Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği İle Yeminli Mali Müşavirler Odaları Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Personel politikası ve temel ilkeler
İKİNCİ BÖLÜM Personelin İşe Alınması İhtiyacın tespiti
ilan ve ön inceleme
Görüşme veya sınav
İşe alınacak personellerde aranacak genel şartlar
İşe alınacaklardan istenecek belgeler
İşe başlama süresi
Deneme süresi
Hizmet içi eğitim
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Görevde yükselme
Yükselme şartları
Yer değiştirme
Hizmet gereği yer değiştirme
İsteğe bağlı yer değiştirme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Personelin Ödev Yükümlülük ve Sorumlulukları Personelin genel sorumluluğu
Hasar ve zarardan sorumluluk
Yarar sağlama yasağı
Devir teslim zorunluluğu
Giyim kurallarına uyma
Sır saklama
BEŞİNCİ BÖLÜM Çalışma Süreleri Normal çalışma süresi
Fazla çalışma ve ücreti
Ara dinlenmeler
ALTINCI BÖLÜM İzinler Yıllık ücretli izin uygulamasının usul ve esasları
Yıllık ücretli izin süresi
Yıllık iznin kullanılması
Mazeret izni
Hastalık izni
Askerlik izni
Ücretsiz izin
Doğum ve süt izni
İşlemlerin yürütülmesi
YEDİNCİ BÖLÜM Sosyal ve Ekonomik Haklar Ücret
İşe ilk girişte verilacek ücret
Ücret artışı
Sosyal haklar
SEkİZİNCİ BÖLÜM Hizmet Akdinin Sona Ermesi Belirli süreli hizmet akdi
Belirsiz süreli hizmet akdi
DOKUZUNCU BÖLÜM Disiplin İşlemleri Disiplin cezaları
Disiplin uygulamaları
ONUNCU BÖLÜM Personel Özlük Dosyası ve Performans Değerlendirmesi Özlük dosyası
Performans değerlendirmeleri
ONBİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Toplu iş sözleşmesi
Yönerge ila düzenleme
Uygulama
Mevcut personele ilişkin geçiş hükümleri Geçici
Yürürlük
Yürütme