Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
İKİNCİ BÖLÜM Kurullar ve Üyeleri ila Ödeme Esasları Kurullar ve üyeleri
Ödemelerin genel esasları ve miktarı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük
Yürütme