Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımları İle Yapım İşleri Hakkında Usul Ve Esaslar (karar Sayısı: 2765)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Alım: Bu Usul ve Esaslarda tanımlanan ihale usulleri veya doğrudan temin yöntemi ile yapılan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi alımlarını, b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, ç) Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünü, d) İhale: Bu Usul ve Esaslarda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, e) İhale yetkilisi: Genel Müdürlüğün, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, f) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, g) Modernizasyon: Envanterde mevcut Genel Müdürlük veya şirket malının ya da yazılımının, teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak araştırma ve geliştirme yoluyla ve ilave yazılım ya da donanım kullanılarak işlevsel özelliklerinin, kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını, ğ) Satın alma birimi: Şirketin bünyesinde satın almaya yetkili birimleri, h) Standardizasyon: İşletme ve idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya mevcut sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini, ı) Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde şirket ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, i) Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini (TEDAŞ), j) Talep sahibi birim: Belirlenen usullere göre, mal veya hizmet alımı ile yapım işi talebinde bulunan ve/veya yapılan talepler ila ilgili ihtisas birimlerini, k) Yerli malı: İlgili mevzuat uyarınca yerli malı olarak belirlenen malları, l) Yüklenici: Bu Usul ve Esaslar kapsamında mal ve hizmet alımı ile yapım işi alımı yapılan gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ifade eder. (2) Bu Usul ve Esaslarda tanımı bulunmayan hususlar hakkında 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlar esas alınır.
Temel ilkeler
İKİNCİ BÖLÜM Alım Usulleri Alım usulleri
Uygulanacak ihale usulleri
Belli istekliler arasında ihale usulü
Pazarlık usulü
Doğrudan temin
Madde 10– (1) Aşağıda belirtilen hallerde, bu Usul ve Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine yönelik ihtiyaçlar doğrudan temin edilebilir: a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. c) Mevcut mal, donanım, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve sözleşmeyle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. ç) Siber güvenliğe ilişkin sebepler, doğal afetler ya da başka sebeplerle enerji tesislerinin zarar görerek elektriğin kesilmesi ve/veya can kaybı, mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen, şirket tarafından önceden öngörülemeyen haller ortaya çıktığında, ihtiyaç duyulacak mal, hizmet veya yapım ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli süre veya imkan bulunmaması. d) Kamu kurum ve kuruluşları ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden, devlet ve vakıf üniversiteleri ve araştırma enstitülerinden, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla özel kuruluş kanunları ile kurulan vakıflar veya bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik işletme veya şirketlerden bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. e) Teknolojik birikimin tek bir yerde bulunması, stratejik öncelikler, ulusal menfaat, gizlilik, güvenlik, özgün teknoloji, standardizasyonun ve modernizasyonun sağlanması ve acil ihtiyaçların karşılanması gerekçeleri ile bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. f) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının on katına kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. (2) Bu maddenin uygulanmasında ilan verme, komisyon kurma ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılır ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. (3) Elektronik ortamda yapılan doğrudan teminlerde ise hizmet sunucusunca belirlenen fiyatlar, teklif yerine geçer. Bir veya birden çok hizmet sunucusundan alınan teklifler, oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir ve sonuçlar tutanağa bağlanarak alım yetkilisinin onayına sunulur. (4) Bu maddede bahsi geçen alımlarda gerekli görülmesi halinde kredi kartı ile de ödeme yapılabilir.
İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Esaslar Yaklaşık maliyet
İhale ve ön yeterlik dokümanı içeriği
İhale onayının alınması
İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları
Madde 15– (1) İhale komisyonu, talep sahibi birimin teklifi ve ihale yetkilisinin onayıyla; biri başkan olmak üzere tek sayıda personelden ve en az beş kişiden oluşturulur. Bu personellerden ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması, birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması zorunlu olup, bir üyenin de satın alma biriminden görevlendirilmesi esastır. Komisyonda işin uzmanı üyeler açık şekilde ifade edilmemişse, talep sahibi birimden katılan personeller, işin uzmanı üye olarak addedilir. (2) Komisyon oluşturulurken yeterince yedek üye de belirlenir. Yedek üye belirlenirken, başkan, muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel ile uzman personellerin yedekleri özellikle isim isim belirtilir. Yedek üyeler, asil üyenin bulunmadığı durumlarda, komisyon toplantılarına iştirak eder. Yeterli yedek üye atanmamış olduğu veya tespit edilen yedek üyelerin de bulunmadığı durumlarda, bulunmayan üyenin yerine ihale yetkilisi gerekli nitelikleri haiz başka bir personel görevlendirir. (3) İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır. (4) İhale komisyonunun toplantılarına, asıl üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Yedek üyeler ancak asıl komisyon üyelerinin izinli, raporlu veya görevli olarak il dışında bulunmaları halinde toplantıya katılır. (5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini yazılı olarak belirtmek ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Oturumlara, yedek üyelerin katılmalarının gerekmesi halinde karar veya toplantı tutanağı metnine, yedek üyenin adı soyadı ve görev unvanının yanı sıra, katılamayan asil üyenin adı soyadı ve toplantıya hangi gerekçeyle katılmadığı yazılır. (6) İhale komisyonları, teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerden gerekli gördüklerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit ettirebilir. (7) İhale komisyon kararları, ihale yetkilisinin onayıyla yürürlüğe girer. Komisyon kararlarının asılları, suretleri veya fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve kurumlar hariç üçüncü şahıslara verilamez.
İhale işlem dosyası
İhale ve ön yeterlik dokümanının satın alınması
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
Madde 18– (1) Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak değişiklik yapılması zorunlu olursa; değişikliği talep eden ünite tarafından bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilerek değişiklikle ilgili zeyilname hazırlanır, ihale yetkilisinden onay alınarak yapılan onaylı değişikliğin 3 iş günü içinde tüm davetlilere duyurulması için ihaleyi yapan üniteye intikal ettirilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, bütün davetlilere son teklif verme gününden 5 iş günü öncesinden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir. (2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 takvim günü zeyilname ile ertelenebilir. Erteleme kararı davetlilerin tamamına bildirilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler, tekliflerini ihalenin mahiyetine göre şirketçe belirlenen sürede yenileyebilir. (3) İstekliler tekliflerini hazırlarken, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden 7 takvim günü öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilir. Bu talebin şirketçe uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, ihale dokümanı satın alan bütün isteklilere son teklif verme gününden 3 iş günü öncesinden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.
İhaleye katılabilme şartları
İhaleye katılamayacak olanlar ve ihale dışı bırakılacaklar
Alımlarda esas alınacak para birimi
Ortak girişimler
Madde 22– (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak şirket, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir. (2) İhaleye davet edilen isteklinin doküman satın alması halinde iş ortaklığı veya ihale dokümanında izin verilmişse konsorsiyum kurarak ihaleye teklif vermesi mümkündür.
Alt yükleniciler
Bildirim ve tebligat esasları
Teminatlar teminat olarak kabul edilecek değerler
Madde 25– (1) İhalelerde, şirket tarafından ihale dokümanında talep edilmesi halinde teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici, % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat alınır. (2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Alımda kullanılacak para birimine göre düzenlenecek teminat mektupları. (3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. (4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar, ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların şirketin banka hesaplarına yatırılması zorunludur. (5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. (6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. (7) Her ne suretle olursa olsun, şirketçe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. (8) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle şirket tarafından belirlenir. Şirket tarafından, kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir. (9) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif bedellerine bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (10) Şirketçe gerekli görüldüğünde, banka teminat mektuplarının teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir. (11) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak ihalelerde bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsamı ve şekli konusunda 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.
Teklif mektuplarının şekli
Tekliflerin geçerlilik süresi
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
Madde 28– (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan şirketin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek veya mühürlenerek kapatılır. (2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur. (3) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale dokümanında belirtilen adrese teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
Tekliflerin alınması ve açılması
Madde 29– (1) Başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir. (2) Yeterlik başvuruları ile teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ihale dokümanında belirtilen adrese teslim edilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını, alınış sırasına göre inceler. Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teklif hazırlama usullerine uygun olmayan zarflar, şirketin açık adresinin başvuru veya teklif zarflarının üzerine yazılmamış olması durumu hariç, bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. İhalelerde en az bir geçerli teklifin temin edilemediği durumlarda ihale komisyonu, dış zarf kontrolüyle ilgili hükümleri kısmen veya tamamen uygulamayabilir. (3) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. (4) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilar tutanakla tespit edilir. Aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilarek hangi belgelerin sunulduğu zarf açma ve belge kontrol tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. (5) İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz. (6) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. (7) Satın alınan doküman bedelinin yatırıldığına dair belgelerde, isteklinin ticaret unvanı ya da adının olması zorunlu değildir.
Tekliflerin değerlendirilmesi
Madde 30– (1) İhale komisyonunun kararı doğrultusunda, ilgili birim tarafından tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla, net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere isteklilerden yazılı şekilde tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz. (2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile ihale dokümanında talep edilmesi halinde geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde şirketçe belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. (3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu durum istekliye derhal bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini bildirim tarihini izleyen 5 takvim günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içerisinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Fiyat dışı unsurlar
Aynı fiyatın teklif edilmesi
Aşırı düşük teklifler
Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması
Madde 35– (1) Mal alımlarında; a) Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında belirtilen oranda yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine, ihale dokümanında belirlenen orana kadar fiyat avantajı sağlanabilir. İdari şartnamede yerli malı teklif eden yerli istekli lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir. Yerli malını teklif etmekle birlikte, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. b) Yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajından yararlanamaz. c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur. Yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin değerlendirilmiş teklif bedellerine, kendi değerlendirilmiş teklif bedelleri üzerinden fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır. ç) Teklif edilen malın yerli malı olduğu kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler yahut mevzuat uyarınca bu belgeyi vermeye yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir. (2) Hizmet alımı ve yapım işlerinde; a) Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, ihale dokümanında belirlenen orana kadar fiyat avantajı uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. b) Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar, daha sonra ise yerli istekliler lehine fiyat avantajı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.
İhalenin iptali
İhalenin karara bağlanması onaylanması
Madde 37– (1) İhaleye geçerli teklif veren tüm isteklilerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenir ve belirlenen bu istekliler Kamu İhale Kurumundan yasaklılık sorgulamasına tabi tutulur. Yasaklı olduğu halde ihaleye katıldığı anlaşılanlar değerlendirme dışı bırakılır. İhale tarihinde yasaklı olduğu tespit edilenlerin geçici teminatları irad kaydedilir. (2) Birinci fıkrada belirtilen ihalelerde ihale, sorgulama sonucu yasaklı olmadığı anlaşılan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye bırakılır. Ancak elde edilen ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yaklaşık maliyetin üzerinde ise sorgulanır. Sorgulama sonucunda; a) Yaklaşık maliyetin hatalı hesap edildiği veya teklif tarihine göre güncellenmemiş olduğu anlaşılırsa, ihale yetkilisi kanalı ile durum düzeltilir, konu detaylı olarak komisyon kararında açıklanır ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine bırakılır. b) Yaklaşık maliyet doğru hesaplanmış ise şirket, ihaleyi iptal edebileceği gibi yaklaşık maliyete en yakın birinci ve ikinci teklif sahiplerinden indirim talep etmekte ve/veya ihaledeki geçerli teklif sahiplerinden kapalı zarfla ikinci bir teklif isteyerek ihaleyi devam ettirmekte serbesttir. (3) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce şirket; a) İhale üzerinde kalan, b) İhale kararında belirtilmişse ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi, c) Varsa yasaklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan, isteklilarin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan temin edilen belgeleri ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. (4) İhale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar (standart form), ihale yetkilisinin onayına sunulur. (5) İhale yetkilisi, ihale komisyon kararını 15 iş günü içerisinde onaylar ya da ihaleyi iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
Geçici teminat ve diğer belgelerin iadesi
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmeye davet
Madde 39– (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 iş günü içerisinde ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Bildirimin elden, elektronik posta yahut faks ile yapılması halinde aynı gün, iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması halinde postaya verilmesini takip eden 7 nci takvim günü kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın istekliye daha erken yapıldığının tespit edilmesi veya kararın isteklilere elden tebliğ edilmesi halinde bu süre dikkate alınmaz. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. (2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. (3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 3 takvim günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. İsteklilere ihale kararının elden tebliğ edilmesi ve isteklilerin ihaleye itirazlarının bulunmadığını yazılı olarak bildirmeleri halinde bu süreler dikkate alınmaz. (4) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren 3 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 5 iş günü içinde istenilmiş ise kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Söz konusu bildirim iadeli elektronik posta, faks yahut taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle yapılır. Ancak bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle de tebliğ edilebilir.
Kesin teminat alınması
İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması
İhalenin sözleşmeye bağlanması
Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
Sözleşmenin devri
Sözleşmenin feshi
Fiyat farkı verilebilmesi
İş ve işyerinin sigortalanması
Mücbir sebepler
Avans verilmesi
Ek kesin teminat
Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi
İade edilemeyen teminatlar
Sözleşme kapsamında yapılacak iş artışı ve eksilişi
Madde 53– (1) Mal ve hizmet alımları ile yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) Şirketi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20'sine kadar oranlar dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakan bu oranı sözleşme bazında % 40'a kadar artırmaya yetkilidir. (2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. (3) Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.
İtiraz ve şikayetler
İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yasak fiil ve davranışlar
Hüküm bulunmayan haller
Sürelerin hesabı
Diğer hususlar
Yürürlük
Yürütme