Türkiyede İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak Ve Film çekmek İsteyen Yabancılar Veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın-yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
AMAÇ
Kapsam
Madde 2– a) Bu Esaslar, Türkiye’de; karada, havada, denizde, deniz altında, akarsu ve göllerde, arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılmak istenen inceleme, ilmi araştırma ve arkeolojik kazıları, bu konularda ses bandı, video ve film çekimlerini kapsar. Bu tür faaliyetler için önceden izin alınması gerekir ve kendisine izin verilenlere, ayrıca bir mihmandar tahsis olunur. b. (a) fıkrasında belirtilen ilmi araştırma, inceleme ile arkeolojik kazılar dışındaki her türlü konuda, kamuya açık yerlerde yabancı gazeteciler ile radyo ve TV muhabirlerinin haber ve bilgi toplamaları, olay ve faaliyetleri izlemeleri, tanıtma ve mülakat yapmaları, fotoğraf çekmeleri, ses bandı, video ve film almaları serbesttir. Bu konularda yabancı basın-yayın mensuplarına yardımcı olmak üzere sürekli ve geçici basın merkezleri kurulması dahil, gereken ve mümkün olan kolaylıklar sağlanır. Bu amaçla Türkiye’ye gelen ve geçerli basın kartı bulunan basın-yayın organları temsilcilerinin çalışmalarında uygulanacak esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı tarafından müştereken düzenlenir.(1) (Ek bent: 6/10/2003 – 2003/6270 BKK/1. md) (a) fıkrasında belirtilen konular dışındaki tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel film çekimleri ile ticari film çekim müracaatları hakkında Sinema Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılar ve Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. c. (Ek fıkra: 9/1/2002 – 2002/3632 BKK/1. md) Devlet arşivlerinde ve araştırmaya açık diğer arşivlerde yapılacak araştırma ve incelemelerde uyulacak esaslar Devlet Arşivleri Başkanlığınca ayrıca belirlenir.
İzin
Deniz Araştırmaları
İzin Verilmeme ve İptal
İlgili Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması
Araştırma ve İnceleme Sonrası İşlem
Atıf
Yürürlük
Yürütme