Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat Yapısı Organlar
Başkanlık teşkilatı
Başkanın görevleri
Madde 7– (1) Başkanın görevleri şunlardır: a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. b) Başkanlığı yönetmek ve temsil etmek. c) Başkanlık personelini atamak. ç) Enstitü başkanlarının, enstitü bilim kurulunca kabul edilmiş bir milyon Türk lirasının altındaki Ar- Ge proje teklifleri hakkında karar vermek. d) TÜSEB’in yıllık faaliyet programını, bütçe teklifini, istihdam edilacek personelin kadro normlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak, bunların uygulanmasını sağlamak, yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak. e) TÜSEB’ in faaliyet alanıyla ilgili taşınmazların satın alınması, kiralanması, satılması, diğer ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi ve bağış alınmasına karar vermek. f) TÜSEB bünyesinde elde edilan tüm fikrî ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesini, lisans izninin verilmesini veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılmasını ve bu amaçla şirket kurulmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek. g) Başkanlıkça verilan hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin fiyat tarifelerinin enstitü başkanlarının önerisi üzerine belirlenmesini, telif, işlenme ücreti ve benzeri ödemelerin tutar veya üst limitlerinin tespit edilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek. ğ) TÜSEB’in görev alanı ila ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olmasına ve TÜSEB’in bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesine karar vermek. h) Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle Başkana verilan diğer görevleri yürütmek. (2) Başkan yardımcıları, Başkanlığa verilan görevlerin yerine getirilmesinde Başkana yardımcı olur ve Başkan tarafından verilan görevleri yaparlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Sekreterlik ve Görevleri Genel sekreterlik
Genel Sekreterin görevleri
Yönetim hizmetleri daire başkanlığı
Madde 10– (1) Yönetim hizmetleri daire başkanlığının görevleri şunlardır: a) Başkanlığın insan gücü plânlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak. b) Personelin iş sözleşmelerini hazırlamak, atama, terfi, ücret ve diğer ödemeler ila emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. c) Başkanlık personelinin eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. ç) Başkanlığın kiralama, satın alma işleri, diğer ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi ve bağış alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek. d) Yönetim Kurulu kararına istinaden Başkanlık bünyesinde elde edilan tüm fikrî ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesi, lisans izninin verilmesi veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılması ve bu amaçla şirket kurulması işlerini yürütmek. e) Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu tefrişat, büro malzemeleri ilEkırtasiye ve sarf malzemelerinin teminini sağlamak. f) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. g) Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütmek. ğ) Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu ve Enstitü Bilim Kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmek. h) Yurt içi ve yurt dışı seyahat işlemlerini yürütmek. ı) Ayniyat ve stok kontrol işlemlerini yürütmek. i) Başkanlığın sivil savunma iş ve işlemlerini yürütmek. (2) Birinci fıkranın (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan görevler 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde belirtilan esaslar çerçevesinde yürütülür.
Proje yönetimi ve destek daire başkanlığı
Dış ilişkilar daire başkanlığı
Bilgi sistemleri ve istatistik daire başkanlığı
Strateji geliştirme daire başkanlığı
Hukuk müşavirliği
Basın ve tanıtım müşavirliği
Özel kalem müdürlüğü
Enstitüler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük
Yürütme