira sözleşmesinin devamettiği süreçtEkiracıdan gelmesi muhtemel, tamir ve tadilat, denizvasıtası kira sözleşmesi haklarının devir ve temliki, kiracının yanına ortak alarak faaliyetini sürdürmesi, alt kiracı alması gibi talepler; İstanbul dışındaki işletmelerde ilgili işletme yetkililarince tetkik edilarek, bu taleplere ilişkin görüşlerle birliktEkonu, Limanlar Dairesi Başkanlığı’na gönderilir. Limanlar Dairesi Başkanlığı’nca; İstanbul içi ve dışındaki uygun bulunan talepler Deniz Vasıtaları Kira Takdir Komisyonu tarafından değerlendirilarek; kira bedelinde artış yapılmasının gerekli olup olmadığı veya nEkadar artış yapılmasının uygun olacağı ve diğer değerlendirmeleri ila birlikte Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdüre sunulur. Bu talepleri kabul etme yetkisi de Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdüre aittir.
Kiralanan deniz vasıtasının teslimalınması
Şirket ihtiyacı için deniz vasıtası kiralanması
ÜÇÜNCÜBÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük
Yürütme