Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Banka: Mevduat, katılım ilEkalkınma ve yatırım bankalarını, b) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini, c) Başkan: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanını, ç) Genel Kurul: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Kurulunu, d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, e) Komite: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Komitesini, f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, g) Sermaye PiyasasıAraçları: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde belirlenen menkul kıymetler ve türev araçlar ila yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını, ğ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri: Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan faaliyetleri, h) Sermaye Piyasası Kurumları: Kanunun 35 inci maddesinde sayılan kurumları, ı) Statü: 5/2/2014 tarihli ve 2014/5934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ila yürürlüğe giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsünü, i) Üye: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyesi olan aracı kurum, banka, portföy yönetim şirketi ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklığını, j) Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri: Kanunun 37 nci maddesinde sayılan hizmet ve faaliyetleri, k) Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar ila yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzerEkuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları, l) Yönetim Kurulu: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Disiplin Cezası Türleri ve Disiplin Cezası Gerektiren Fiiller Disiplin cezası türleri
Uyarı
Kınama
Madde 7– (1) Üyenin, mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ila bildirilmesidir. Kınamayı gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Birlikçe yayımlanan, yönetmelik, genelge, tebliğ vEkararlarla belirlenen ilke ve yöntemleri kusurlu veya kasıtlı olarak yerine getirmemek, b) Üyelik görev ve sorumluluklarını kusurlu veya kasıtlı olarak yerine getirmemek, c) Müşteri talimatlarını kusurlu veya kasıtlı olarak hiç veya gereği gibi yerine getirmemek, ç) Birliğin ve mesleğin itibarını zedeleyici elektronik ortamdakilar de dahil olmak üzere her türlü yazılı yayında veya eylem ve işlemde bulunmak, açıklama yapmak, d) Mesleğin yürütülmesi esnasında meydana gelen çıkar çatışmalarında kusurlu veya kasıtlı olarak adil ve tarafsız davranmamak, e) Yeterli iç denetim sistemi kurulmaması ve gerekli denetimin yapılmaması sonucu çalışanlarının sermaye piyasasını ve meslek itibarını olumsuz etkilayecek şekilde suistimal ve yolsuzluklarına sebebiyet vermek, f) Diğer üyeler hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunmak, g) Birlik organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, ğ) Müşterilare ve Birlik personeline, genel kabul gören davranış biçimleri dışında her türlü söz, fiil ve hareketlerde bulunmak, h) Birlik yetkili personelince yapılacak her türlü incelemeye engel olmak, bu personelce istenilacek bilgi ve belgeleri vermemek vEkolaylık göstermemek, ı) Yukarıda sayılanlar dışında meslek onuruna, meslek düzen ve geleneklerine aykırı kusurlu veya kasıtlı hareketlerde bulunmak, (2) Üyeye bir defa uyarı cezası verildikten sonra bu Yönetmelikte cezaların sicilden silinmesi için belirlenen süre içinde aynı cezayı gerektiren yeni bir fiil işlenmesi halinde üyeyEkınama cezası verilir.
Birlik üyeliğinden geçici çıkarma
Birlik üyeliğinden sürekli çıkarma
Disiplin cezalarının belirlenmesine ve uygulamasına dair genel hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Komitesi ve Disiplin Soruşturmasının Yürütülmesi Disiplin komitesi
Soruşturmanın başlatılması
Soruşturma yöntemi
Yönetim kurulu kararı ve tebligat
Kararlara itiraz
Kararların kesinleşmesi
Disiplin soruşturmalarının idari soruşturma ve ceza kovuşturmalarıyla birlikte yürütülmesi
Soruşturma ve ceza zamanaşımı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Cezalarının Üye Siciline Kaydına İlişkin Esaslar Disiplin cezalarının sicilEkaydı ve tekerrüre esas alınması
Sicila ilişkin bilgilarin açıklanması
BEŞİNCİ BÖLÜM İdari Para Cezası İdari para cezası
ALTINCI BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler Geçiş süresi Geçici
Yürürlük
Yürütme