Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte yer alan; a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ila Malezya arasında mevcut, 2 nci maddede belirtilan Serbest Ticaret Anlaşmasını, b) Armonize Sistem (AS): 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla katılmamız uygun bulunan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmede belirtilan şekilde ve Sözleşmenin ekinde yer alan pozisyonları, alt pozisyonları ve bunlara ait sayısal kodları, Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını ve Armonize Sistemin yorumu ila ilgili Genel Kuralları kapsayan Nomanklatürü, c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, ç) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Türkiye veya Malezya’da nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün girdi fiyatlarının dâhil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenen veya ödenebilacek yurt içi vergilarin tenziliyle bulunan fiyatı, d) Genel anlamda kabul edilan muhasebesel ilkeler: Bir Taraf ülkede gelirler, harcamalar, maliyetler, varlıklar ve yükümlülüklerin kayıt altına alınması; bilgilarin açıklanması ve mali beyanların hazırlanmasıyla ilgili olarak geçerliliği kabul edilmiş, üzerinde mutabakata varılmış veya sağlam ve güvenilir bir dayanak olarak kabul edilmiş olan; ayrıntılı standartlar, uygulamalar ve süreçlerin yanı sıra genel uygulamaya dair kapsamlı rehber ilkeleri de içerebilan standartları, e) Girdi: Eşyanın üretimindEkullanılan veya tüketilan; ya da başka eşyanın üretimindeki bir sürece tabi tutulan eşyaya fiziksel olarak dâhil edilan ham madde, bilaşen, parça ve aksam dâhil olmak üzere her tür madde veya cismi, f) Girdilarin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilarin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi ve tespit edilamemesi halinde, Türkiye’de veya Malezya’da menşeli olmayan girdilar için ödendiği tespit edilabilan ilk fiyatı, g) Gümrük kıymeti: Gümrük Kıymeti Anlaşmasına göre tespit edilan kıymeti, ğ) İmalat: Montaj veya özel işlemler dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işlemi, h) Menşeli eşya veya menşeli girdi: Bu Yönetmelik altında menşeli olarak nitelendirilan bir eşya veya girdiyi, ı) Menşeli olmayan eşya veya menşeli olmayan girdi: Bu Yönetmelik altında menşeli olarak nitelendirilmeyen bir eşya veya girdiyi, i) Menşe ispat belgesi: Menşe Belgesi veya fatura beyanını, j) Menşeli girdilarin kıymeti: İthal edilmeleri halinde, kullanılan menşeli girdilarin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti ya da bunun bilinmemesi ve tespit edilamemesi halinde, Türkiye’de veya Malezya’da menşeli girdilar için ödendiği tespit edilabilan ilk fiyatı, k) Paketleme malzemeleri ve nakliyEkonteynerleri: Eşyanın perakende satışı amacıyla kullanılan konteynerlerden veya malzemelerden farklı olarak, nakliyatı esnasında eşyayı korumak için kullanılan eşyayı, l) Sevkiyat:Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilan ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri, m) Su ürünleri yetiştiriciliği: Üretimi artırmaya yönelik düzenli stoklama, besleme ya da yırtıcılardan koruma gibi büyütme ve yetiştirme süreçlerine müdahale etmek suretiyle; yumurta, larva, yavru balık ve balık larvası gibi kaynaklardan balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan diğer omurgasızlar ve su bitkilari dâhil olmak üzere, suda yaşayan organizmaların yetiştirilmesini, n) Üretim: Bir eşyanın yetiştirilmesi/ekilmesi, madenden çıkartılması, hasat edilmesi, çiftçiliğinin yapılması, büyütülmesi, ıslah edilmesi, topraktan çıkartılması, toplanması, yakalanarak, balıkçılıkla tuzak kurularak elde edilmesi, avlanılması, suda yetiştirilmesi, imal edilmesi, üretilmesi, işlenmesi veya monte edilmesi dâhil olmak üzere elde edilme yöntemlerini, o) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa bila imal edilmiş ürünü, ö) Yetkili makamlar: Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ve Malezya’da Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığını, p) (Ek:RG- 23/6/2018- 30457 Mükerrer) (1) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi vEkuruluşlarca elektronik ortamda verilan hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları Menşeli ürünler
MenşEkümülasyonu
Madde 6– (1) 5 inci madde hükümlerine halel getirmeksizin, Taraflardan biri menşeli girdilar, diğer Taraf ülkede bir ürüne dâhil edildiğinde, diğer Taraf ülke menşeli girdilar olarak kabul edilir. 9 uncu maddede belirtilan işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, söz konusu girdilarin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. (2) Birinci fıkraya rağmen, Armonize Sistem (AS) 25 ila 97 nci Fasıllarında yer alan Avrupa Birliği menşeli girdilar, Türkiye’de veya Malezya’da daha ilari düzeyde bir işleme tabi tutuldukları veya bu ülkelerde bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde, Türkiye veya Malezya menşeli girdilar olarak kabul edilir. (3) İkinci fıkrada atıfta bulunulan ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için: a) Söz konusu girdilarin Türkiye’de veya Malezya’da tabi tutulduğu işçilik veya işlemin, 9 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçmesi, b) Söz konusu girdilar Türkiye’ye veya Malezya’ya doğrudan ihraç edilmiş olsalar idi geçerli olacak menşEkuralları uygulandığında, girdilarin yine Avrupa Birliği menşei kazanacak olması, c) Türkiye, Malezya ve Avrupa Birliği arasında, bu kümülasyon mekanizması ila söz konusu ürünlerin menşeinin belgelendirilmesi vEkontrolüne ilişkin Maddelerin tam olarak uygulanmasını sağlayan yeterli idari işbirliği süreçlerine imkan veren düzenlemelerin mevcut olması koşuluyla, girdilarin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. (4) İkinci ve üçüncü fıkralarda tesis edilan kümülasyon Türkiye, Malezya ve Avrupa Birliği arasında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) Madde XXIV’ü ila uyumlu ayrı tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması koşuluyla uygulanır. (5) Birinci fıkraya rağmen, AS 25 ila 97 nci Fasıllarında yer alan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi bir ülke menşeli girdilar, Türkiye’de veya Malezya’da daha ilari düzeyde bir işleme tabi tutuldukları veya bu ülkelerde bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde, Türkiye veya Malezya menşeli girdilar olarak kabul edilir. (6) Beşinci fıkrada atıfta bulunulan ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için: a) Söz konusu girdilarin Türkiye’de veya Malezya’da tabi tutulduğu işçilik veya işlemin, 9 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçmesi, b) Söz konusu girdilar Türkiye’ye veya Malezya’ya doğrudan ihraç edilmiş olsalar idi geçerli olacak menşEkuralları uygulandığında, girdilarin yine bir ASEAN üyesi ülke menşei kazanacak olması, c) Türkiye, Malezya ve ilgili ASEAN üyesi ülke arasında, bu kümülasyon mekanizması ila söz konusu ürünlerin menşeinin belgelendirilmesi ve kontrolüne ilişkin Maddelerin tam olarak uygulanmasını sağlayan yeterli idari işbirliği süreçlerine imkan veren düzenlemelerin mevcut olması koşuluyla, girdilarin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. (7) Beşinci ve altıncı fıkralarda tesis edilan kümülasyon Türkiye, Malezya ve ilgili ASEAN üyesi arasında GATT’ın Madde XXIV’ü ila uyumlu ayrı tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması koşuluyla uygulanır.
Tamamen elde edilmiş ürünler
Madde 7– (1) Aşağıdakilarin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir: a) Taraf ülkelerden birinin topraklarından, sularından, deniz yataklarından veya deniz yataklarının altından çıkartılan veya alınan, (b) ila (e) bentlerinde yer almayan mineral ürünler ve doğal yollardan oluşan diğer maddeler. b) Taraf ülkelerden birinin topraklarında yetiştirilan, ekilan, dikilan, hasat edilan, ayıklanan veya toplanan meyveler, çiçekler, sebzeler, ağaçlar, deniz yosunları, mantarlar ve canlı bitkilar dâhil olmak üzere bitkilar ve bitkisel ürünler. c) Taraflardan birinin topraklarında doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar. ç) O Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilan ürünler. d) Taraf ülkelerden birinin topraklarında avcılık, tuzaklama, balıkçılık, çiftçilik, ekim, dikim, yetiştiricilik, su ürünleri yetiştiriciliği, toplayıcılık ya da yakalama suretiyle elde edilan ürünler. e) Türkiye veya Malezya karasuları dışında kendi gemilari ila denizden elde edilan, kabuklu deniz ürünleri ve diğer deniz ürünleri dâhil olmak üzere, balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler. f) Münhasıran (e) bendinde belirtilan ürünlerden kendi fabrika gemilarinin bordasında elde edilan, işlenen veya üretilan ürünler. g) Asıl amacını artık yerine getiremeyecek durumda olan ya da yenilanmeye veya tamir edilmeye uygun olmayan, yalnızca hammaddelerin geri kazanımına elverişli, o Taraf ülkede toplanan kullanılmış maddeler. ğ) Asıl amacını artık yerine getiremeyecek durumda olan ya da yenilanmeye veya tamir edilmeye uygun olmayan, yalnızca hammaddelerin geri kazanımına elverişli, Taraf ülkelerden birinin topraklarında toplanan atık, hurda veya kullanılmış eşya. h) Taraf ülkelerden birinin karasuları dışındaki sulardan, deniz yatağından veya o deniz yatağının altından, o Taraf ülkenin uluslararası hukuk uyarınca söz konusu sular, deniz yatağı ve o deniz yatağının altına ait münhasır işletme hakkına sahip olması kaydıyla çıkarılan eşya. ı) Taraf ülkelerden birinin topraklarında, üretimin herhangi bir aşamasında, yalnızca (a) ila (h) bentlerinde atıfta bulunulan ürünlerden veya bunların türevlerinden üretilan eşya. (2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde geçen “kendi gemilari” ve “kendi fabrika gemilari” terimleri sadece; a) Türkiye’de veya Malezya’da kayıtlı olan, b) Türkiye’nin veya Malezya’nın bayrağı altında seyreden, c) En az yüzde 50’si Türkiye veya Malezya vatandaşlarına ait olan, veya yönetim ve iş merkezleri Türkiye’de veya Malezya’da olan ve en az yüzde 50’sine Türkiye veya Malezya’nın, bunların kamu kurumlarının veya vatandaşlarının sahip olduğu şirketlere ait olan, gemilar ve fabrika gemilari için kullanılır.
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
Madde 8– (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek- 2’de yer alan listede belirtilan şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. Anlaşma tarafından kapsanan tüm ürünler için listede belirtilan şartlar, imalatta kullanılan menşeli olmayan girdilar üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu girdilarle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, listedeki şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bilaşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında kullanılmış olabilacek menşeli olmayan girdilar dikkate alınmaz. (2) Birinci fıkraya istisna ve üçüncü ila dördüncü fıkraya tabi olarak, Ek- 2’de yer alan listede belirtilan şartlar uyarınca belli bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdilar, ancak toplam kıymetlerinin veya ölçülen safi ağırlıklarının; a) Fasıl 16’da sınıflandırılan işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç olmak üzere, AS’nin Fasıl 2’si ila Fasıl 4 ila 24’ünde sınıflandırılan ürünler için, o ürünün ağırlığının %10’unu, b) AS’nin Fasıl 50 ila 63’ünde sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere, Ek- 1’in not 6 ve 7’sinde belirtilan toleransların uygulandığı diğer ürünler için ürünün fabrika çıkış fiyatının %10’unu, geçmemesi şartıyla kullanılabilir. (3) İkinci fıkra, Ek- 2’de yer alan listede yer verilan kurallarda, menşeli olmayan girdilar için belirlenmiş olan azami yüzdelerin aşılmasına izin vermez. (4) İkinci ve üçüncü fıkra, 7 nci madde anlamında Taraf ülkelerden birinde tamamen elde edilmiş ürünlere uygulanmaz. Buna karşın, bu fıkralarda sağlanan tolerans, 9 uncu madde ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına halel gelmeksizin, ancak Ek- 2’de yer alan listede bir ürün için kullanılan girdilarin tamamen elde edilmiş olmasını gerektiren bir kural olması halinde, o ürünün imalatında kullanılan girdilarin tamamına uygulanır.
Yetersiz işçilik veya işlem
Madde 9– (1) İkinci fıkraya halel gelmeksizin, 8 inci maddede belirtilan koşullar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir; a) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler, b) Ambalaj ayırma, birleştirme, değiştirme veya ürünleri satışa sunma, c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma, ç) Basit boyama ve cilalama işlemleri, d) Keskinleştirme, yarma, basit sarma ve çözme, bükme, basit bilame veya basit kesme, e) Eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (mallardan setler oluşturma dâhil), f) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme, g) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve perdahlama, ğ) Şeker renklendirme veya şeker tatlandırma veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri; kristal şekerin kısmen veya tamamen öğütülmesi, h) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çekirdeklerini çıkarma, ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlerEkoyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri, i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri, j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri; şekerin herhangi bir girdiylEkarıştırılması, k) Ürünlere basitçe su ilave edilmesi veya ürünlerin seyreltilmesi veya suyunun alınması veya denatürasyonu, l) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması, m) Hayvan kesimi, n) (a) ila (m) bentlerinde belirtilan işlemlerin iki veya daha fazlasının bir arada yapılması. (2) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğinEkarar verilirken, Türkiye’de ya da Malezya’da gerçekleştirilan işlemlerin tümü birlikte dikkate alınır. (3) Birinci fıkranın amacına uygun olarak, yerine getirilmesi için özel vasıflara ya da özellikle bunun için üretilmiş veya kurulmuş makine, cihaz veya ekipmana gerek duyulmayan işlemler basit olarak kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Nitelendirme Birimi Aksesuarlar Yedek Parçalar Aksam Setler ve Etkisiz Unsurlar Nitelendirme birimi
Aksesuarlar yedek parçalar ve aksam
Setler
Etkisiz unsurlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ülkesel Gereklilikler Ülkesellik ilkesi
Doğrudan nakliyat
Sergilar
BEŞİNCİ BÖLÜM Eşyanın Menşeinin İspatı Menşe Belgesinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri Genel koşullar
Fatura beyanı koşulları
Madde 18– (1) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde atıfta bulunulan fatura beyanı; a) 35 inci madde anlamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya b) Toplam kıymeti 10.000 ABD Dolarını geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir. (2) Bir fatura beyanı, ancak söz konusu ürünlerin Türkiye veya Malezya menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer tüm şartlarını karşıladığı hallerde düzenlenebilir. (3) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinin veya yetkili makamlarının talebi halinde, söz konusu eşyanın menşe statüsünü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu ispatlayan tüm ilgili belgeleri her an ibraz etmeye hazırlıklı olur. (4) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek- 4’te verilan, ihracatçı Taraf ülkenin iç mevzuat hükümleriyle uyumlu şekilde fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine İngilizce olarak daktilo edilmesi, damgalanması veya basılmasıyla hazırlanır. Eğer beyan el yazısı ila yapılırsa, açık ve okunaklı şekilde matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılır. Bu durumda, söz konusu formlar üzerinde silinti ve değişikliklere izin verilmez. (5) Fatura beyanları, ihracatçının kendi el yazısı ila atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, 35 inci madde anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilarek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine veya yetkili makamlarına vermiş olması koşuluyla, bu beyanı imzalama şartı aranmaz. (6) Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren 12 ay içerisinde ithalatçı Taraf ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir.
Üçüncü ülke faturası
Menşe Belgesinin düzenlenme işlemleri
Madde MülgaRG Mükerrer Türkiyeden gerçekleştirilacek ihracatlar için Menşe Belgelerinin doldurulması
Madde 20/A– (Ek:RG- 23/6/2018- 30457 Mükerrer)(1) (1) Menşe Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki verilar Malezya, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi vEkuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişiminEkonu yapılabilir. (2) Menşe Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir. Yetkili olmayan kişilar tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilan kişi vEkuruluşlarca kabul edilmez. (3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilari Menşe Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerinden aşağıda belirtilan hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: a) Menşe Belgeleri, Türkçe veya ilgili Anlaşmada belirtilan dillerden birinde, gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. b) Menşe Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilarin elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilari tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan edilan ve Menşe Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ila hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. c) Elektronik sistem üzerinde Menşe Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bulunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilare uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II’de yer alan listede belirtilan şartları sağladığını ispatlayan ve eşyanın imalatında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı maddede belirtilan ülkeler menşeli girdilar ve bu girdilar üzerinde gerçekleştirilan işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve belgeler ila birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilan kişi vEkuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi vEkuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgilar Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir. ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilan kişi vEkuruluşlarca Menşe Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilan belge ve bilgilarin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden tamamlanır. d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilarince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde yer alan bilgilarin, 17 nci maddede belirtilan şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilan şekilde temin edilan yeşil meneviş zeminli matbu Menşe Belgesi üzerine yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mevzuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. e) Menşe Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.
İhracatçının ibraz yükümlülüğü
Başvurunun değerlendirilmesi
Madde MülgaRG Mükerrer Elektronik sistemde düzenlenen Menşe Belgelerine ilişkin gümrük idaresince veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler
Menşe Belgesinin gümrük idaresince incelenmesi
Madde MülgaRG Mükerrer Elektronik sistemde düzenlenen Menşe Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi ve vize edilmesi
Menşe Belgesinin vize edilmesi
Madde MülgaRG Mükerrer ALTINCI BÖLÜM Menşe Belgesinin Sonradan Verilmesi İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi Sonradan düzenlenen Menşe Belgesi
MülgaRG Mükerrer MülgaRG Mükerrer MülgaRG Mükerrer Elektronik sistem üzerinden Menşe Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri
Teknik nedenlerle Menşe Belgesinin reddi
Madde 25/B– (Ek:RG- 23/6/2018- 30457 Mükerrer)(1) (1) Menşe Belgesi bu Yönetmelikte öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise teknik nedenlerle reddedilabilir. Aşağıda belirtilan; a) Menşe Belgesinin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması gibi öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi, b) Menşe Belgesinde (4) numaralı kutu gibi doldurulması zorunlu kutulardan birinin doldurulmaması, c) Menşe Belgesinin (11) numaralı kutusunun mühürlenip imzalanmaması, Menşe belgesinin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması, ç) Menşe Belgesi vize edilirken kullanılan mührün veya kaşenin 38 inci madde hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür veya kaşe olması, d) İbraz edilan Menşe Belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması, e) Menşe Belgesinin (2) veya (5) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan ülkelerden birinin yazılması, gibi teknik nedenlerlEkabul edilmeyen Menşe Belgeleri sonradan düzenlenebilir. (2) Teknik nedenlerle reddedilan Menşe Belgesi, üzerine BELGEkABUL EDİLMEMİŞTİR ibaresi yazılarak, hangi nedenlerlEkabul edilmediği de belirtilarek sonradan düzenlenen yeni bir Menşe Belgesi alması için ithalatçıya iade edilir. Ancak, gümrük idareleri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hila yapıldığından şüphe edilmesi halinde reddedilan Menşe Belgesinin bir kopyasını saklayabilir. (3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilan menşe ispat belgelerinin teknik nedenlerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz vEkanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergilar tahsil edilir. Bu durumda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.
İkinci nüsha Menşe Belgesinin düzenlenmesi
Madde MülgaRG Mükerrer Elektronik sistemde ikinci nüsha Menşe Belgesi düzenlenmesinde yapılacak işlemler
Madde 26/A– (Ek:RG- 23/6/2018- 30457 Mükerrer)(1) (1) Menşe Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi vEkuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini elektronik sistemde beyan eder. (2) İkinci nüsha Menşe Belgesi düzenlenmesi talebi ila elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilan başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi vEkuruluşlar tarafından incelenir. (3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi vEkuruluşlar, ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait asıl Menşe Belgesine ilişkin bilgilarle birinci fıkrada belirtilan beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra, başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. (4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Menşe Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ila ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir. (5) Elektronik sistem tarafından asıl Menşe Belgesi, bu belgeye dayanılarak düzenlenen ikinci nüsha Menşe Belgesiyle ilişkilandirilir.
Menşe Belgesinin değiştirilmesi
YEDİNCİ BÖLÜM İbraz Menşe ispat belgesinin geçerliliği
Menşe ispat belgesinin ibrazı
Parçalar halinde ithalat
Menşe ispat belgesinden muafiyet
Madde 31– (1) Malezya’dan Türkiye’ye gerçek kişilarden gerçek kişilarEküçük paketler halinde gönderilan veya Malezya’dan Türkiye’ye seyahat eden yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmemişlerse ve bu Yönetmeliğin şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın doğruluğundan şüphe edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler. Malezya’dan Türkiye’ye postayla gönderilan ürünler için bu beyan, CN22/CN23 gümrük beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir kâğıt üzerinde yapılabilir. (2) Malezya’dan Türkiye’ye arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların ailasinin kişisel kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından ticari amaç güdülmediği aşikârsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez. (3) Ayrıca, birinci ve ikinci fıkralarda atıfta bulunulan ürünlerin toplam kıymeti, küçük paketler için 500 Euro’yu veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1.200 Euro’yu aşamaz. (4) Türkiye menşeli olup, Malezya’ya ihraç edilan ve FOB kıymeti 200 ABD Dolarını geçmeyen eşyanın sevkiyatında, bu ithalatın menşe ispat belgesi ibrazından kaçınmak amacıyla taahhüt veya tertip edilmiş olduğunun doğal olarak değerlendirilabilaceği bir veya birden fazla ithalatın parçasını teşkil etmemesi kaydıyla, menşe ispat belgesi zorunluluğundan feragat edilabilir.
Destekleyici belgeler
Menşe ispat belgeleri ila destekleyici belgelerin muhafaza edilmesi
Farklılıklar ve şekli hatalar
SEkİZİNCİ BÖLÜM Basitleştirilmiş Usuller Onaylanmış ihracatçı
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin iptali
DOKUZUNCU BÖLÜM ABD Doları veya Euro Cinsinden İfade Edilan Tutarlar ABD Doları veya Euro cinsinden ifade edilan tutarlar
ONUNCU BÖLÜM İdari İşbirliği Düzenlemeleri Karşılıklı yardım
Menşe ispat belgelerinin kontrolü
Sonradan kontrol işlemleri
Sonradan kontrol talebinin incelenmesi
Sonradan kontrol sonuçları
Madde 42– (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamı, kontrol sonucundan 90 gün içerisinde haberdar edilir. (2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf Ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilameyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir. (3) Bu yanıtın ikinci fıkrada belirtilan gerekli ayrıntıları içermemesi halinde, ithalatçı ülke yetkili makamı, eşyanın tercihli tarife uygulamasına uygun olup olmadığıyla ilgili değerlendirmesini, ihracatçı ülkenin yanıtının alındığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde ihracatçı ülkeye yazılı olarak ilatir. İhracatçı ülke, bu yazının tarihinden itibaren 90 gün içerisinde, nihai kararını vermesi amacıyla ithalatçı ülkeye bir yanıt verir. (4) İhracatçı ülke yetkili makamından birinci fıkra uyarınca 90 gün içerisinde ya da üçüncü fıkra uyarınca 180 gün içerisinde bir yanıt alınamazsa ya da yanıt belgenin doğruluğunun veya ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, ithalatçı ülke yetkili makamı tercih tanınmasını, istisnai haller dışında, reddeder. (5) İthalatçı ülke yetkili makamına ibraz edilan Menşe Belgesinin sonradan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belgEkapsamı eşyanın kanuni vergisi ila tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. İthalatçı ülke Gümrük İdaresi eşyayı, ithalat yasağına veya kısıtlamasına tabi tutulmaması ve bir sahtecilik şüphesi bulunmaması kaydıyla, gerekli görülen her türlü idari tedbire tabi olmak üzere ithalatçıya teslim edebilir. Sonradan kontrol amacıyla gönderilan dolaşım belgelerinin, ihracatçı ülke yetkili makamınca doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergilari iade edilir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Aynı ve ikame edilabilir girdilar
Cezalar
Sevkiyat halindeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçiş hükümleri
Diğer hususlar
Yürürlük
Yürütme