Türkiye Yeterlilikler çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Avrupa Birliği Konseyi’nin 22/5/2017 tarihli ve 2017/C189/03 sayılı Tavsiye Kararı ile kabul edilen ve ulusal yeterlilik sistemleri arasında kıyaslanabilirlik sağlayarak farklı ülke ve sistemlerde yer alan yeterliliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran referans çerçeveyi,(1) b) Belgelendirme kuruluşu: Bireyin öğrenme kazanımlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve başarılı olunması halinde yeterliliğin belgelendirilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek üzere, sorumlu kurum veya kuruluşlar tarafından yetkilendirilen kuruluşları, c) Eğitim kuruluşu: Genel, meslekî ve teknik eğitim alanında diploma almaya götüren ortaöğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarını, ___________ (1) 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle bu bentte yer alan ‘Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 23/4/2008 tarihli ve 2008/C111/01’ ibaresi ‘Avrupa Birliği Konseyi’nin 22/5/2017 tarihli ve 2017/C189/03’ şeklinde değiştirilmiştir. 6548 ç) Kalite güvencesi: Yeterliliklerin belirlenen kalite standart ve ölçütlerini karşılamasını sağlayan planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama ve kalite iyileştirme faaliyetlerini, d) Koordinasyon Kurulu: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulunu, e) Kredi: Öğrenme kazanımlarına dayalı öğrenen çalışma yükünün sayısal olarak ifade edilmesini, f) Kurul: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulunu, g) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu, ğ) Öğrenen: Örgün ve yaygın eğitimde, işbaşında veya serbest öğrenme ortamlarında bir eğitici eşliğinde veya yalnız olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye devam eden bireyi, h) Öğrenme kazanımı: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri, ı) Program: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın bilim veya sanat dallarından oluşan, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamaların yapıldığı ya da eğitim kurumlarında hayat boyu öğrenme kapsamında düzenlenen, belgelendirmeye dayalı eğitim ve öğretim birimini, i) Seviye: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde bilgi, beceri ve yetkinliklerle tanımlanmış sekiz düzeyden her birini, j) Seviye tanımlayıcısı: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan seviyelere ait bilgi, beceri ve yetkinlik tanımlarını, k) Sorumlu kurum: Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yükseköğretim kurumları, Meslekî Yeterlilik Kurumu ve yeterliliklerden sorumlu olduğu ilgili mevzuatında belirtilen diğer kurum ve kuruluşları, l) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini, m) Yeterlilik: Sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması halinde elde edilen resmi belgeyi, n) Yeterlilik türü: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik gruplarını, o) Yeterlilik türü belirleyicileri: Her bir yeterlilik türü içerisinde yer alan yeterliliklere özgü ortak özelliklerin tanımlandığı dokümanları, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Temel Esasları ve Yapısı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin amacı ve temel esasları
Madde 4– (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin amacı; tüm öğrenme ortamlarında kazanılmış ve kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin tanımlandığı, sınıflandırıldığı, yeterlilikler arasında geçiş ilişkilerinin belirlendiği ve hayat boyu öğrenmenin desteklendiği bütünleşik bir yapı sunmaktır. (2) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin temel esasları şunlardır: a) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri, öğrenme kazanımlarına dayalı olarak tanımlanmış seviyeler aracılığıyla ulusal düzeyde sınıflandırmak. b)Yeterliliklerin şeffaflığını ve tanınırlığını sağlamak. c) Yeterliliklerin kazanılması süreçlerine erişimi kolaylaştırmak. ç) Yeterliliklerin kredilendirilmesi, kredilerin birleştirilmesi ve yeterlilikler arasında geçiş yapılmasına imkân sağlamak. d) Yeni yeterliliklerin tasarlanmasına imkân sağlamak. e) Yeterliliklerin öğrenme kazanımlarına dayalı olarak hazırlanmasını sağlamak. f) Önceki öğrenmelerin tanınmasını sağlamak. g) Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek. ğ) Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek. h) Paydaşların katılım ve katkılarını sağlamak ve sorumlu kurumlar arasında etkili işbirliğini gerçekleştirmek. ı) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olmak. i) Yeterliliklerin uluslararası kıyaslanabilirliğini sağlamak amacıyla ortak kavramlar oluşturmak. j) Meslek kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin tanınmasını sağlamak.
Seviyeler ve seviye tanımlayıcıları
Yeterlilik türleri
Yeterlilikler arası geçiş
Önceki öğrenmelerin tanınması
Anahtar yetkinlikler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kalite Güvencesi İzleme ve Güncelleme Yeterliliklerin kalite güvencesi
Madde 10– (1) Eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilir. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler, Kurumun koordinasyonunda sorumlu kurumlar tarafından belirlenir ve elektronik ortamda yayınlanır. (2) Kalite güvence ölçütleri; yükseköğretim yeterlilikleri için Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Standartları ve Rehberleri, meslekî yeterlilikler için Meslekî Eğitim ve Öğretim İçin Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi ile bunlarla uyumlu ulusal eğitim kalite çerçeveleri dikkate alınarak belirlenir. (3) Belirlenen ölçütlere göre yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasından; a) Millî Eğitim Bakanlığının yetki ve sorumluluğundaki eğitim ve öğretim yeterlilikleri için Millî Eğitim Bakanlığı, b) Yükseköğretim kurumlarının yetki ve sorumluluğundaki eğitim ve öğretim yeterlilikleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yükseköğretim kurumları, c) Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki ve sorumluluğundaki mesleki yeterlilikler için Kurum,(1) ç) Diğer yeterlilikler için ilgili mevzuatında belirtilen kurum ve kuruluşlar, sorumludur. (4) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmış olması gerekir. Kalite güvencesi, iç ve dış kalite güvence süreçlerini, kalite güvence ölçütlerini, öğrenme kazanımlarının edinilmesine yönelik girdi, süreç ve çıktı ile ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini kapsar. (5) Dış değerlendirme kuruluşlarının tanınması ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Kurum veya üçüncü fıkranın (ç) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenir ve Koordinasyon Kuruluna bildirilir.(1) (6) Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Koordinasyon Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından Resmi Gazetede yayımlanır. Sorumlu kurumlar, söz konusu usul ve esaslara uygun olarak aşağıdaki nitelikleri taşıyan kalite güvence sistemini kurar ve işletir: a) Yeterliliklere ilişkin açık ve ölçülebilir amaçlar ve öğrenme kazanımlarını belirlemek. b) İç ve dış kalite güvencesine yönelik süreçleri planlamak. c) Paydaşların katılımını da kapsayacak şekilde uygulamaya yönelik rehberleri içermek. ç) Uygun kaynakları tahsis etmek. d) İç ve dış değerlendirme yöntemlerini tanımlamak. e) Geri bildirim mekanizmaları ve iyileştirmeye yönelik usulleri oluşturmak. f) Erişilebilir değerlendirme sonuçlarını düzenlemek. ________________ (1) 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle üçüncü fıkranın (c) bendinde yer alan ‘5544 sayılı Kanun kapsamındaki yeterlilikler’ ibaresi “Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki ve sorumluluğundaki mesleki yeterlilikler’ şeklinde ve beşinci fıkrada yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ ibaresi ‘Yükseköğretim Kalite Kurulu’ şeklinde değiştirilmiştir.
Yeterlilikler Veri Tabanı
Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dahil edilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinden çıkarılması
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan yeterliliklerin kullanımı
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan yeterliliklerin güncellenmesi değiştirilmesi ve iptali
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Koordinasyon Kurulu Kurul İstişare Meclisi ve Sorumlu Kurumlar Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulu
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu
Madde 16– (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere aşağıda sayılan yirmiiki üyenin katılımıyla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu oluşturulur. a) (Değişik:RG-15/5/2019-30775-C.K.-1107/6 md.) Millî Eğitim Bakanlığından tamamı genel müdür olmak üzere beş üye. b) (Değişik:RG-15/5/2019-30775-C.K.-1107/6 md.) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca biri Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu üyelerinden, biri görevdeki rektörlerden, ikisi Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndaki Yükseköğretim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek dört üye ile Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin belirleyeceği bir üye. c) Meslekî Yeterlilik Kurumundan biri başkan yardımcısı olmak üzere üç üye. ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye. d) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan bir üye. e) En çok üyeye sahip üç işçi sendikaları konfederasyonunun her birinden birer üye. f) En çok üyeye sahip üç memur sendikaları konfederasyonunun her birinden eğitim sendikaları temsilcileri olmak üzere birer üye. g) En çok üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan bir üye. (2) Kurul, ilk toplantısında bir başkan ve başkan vekili seçer. (3) Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler Kurulda tekrar görevlendirilebilir. ____________ (1) 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan ‘Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı’ ibaresi ‘Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilecek ilgili Bakan Yardımcısı’ şeklinde değiştirilmiştir. 6554 (4) Üyenin temsilcisi olduğu kurum veya kuruluşla ilişkisinin kesilmesi durumunda üyeliği kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla görevine devam edemeyecek durumda olanların üyelikleri başka bir işleme gerek kalmadan sona erer. (5) Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya bir toplantıya katıldığı ve karşı oy kullanmadığı halde süresi içinde kararları imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresi içinde yazmayan üye, üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile tespit edilir. (6) Herhangi bir nedenle Kurul üyeliği sona eren üyenin yerine, ilgili kurum en geç bir ay içerisinde yeni bir üye belirler. Üye bildirilmemesi halinde, üye bildirilene kadar, üye tam sayısı, bildirilmiş olan üye sayısı esas alınarak belirlenir. (7) Kurul, başkanın gündemli çağrısı ile en az ayda bir kez olmak üzere gerekli sıklıkla toplanır. Toplantılar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır. (8) Başkan tarafından gerek görülmesi halinde, görüşülen konularla ilgili kişiler ile kurum ve kuruluş temsilcileri oy hakkı bulunmamak kaydıyla toplantılara davet edilebilir. (9) Kurulun görevleri şunlardır: a) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin üç yıllık eylem planı oluşturmak. b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları hazırlamak. c) Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilmesi sürecinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek. ç) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin verilen kararlar hakkında yapılacak itirazlarda izlenecek usul ve esasları hazırlamak. d) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilecek yeterliliklere ilişkin ölçütleri hazırlamak. e) Yeterlilikler Veri Tabanının oluşturulması, yürütülmesi ve güncellenmesine ilişkin usul ve esasları hazırlamak. f) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alacak yeterlilikler arasındaki yatay ve dikey geçiş ile kredi biriktirme ve transferine ilişkin usul ve esasları hazırlamak. g) Önceki öğrenmelerin tanınması ve kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları hazırlamak. ğ) Mevcut yeterlilik türlerinin tespiti, yeni yeterlilik türlerinin belirlenmesi, yeterlilik türlerinin güncellenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları hazırlamak. h) Yeterliliklerin güncellenmesi, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları hazırlamak. ı) Yeterliliklerin yayınlanması ve eğitim veya belgelendirme kuruluşlarınca kullanımına ilişkin usul ve esasları hazırlamak. i) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin güncellenmesine ilişkin usul ve esasları hazırlamak. 6555 j) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları hazırlamak. k) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine ilişkin ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılmasına yönelik iletişim stratejisi hazırlamak. l) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alması talep edilen yeterliliklere ilişkin Koordinasyon Kuruluna önerilerde bulunmak. m) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme raporları hazırlatarak Koordinasyon Kuruluna sunmak. n) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin konularda Koordinasyon Kuruluna öneriler sunmak. o) Yeterliliklere ilişkin kalite güvence sistemlerinin işleyişine dair raporlar yayınlamak. ö) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan çalışma gruplarını oluşturmak. p) Yıllık faaliyet raporlarını Koordinasyon Kuruluna sunmak. r) Faaliyet alanına giren ve Koordinasyon Kurulu tarafından görüşülmesi istenen hususlarda tavsiye ve öneriler geliştirmek.
Sekretarya hizmetleri
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi İstişare Meclisi
Sorumlu kurumların görevleri
Madde 19– (1) Sorumlu kurumların görevleri şunlardır: a) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin süreçlerde Kurul ile işbirliği içerisinde çalışmak. b) Çalışma grupları için temsilci görevlendirmek. c) Sorumlu oldukları yeterliliklere ilişkin düzenleme ve işlemleri, Koordinasyon Kurulu kararlarına uygun olarak yürütmek. ç) Sorumlu oldukları mevcut ve yeni yeterlilik türleri için Kurulla işbirliği içerisinde yeterlilik türü belirleyicilerini hazırlamak. d) Sorumlu oldukları yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilmesi için teklifleri ve bu yeterliliklere ilişkin bilgileri Kurula sunmak. e) Sorumlu oldukları yeterliliklerin geliştirilmesi ve yeterliliklere ilişkin eğitim ve öğretim ile ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde görev alan kişilere Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlamak. 6556 f) İletişim stratejisinde belirlenen sorumluluklar kapsamında çalışmalar yapmak ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılmasına destek sağlamak. g) Sorumlu oldukları yeterlilikler için kalite güvence sistemini kurmak, işletmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli önlemleri almak. ğ) Sorumlu oldukları yeterlilikler ve kalite güvence uygulamalarına yönelik raporlar hazırlamak. h) Sorumlu oldukları yeterliliklere ilişkin kredi biriktirme ve transfer sistemlerinin ilgili Avrupa kredi ve transfer sistemlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak. ı) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve amacının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin yürürlüğe konulması
Mali hükümler
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun kullanımı
Geçiş hükümleri
Yeterliliklere ilişkin kalite güvence sistemlerinin kurulması
Yürürlük
Yürütme