Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) (Değişik:RG- 16/2/2021- 31397) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, b) Alt görev grubu: Görev grubu içinde aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu, c) Aynı düzey görev: Kurumun hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri, ç) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını, d ) (Değişik:RG- 16/2/2021- 31397)Görev grupları: Aynı düzey görevler ila benzer görevlerin yer aldığı grupları, e) Görev unvanı: BuYönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içerisinde belirtilan unvanları, f) Görevde yükselme: BuYönetmelikte belirtilan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları, g) (Değişik:RG- 5/1/2017- 29939) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan sınavı, ğ ) (Değişik:RG- 16/2/2021- 31397)Hizmet birimi: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 602 ve 604 üncümaddelerinde belirtilan merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini, h) Hizmet sınıfları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hizmet sınıflarını, ı) Hizmet süresi: 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi, i) İş günü: Ulusal bayram ila genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri, j) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu, k) Unvan: Bu Yönetmelikte sayılan unvanları, l) Unvan değişikliği: En azortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları, m) (Değişik:RG- 5/1/2017- 29939) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan sınavı, n) (Değişik:RG- 16/2/2021- 31397) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
Görevde yükselme veya unvandeğişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları Duyuru ve başvuru
Yazılı sınav
Sözlü sınav
Başarı sıralaması
Görevde yükselme veya unvandeğişikliği suretiyle atanma Değişik başlıkRG
Madde 13– (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre (Ek ibare:RG- 16/2/2021- 31397) 30 gün içerisinde atanır. (2) Kurumca tercih alınmasıdurumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. (3) Duyurulan kadrolardan; a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktançekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralanmasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre Kurum tarafından belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeplEkatılmayanlar ila başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.
Unvan değişikliğine ilişkinözel usul ve esaslar Değişik başlıkRG
Sınav kurulu
Sınav kurulunun görev ve yetkilari
Yazılı sınavların geçersiz sayılması
Sınav sonuçlarına itiraz
Sınav belgelerinin saklanması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Naklen atama
Görev grupları arasında geçişler
Madde 20– (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır. a) Aynı alt grup içindEkalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir. b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Kurumda veya diğer kamu kurum vEkuruluşlarında ihraz edilan unvanlar ila bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, (Değişik ibare:RG- 16/2/2021- 31397) öğrenim, sertifika ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. c) Unvan değişikliğine tabikadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. ç) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. d ) (Değişik:RG- 16/2/2021- 31397)Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi şartları taşımaları kaydıyla öğrenimle ihraz edilan görevler ila daha alt görevlere sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler.
Kazanılmış hakların saklılığı
Özelleştirilan kuruluşlardan atama
MülgaRG Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Engellilarin sınavı
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Eğitim şartı istisnası Geçici
Yürürlük
Yürütme