Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayii A.ş. (tülomsaş) Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav Ve Atama Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Giriş Sınavına İlişkin Esaslar Sınav komisyonunun oluşumu
Sınav komisyonunun görevleri
Giriş sınavı
Giriş sınavı duyurusu
Giriş sınavı başvuru şartları
Giriş sınavı başvuru işlemleri
Başvuruların değerlendirilmesi
Yazılı sınav vEkonuları
Sözlüuygulamalı sınava çağrı
Sözlüuygulamalı sınav
Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz
Madde 15– (1) (Değişik cümle:RG- 3/7/2018- 30467) Sınav Komisyonu; yazılı sınavnotu, KPSSP3 puanı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalamasını esas alarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav Komisyonuyarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya,yazılı puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya; öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği başarı listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. (2) Başarı listesi GenelMüdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir. (3) (Değişik:RG- 3/7/2018- 30467) Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilabilir. İtirazlar, sınav komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir. (4) Sınav Komisyonu tarafındannihai başarı listesi, (Değişik ibare:RG- 3/7/2018- 30467) sözlü/uygulamalı sınavın yapıldığı son günü takiben yedi iş günü içerisinde açıklanır. (5) Giriş Sınavında yetmiş veüzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilan pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Gerçeğe aykırı beyan
Sınav belgelerinin saklanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mühendis Pozisyonuna Atanma ve Bildirim Atamadan önce istenecek belgeler
Sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanma
Bildirim
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller
Yürürlük
Yürütme