Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek Eur.1 Dolaşım Belgesi Ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM TANIMLAR AMAÇ
Madde 1– (1) Bu Yönetmeliğinamacı, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ila yürürlüğEkonulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında TercihliRejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 22 ncimaddesi uyarınca, ikili kümülasyon kapsamında, Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türkiye menşelieşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura beyanlarının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Söz konusu Kararın Form AMenşe Belgesinin düzenlenmesi, kullanılması ve sonradan kontrolüne ilişkin hükümleri, gerekli uyarlamalar yapılarak EUR.1 Dolaşım Belgesi ve faturabeyanları için de uygulanır. EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Karar hükümleri uygulanır. Dayanak ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum Madde 2 Â​- (1) Bu Yönetmelik; a) 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine ve 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ila yürürlüğEkonulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karara, b) Avrupa Birliği Gümrük Kodu’nu oluşturan (AET) 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulama hükümlerini içeren (AET) 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliğini değiştiren 18/11/2010tarihli ve (AB) 1063/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliği dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesine, dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, b) EUR.1 Dolaşım Belgesi:Türkiye menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilan, bir örneği ek- 1’de yer alan menşe ispat belgesini, c) EUR.1 Dolaşım Belgesibaşvuru formu: İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1Dolaşım Belgesi talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği ek- 1’de yer alan Formu, ç) Fatura beyanı: İhracatçıtarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilan, metni ek- 2’de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanı, d) Faydalanan ülke:Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında İthalat Rejim Kararının 3sayılı Ekinde yer verilmek suretiyle tercihli tarife tanınan ülkeyi, e) Form A Menşe Belgesi:Menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesini, f) Karar: 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ila yürürlüğEkonulanGenelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararı, g ) (Ek:RG- 23/6/2018- 30457Mükerrer)(1) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşımbelgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülenkişi vEkuruluşlarca elektronik ortamda verilan hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM EUR.1 Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri EUR.
Dolaşım Belgesinin düzenlenmesi
Dolaşım Belgesinin şekli basımı ve dağıtılması
Dolaşım Belgelerinin doldurulması
dolaşım belgelerinin doldurulması
Madde 6/A– (Ek:RG- 23/6/2018- 30457 Mükerrer)(1) (1) EUR.1 DolaşımBelgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronikortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki verilar 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde atıfta bulunulan ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi vEkuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişiminEkonu yapılabilir. (2) EUR.1 Dolaşım Belgesidüzenlenmesine ilişkin başvuru bizzat ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir. Yetkili olmayan kişilar tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilan kişi vEkuruluşlarca kabul edilmez. (3) İhracatçılar veya onunsorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilari EUR.1 Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arkasayfasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak elektronik sistem üzerinden aşağıda belirtilan hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: a) EUR.1 Dolaşım Belgeleri,Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak, gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. b) EUR.1 Dolaşım Belgelerinde bulunmasızorunlu bilgilarin elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilari tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan edilan ve EUR.1 Dolaşım BelgelerindEkayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ila hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. c) Elektronik sistem üzerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bulunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilare uygulanan işlem ve işçiliğin ve eşyanın imalatında kullanılan menşeli girdilar ve bu girdilar üzerinde gerçekleştirilan işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve belgeler ila birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilan kişi v Ekuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi vEkuruluşlarındoğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgilar Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir. ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilan kişi vEkuruluşlarca EUR.1 Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilan belge ve bilgilarin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden tamamlanır. d) İhracatçılar veya onunsorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilarince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde yer alan bilgilarin, 5 inci maddede belirtilan şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilan şekilde temin edilan yeşil meneviş zeminli matbu EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Dökümüalınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu ihracatçıtarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mevzuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. e) EUR.1 Dolaşım Belgesininüzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.
İhracatçının ibraz yükümlülüğü
Başvurunun değerlendirilmesi
Dolaşım Belgelerine ilişkin gümrük idaresince veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi vEkuruluşlarca yapılacak işlemler
Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi
Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi ve vize edilmesi
Dolaşım Belgelerinin vize edilmesi
Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri
Madde 10/A– (Ek:RG- 23/6/2018- 30457 Mükerrer)(1) (1) İhracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi; a) Eşyanın cinsi, türü,niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunur. b) Söz konusu eşya içinihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi verilmediğini veya ithalatçı ülkegümrük idaresince teknik nedenlerlEkabul edilmediğini sebepleri ila birlikte elektronik sistem üzerinden beyan eder. (2) Birinci fıkrada belirtilanşartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ila varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi vEkontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir. (3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna “SONRADAN VERİLMİŞTİR”, “ISSUED RETROSPECTIVELY”, “DÉLIVRÉ A POSTERIORI” ibarelerinden biri elektronik sistem üzerinden kaydedilir. Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.
Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yapılacak işlemler
Madde 10/B– (Ek:RG- 23/6/2018- 30457 Mükerrer)(1) (1) EUR.1 Dolaşım Belgesininçalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi vEkuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini elektronik sistemde beyan eder. (2) İkinci nüsha EUR.1 DolaşımBelgesi düzenlenmesi talebi ila elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilan başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi vEkuruluşlar tarafından incelenir. (3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilandirilan kişi vEkuruluşlar, ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait asıl EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilarle birinci fıkradabelirtilan beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra, başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. (4) Bu şekilde düzenlenen ikincinüsha EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna “İKİNCİ NÜSHADIR” “DUPLICATE”, “DUPLICATA” ibarelerinden biri ila ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir. (5) Elektronik sistem tarafındanasıl EUR.1 Dolaşım Belgesi, bu belgeye dayanılarak düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesiyle ilişkilandirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Fatura Beyanı ve Fatura Beyanı Kullanımında Özel Şartlar Fatura beyanı
Madde 11– (1) Fatura beyanı,Kararın 24 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, Türkiye’de bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçmeyen menşeliürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından, söz konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve Kararın diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir. (2) Fatura beyanında bulunanihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ila bu Karar’ın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük veya diğer yetkili resmi idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur. (3) Fatura beyanı, ihracatçıtarafından, metni ek- 2’de yer alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizcedillerinden birinde fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmek, ıstampa ila damgalanmak veya basılmak suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ila de yapılabilir, bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır. (4) Fatura beyanı, ihracatçınınkendi el yazısı ila atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilarek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.
Fatura beyanı kullanımında özel şartlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yaptırımlar
Diğer hususlar
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme