Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev Ve çalışma Esasları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
HÜKÜMLER AMAÇ KAPSAM
Hukuki dayanak
Tanımlar
iKiNCi BÖLÜMTütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu KuruluŞ idari ve hukuki yapı
Kurumun görev ve yetkileri
Madde 5– (1) Kurum, Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde aŞağıdaki konularda görevlive yetkilidir: a) Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkiler piyasalarındaki faaliyetlerin düzenli, Şeffaf ve güvenli bir ŞekildegerçekleŞmesinin temini için gerekli sektörel düzenlemeleri yapmak veya karar ve tedbirleri almak ve bunları uygulamak,uygulanmasını sağlamak, piyasa faaliyetlerini izlemek ve denetlemek. b) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanlarda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiŞilerin iŞlemve hesaplarını incelemek ve denetlemek, idari yaptırımları uygulamak ve idari tedbirleri almak. c) Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satıŞ ve sunum faaliyetlerine iliŞkin piyasa takip ve kontrolününsağlanmasına, tüketicilerin seçeneklerinin azaltılmasına veya kısıtlanmasına zemin oluŞturacak uygulamaları en aza indirecekrekabet ve reklam koŞullarının belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, faaliyetleri izlemek, yönlendirmek vedenetlemek. ç) Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal veya tıbbi nitelikteki zararlı etkiler ile tütün ve alkol tüketiminiteŞvik edecek faaliyetleri önleyecek düzenlemeleri ve çalıŞmaları yapmak ve bu düzenlemelerin ilgili kurum ve kuruluŞlarlaiŞbirliği içerisinde uygulanmasını sağlamaya yönelik çalıŞmalarda bulunmak. d) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanlarda yasadıŞı faaliyetlerin önlenmesi, denetimlerinyapılması, idari yaptırımların uygulanması konularında ilgili kamu kurum ve kuruluŞlarıyla veya kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluŞlarıyla protokoller yapmak. e) Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerde bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri iŞaretlerinkullanımına iliŞkin çalıŞmaları gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluŞlarıyla iŞbirliği içerisinde yürütmek. f) Görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla uluslararası ve yabancıkuruluŞlar ile ilgili iŞlemleri yürütmek, bu kuruluŞlarla yapılacak müzakereleri koordine etmek ve istiŞarelerde bulunmak,gerektiğinde bu kuruluŞlara üye olmak.5513 g) Görev alanı ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, resmi kurum ve kuruluŞlar iledüzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanlarda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kiŞilerden ve bunlarınher türlü birliklerinden istemek. ğ) Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMTütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kurulun yapısı
Kurulun görev ve yetkileri
Madde 7-(1) Kurul görevini yaparken bağımsızdır. Kurul, Kanun ve diğer ilgili mevzuatla kendi görev veyetkisine verilmiŞ konuların tümünde en üst düzeyde görüŞme ve karar alma yetkisine sahiptir. Kurul, aŞağıdaki görevleriyapar ve yetkileri kullanır: a) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanla ilgili düzenlemeleri yapmakve kararlar almak. b) SatıŞ, izin ve uygunluk belgesi karŞılığında alınacak hizmet bedeli tutarlarını tespit etmek. c) Kurumun amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüŞmek ve karara bağlamak. ç) Kurumun mali durumunu gösteren raporları onaylamak. d) Personel atamaları da dahil olmak üzere Kurumun personel politikasını oluŞturmak. e) BaŞkanın önerisi üzerine, baŞkan yardımcıları ve daire baŞkanlarını atamak. f) BaŞkan ve üyeler ile Kurum personelinin ücret ve diğer mali, sosyal hak ve yardımlarını mevcut yasaldüzenlemeler çerçevesinde belirlemek. g) BaŞkan ve üyeler ile Kurum personeline ödenecek harcıraha ve konut tahsisine iliŞkin usul ve esasları mevcutyasal düzenlemeler çerçevesinde belirlemek. ğ) BaŞkan hariç Kurul üyelerinin yurt içi geçici görevlendirilmesine karar vermek. h) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin yurt dıŞı geçici görevlendirilmesine karar vermek. ı) Kuruma taŞınır ve taŞınmaz mal veya hizmet alınması, satılması ve kiralanması ile Kurumun alacak, hak veborçları hakkında karar vermek; gerektiğinde parasal sınırlar ile usul ve esasları belirleyerek bu yetkisini BaŞkana devretmek. i) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda yer alan hükümler saklıkalmak kaydıyla, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbî nitelikteki her türlü zararlı etkileriönleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak. j) 4207 sayılı Kanun, 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu ve diğer kanunlar ile Kuruma verilmiŞolan görevleri yürütmek.5514 k) Yurt içinde ve yurt dıŞında konusuyla ilgili kuruluŞlarla iŞbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluŞlaraKurumun üye olmasına karar vermek. l) Kuruma bağlı akredite laboratuvarlarının tesis edilmesine ve iŞletilmesine iliŞkin Şartları tespit etmek. m) Kanunun uygulamasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve yasadıŞı faaliyetlerin önlenmesi, denetimlerinkendi adına yapılması, yetki devri suretiyle idari yaptırımların uygulanması ve satıŞ belgelerinin verilmesi konularında ilgilikamu kurum ve kuruluŞlarıyla, ayrıca satıŞ belgelerinin verilmesi konusunda kamu kurumu niteliğindeki meslekkuruluŞlarıyla protokoller yapılması konusunda karar vermek. n) Görev alanı ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkilerpiyasasında mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kiŞilerle, bunların her türlü birliklerinden istemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMKurulun ÇalıŞma Usul ve Esasları Toplantılar ve gündem
Toplantı ve karar yeter sayısı
GörüŞmelerde usul
Kararların düzenlenmesi karar defteri tutanağın saklanması ve karar örnekleri
Kararların yayımlanması
BEŞiNCi BÖLÜMBaŞkanlık TeŞkilatı BaŞkanlık
BaŞkan
Madde 14– (1) BaŞkan, Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesindensorumludur. Bu sorumluluk, kurum çalıŞmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuyaduyurulması görev ve yetkilerini kapsar. (2) BaŞkanın izinli veya raporlu olduğu ya da yurt içi ve yurt dıŞı görevde bulunduğu durumlar ile görevdebulunmadığı diğer hallerde BaŞkan vekili, BaŞkana vekalet eder. (3) BaŞkanın görev ve yetkileri Şunlardır: a) Kurul toplantılarını idare etmek, kararları yayımlatmak ve uygulanmasını sağlamak. b) Kurum bütçesi ile yıllık faaliyet raporlarını Kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak. c) Kurum faaliyetlerini, iŞlemlerini ve hesaplarını denetletmek, değerlendirmek, gerektiğinde kamuoyunubilgilendirmek, hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalıŞmasını sağlamak. ç) Kurul tarafından atanması öngörülenler dıŞındaki Kurum personelini atamak, görev ve yetki alanı ile hizmetbirimlerini belirlemek. d) BaŞkan yardımcılarının sorumlu olacakları hizmet birimlerini belirlemek. e)ve daire baŞkanlarının izin, rapor, yurt içi veya yurt dıŞı görevlendirmeler nedeniyle görevdebulunamadıkları hallerde, bu görevlere vekaleten görevlendirme yapmak. f) Kurum personelinin görevi esnasında veya görevi nedeniyle iŞledikleri suçlar ile ilgili soruŞturma izni verilipverilmemesine karar vermek. g) Kurumca yapılacak inceleme, yerinde denetim ve diğer konularda görev alacakları yurt içinde geçicigörevlendirmek. ğ) Kurum personelinin yurt içi geçici görevlendirilmesine karar vermek. h) Gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, ilgili kiŞi, kurum ve kuruluŞlardan istemek. ı) Sektöre iliŞkin risk analizi yaptırmak, Şikayet veya ihbarları değerlendirmek ve gerekli inceleme veya denetimlerinyapılmasını sağlamak. i) YasadıŞı üretim ve ticaretin önlenmesi de dahil olmak üzere Kurumun görev alanına giren konularda ilgili kurumve kuruluŞlar ile ortak çalıŞmalar yapılmasını sağlamak.
BaŞkan yardımcıları
irtibat büroları
ALTINCI BÖLÜMHizmet Birimleri ve Görevleri Hizmet birimleri
Tütün Piyasası Daire BaŞkanlığı
Madde 18– (1) Tütün Piyasası Daire BaŞkanlığının görevleri Şunlardır: a) Tütün tohumunun taŞınması, ithali, ihracı ile tütün üretimi, üretici tütünlerinin alım-satımı, denklenmesi, tütünleriniŞlenmesi, depolanması, bakımı, nakledilmesi, iç ticareti, standartlara uygun tütünlerin ihracı ve tütün ithaline iliŞkinçalıŞmaları yürütmek. b) Tütün iŞleme tesislerinin kurulması, kurulmuŞ tesislerin faaliyet, proje tadilatı, yer değiŞikliği ile kapatılması, hertürlü devir iŞlemleri, iŞleme tesislerinde kullanılan makinelerin ülke dıŞına çıkarılması ve ithalatına iliŞkin koŞullarınbelirlenmesine ve bu konularda uygunluk belgesi veya izin verilmesine iliŞkin Kurul düzenlemelerine esas teŞkil edecekçalıŞmaları yürütmek. c) Tütün ticareti yapmak isteyen gerçek ve tüzel kiŞiler ile ihraç ve ithal edilmek istenen tütünlere iliŞkin izin veyauygunluk belgesi vermek ve bu hususlara iliŞkin çalıŞmaları yürütmek.5518 ç) Üretici tütünlerinin yazılı sözleŞme esası veya açık artırma yöntemi ile alınıp satılmasının usul ve esaslarına,bölgeler itibarıyla her nevi tütün için açık artırma baŞlangıç fiyatının teknik olarak saptanması amacıyla iç ve dıŞpiyasalardaki geliŞmeler dikkate alınarak açık artırma baŞlangıç fiyatını tespitte kullanılan oranın belirlenmesine iliŞkinçalıŞmaları yürütmek. d) Üretici tütünlerinin yazılı sözleŞme esasına göre üretim ve alım satımında kullanılacak tütün üretim ve alım satımsözleŞmesinin usul ve esaslarına iliŞkin çalıŞmaları yapmak. e) Üretici tütünlerinin alım satımında, alıcı ile satıcı arasında meydana gelebilecek tütün değerlendirme veekspertizine iliŞkin anlaŞmazlıklarla ilgili çalıŞmaları yürütmek. f) Açık artırma merkezlerinin kuruluŞu ve iŞleyiŞi, açık artırma merkezlerinin kurulamadığı yerlerde ise sözleŞme dıŞıüretilen tütünlerin alım satımının usul ve esaslarına iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. g) Üreticiden alınan tütünlerin tütün satıŞmerkezlerince veya Kurumca yapılacak tescil iŞlemlerine iliŞkin çalıŞmalarıyürütmek. ğ) Bir yere mahsus tütün çeŞidinin tohum veya fidelerinin baŞka çeŞitlere ayrılmıŞ olan yerlere ekilmesi, dikilmesiveya bu amaçlarla taŞınması ile deneme üretimlerine iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. h) Tütünlerin tav oranları ile taŞıma, depo ve iŞleme firelerinin belirlenmesine iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. ı) Tütün eksperlerinin çalıŞma usul ve esasları ile görev, yetki ve mesleki sorumluluklarına iliŞkin çalıŞmalarıyürütmek. i) Tütün sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiŞilerden görev alanı ile ilgili konularda; bilgi ve belge teminetmek, veri tabanını oluŞturarak değerlendirme raporlarını hazırlamak, gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulmasıiŞlemlerini yürütmek. j) Tütün üretim alanlarında, tütüne alternatif ürün geliŞtirilmesi konusunda ilgili kurumlarla ortaklaŞa çalıŞmalaryürütmek. k) SatıŞ, izin ve uygunluk belgesi karŞılığında ödenecek hizmet bedellerinin tespit ve tahsiline iliŞkin Kurulkararlarına esas olacak çalıŞmaları yürütmek. l) idari yaptırımlara iliŞkin çalıŞmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek. m) Görev alanı ile ilgili konularda; teknik kontrolleri yapmak ve Kurul düzenlemelerine esas olacak çalıŞmalarıyürütmek. n) BaŞkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Tütün Mamulleri Piyasası Daire BaŞkanlığı
Madde 19– (1) TütünMamulleri Piyasası Daire BaŞkanlığının görevleri Şunlardır: a) Tütün mamulleri üretim tesislerinin kurulması, kurulmuŞ tesislerin faaliyet, proje tadilatı, her türlü devir iŞlemleri,yer değiŞikliği ile kapatılmasına iliŞkin koŞulların belirlenmesine ve bu konularda uygunluk belgesi veya izin verilmesineiliŞkin Kurul düzenlemelerine esas teŞkil edecek çalıŞmaları yürütmek. b) Tütün mamullerinin piyasaya arz koŞulları, ihracat ve ithalatı ile ilgili düzenlemelerine esas olacak çalıŞmalarıyapmak, bu faaliyetlere iliŞkin uygunluk belgesi veya izin verilmesi iŞlemlerini yürütmek.5519 c) Görev alanına giren iŞlemlerin teknik kontrolüne iliŞkin çalıŞmaları yürütmek, tütün mamulleri piyasasında faaliyetgösteren gerçekve tüzel kiŞilerin teknik denetimlerini gerçekleŞtirmek. ç) Kaçak ve sahte zannıyla yakalanan veya yasadıŞı yollarla piyasaya arz edilen tütün mamullerinin muayene,ekspertiz ve değer tespitine iliŞkin çalıŞmaları yürütmek, bu konularda Kuruma iletilen diğer talepleri değerlendirmek,gerektiğinde kamu kurum ve kuruluŞlarına teknik eğitim ve destek vermek. d) Tütün mamullerinin üretiminde kullanılan girdilere iliŞkin bilgileri üretici ve ithalatçı firmalardan almak, ürünlerleilgili her türlü kontrolleri yapmak veya yaptırmak, sektöre iliŞkin veri tabanını oluŞturmak, değerlendirme raporlarınıhazırlamak, gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulması iŞlemlerini yürütmek. e) Görev alanına giren konulara iliŞkin olarak ilgili kanunlar ve uluslararası sözleŞmelerde öngörülen sektördüzenlemelerine esas çalıŞmaları yapmak. f) SatıŞ, izin ve uygunluk belgesi karŞılığında ödenecek hizmet bedellerinin tespit ve tahsiline iliŞkin Kurulkararlarına esas olacak çalıŞmaları yürütmek. g) idari yaptırımlara iliŞkin çalıŞmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek. ğ) BaŞkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Alkol Piyasası Daire BaŞkanlığı
Madde 20– (1) Alkol Piyasası Daire BaŞkanlığının görevleri Şunlardır: a) Etil alkol ve metanolün üretimi, üretim tesislerinin kurulmaları, faaliyet izni ve proje tadilatına iliŞkin çalıŞmalarıyürütmek. b) Etil alkol ve metanolün iç ve dıŞ ticareti, denatürasyonu, ambalajlanması, dağıtımı, üretimde kullanılması amacıylaelde bulundurulması, depolanması, geri kazanımı ve iŞlemesine iliŞkin çalıŞmaları yapmak ve bu faaliyetlere iliŞkin uygunlukbelgesi veya izin verilmesi iŞlemlerini yürütmek. c) Etil alkol ve metanolün piyasaya arz koŞullarına iliŞkin düzenlemelere esas olacak çalıŞmaları yürütmek. ç) Tesislerin kapatılması ve her türlü devir iŞlemlerine iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. d) Etil alkol ve metanol piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiŞilerin teknik denetimlerini gerçekleŞtirmek. e) Kaçak ve sahte zannıyla yakalanan veya yasadıŞı yollarla piyasaya arz edilen etil alkol ve metanolün muayene,ekspertiz ve değer tespitine iliŞkin çalıŞmaları yürütmek, bu konularda Kuruma iletilen diğer talepleri değerlendirmek,gerektiğinde kamu kurum ve kuruluŞlarına teknik eğitim ve destek vermek. f) 4250 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik iŞlemlere iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. g) Görev alanına giren iŞlemlerin teknik kontrolüne iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. ğ) Etil alkol ve metanol sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiŞilerin, sektördeki faaliyetlerini izlemek ve bufaaliyetlere iliŞkin Kurul düzenlemelerine esas olacak çalıŞmaları yürütmek.5520 h) Etil alkol ve metanol sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiŞilerden görev alanı ile ilgili konulardabilgileri almak, veri tabanı oluŞturarak değerlendirme raporlarını hazırlamak, gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulmasıiŞlemlerini yürütmek. ı) idari yaptırımlara iliŞkin çalıŞmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek. i) SatıŞ, izin ve uygunluk belgesi karŞılığında ödenecek hizmet bedellerinin tespit ve tahsiline iliŞkin Kurulkararlarına esas olacak çalıŞmaları yürütmek. j) BaŞkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Alkollü içkiler Piyasası Daire BaŞkanlığı
Madde 21– (1) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde KararnameninDeğiŞtirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri hariç olmak üzere, Alkollü içkiler Piyasası Daire BaŞkanlığının görevleriŞunlardır: a) Alkollü içkilerin iç ve dıŞ ticareti, dağıtımı, depolanması, geri kazanımına iliŞkin Kurul düzenlemelerine esasçalıŞmaları yürütmek. b) Alkollü içki üretim tesislerinin kurulması, iŞletilmesi, faaliyet izni ve proje tadilatına iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. c) Tesislerin kapatılması ve her türlü devir iŞlemlerine iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. ç)4250 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik iŞlemlere iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. d) Üretilen rakının mevzuata uygunluğunu gözetmek ve gerekli iŞlemleri yapmak. e) Kaçak ve sahte zannıyla yakalanan veya yasadıŞı yollarla piyasayaarz edilen alkollü içkilerin muayene, ekspertizve değer tespitine iliŞkin çalıŞmaları yürütmek, bu konularda Kuruma iletilen diğer talepleri değerlendirmek, gerektiğindekamu kurum ve kuruluŞlarına teknik eğitim ve destek vermek. f) Görev alanına giren iŞlemlerin teknik kontrolüne iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. g) Alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiŞilerin, sektördeki faaliyetlerini izlemek ve bufaaliyetlere iliŞkin Kurul düzenlemelerine esas olacak çalıŞmaları yürütmek. ğ) Alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiŞilerden görev alanı ile ilgili konularda bilgilerialmak, veri tabanını oluŞturarak değerlendirme raporlarını hazırlamak, gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulmasıiŞlemlerini yürütmek. h) idari yaptırımlara iliŞkin çalıŞmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek. ı) SatıŞ, izin ve uygunluk belgesi karŞılığında ödenecek hizmet bedellerinin tespit ve tahsiline iliŞkin Kurulkararlarına esas olacak çalıŞmaları yürütmek. i) BaŞkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire BaŞkanlığı
Madde 22– (1) Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire BaŞkanlığının görevleri Şunlardır: a) 5179 sayılı Kanun hükümleri hariç olmak üzere, Kurumun yetki alanına giren nihai tüketiciye yönelik tütünmamulleri ve alkollü içkilerin satıŞ ve sunum faaliyetlerine iliŞkin izin ve yetki belgeleri vermek ve bu belgelerin süre uzatımiŞlemlerini yapmak, gerektiğinde bu iŞlemlerin yaptırılmasına iliŞkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluŞlarıyla ya da kamukurumu niteliğindeki meslek kuruluŞlarıyla yapılacak protokoller kapsamında çalıŞmalar yürütmek.5521 b) Görev alanına iliŞkin piyasa takip ve kontrolünün sağlanmasına yönelik çalıŞmalar yapmak ve bu amaçla gerekKurumun ilgili daireleri gerekse ilgili kurum ve kuruluŞlar tarafından yürütülecek çalıŞmaları koordine etmek. c) Tütün ve alkol piyasalarına iliŞkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilincioluŞturmaya yönelik çalıŞmalar yapmak. ç) Tüketicilerin seçeneklerinin azaltılmasına veya kısıtlanmasına zemin oluŞturabilecek uygulamalarıen azaindirecek rekabet koŞullarının belirlenmesine yönelik çalıŞmalar yapmak. d) Reklam koŞullarının belirlenmesine yönelik çalıŞma ve iŞlemleri yapmak, gerektiğinde bu çalıŞmaları diğer kamukurum ve kuruluŞlarıyla iŞbirliği içerisinde yürütmek. e) 4733 sayılı Kanun kapsamındaki ürünlerde bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri iŞaretlerinkullanımına iliŞkin çalıŞmaları gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluŞlarıyla iŞbirliği içerisinde yürütmek. f) Görev alanına giren konulara iliŞkin olarak ilgili kanunlar ve uluslararası sözleŞmelerde öngörülen sektördüzenlemelerine esas çalıŞmaları yapmak. g) idari yaptırımlara iliŞkin çalıŞmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek. ğ) SatıŞ belgesi bedellerinin tespit ve tahsiline iliŞkin Kurul kararlarına esas olacak çalıŞmaları yürütmek. h) BaŞkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Tütün ve Alkol Kontrolü Daire BaŞkanlığı
Madde 23– (1) Tütün ve Alkol Kontrolü Daire BaŞkanlığının görevleri Şunlardır: a) Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal veya tıbbî nitelikteki zararlı etkilerin önlenmesiamacıyla, ulusal ve uluslararası alanda ilgili kurum ve kuruluŞlarla iŞbirliği içerisinde yapılacak; Dünya Sağlık Örgütü TütünKontrolü Çerçeve SözleŞmesinin ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununuygulamasına yönelik usul ve esasların belirlenmesine iliŞkin çalıŞmalar ile tütün ve alkol tüketimini teŞvik edecekfaaliyetleri ve yasadıŞı ticareti önlemeye yönelik çalıŞmaları yürütmek. b) Ulusal Tütün Kontrol Programı kapsamında Kurumun sorumluluk alanındaki görevlerin yerine getirilmesineiliŞkin çalıŞmaları izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve bu çalıŞmaların koordinasyonunu sağlamak. c) Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan zararlı etkiler konusunda toplumun bilgilendirilmesi, eğitimpolitikalarının geliŞtirilmesi ve toplumsal bilincin oluŞturulmasına yönelik çalıŞmaları, gerektiğinde diğer kurum vekuruluŞlarla iŞbirliği içerisinde yürütmek. ç) Alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal veya tıbbî nitelikteki zararlı etkileri önlemeye yönelik olarakulusal alkol kontrol programının geliŞtirilmesi konusunda diğer kurum ve kuruluŞlarla iŞbirliği içerisinde çalıŞmalarıyürütmek. d) Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan zararlı etkilerin azaltılması yönündeki uygulamaların etkinliğikonusunda kamuoyu araŞtırmaları, değerlendirme ve strateji raporları hazırlamak veya hazırlatmak, gerektiğinde buçalıŞmaların kamuoyunun bilgisine sunulmasını sağlamak.5522 e) Tütün ve alkol tüketimini doğrudan veya dolaylı olarak özendirici, teŞvik edici reklam, promosyon ve sponsorlukfaaliyetleri ile sağlık uyarıları, üretim politikaları, ürün içerikleri, ürünlerin piyasaya arz usulleri ve Şekilleri gibi Kurumunilgili birimlerince yürütülen çalıŞmalarda, tütün ve alkol kontrolüne iliŞkin görüŞ ve tavsiyelerde bulunarak uygulamabirliğini sağlamak. f) 5179 sayılı Kanun hükümleri hariç olmak üzere, insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin belirlenmesinisağlamak veya ürün standartlarına uygunluğun sağlanması gibi amaçlarla, tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilereiliŞkin analizler için Kuruma bağlı akredite laboratuvarlarının tesis edilmesi ve iŞletilmesi Şartlarının tespitine veya sözkonusu analizlerin hizmet satın alımı suretiyle yapılmasına iliŞkin faaliyetlerin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak. g) Tütün ve alkol kontrolüne iliŞkin olarak görev alanına giren konularda uluslararası örgüt ve kuruluŞlarla iŞbirliğiyapmak. ğ) idari yaptırımlara iliŞkin çalıŞmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek. h) BaŞkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Denetim Daire BaŞkanlığı
Avrupa Birliği ve DıŞ iliŞkiler Daire BaŞkanlığı
Madde 25– (1) Avrupa Birliği ve DıŞ iliŞkiler Daire BaŞkanlığının görevleri Şunlardır: a) Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası ve yabancı ülke kuruluŞları ile ilgili iŞlemleri veikili iliŞkilerin yürütülmesine iliŞkin çalıŞmaları yapmak; bu kuruluŞlarla yapılacak müzakereleri koordine etmek,istiŞarelerde bulunmak. b) Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği mevzuatının uyumlaŞtırılmasına iliŞkin gereklikoordinasyonu sağlamak; Avrupa Birliği ile iliŞkilerin ülkemiz kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen tedbir vehedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak. c) Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda uluslararası kuruluŞlarla iŞbirliği yapmak, gerektiğinde bukuruluŞlara Kurumun üye olmasını sağlamak. ç) Sektördeki uluslararası geliŞmeleri takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek. d) Sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı kiŞilerin karŞılaŞtıkları teknik engeller ile eŞ etkili önlemlerinazaltılmasına yönelik çalıŞmaları, diğer birim ve kuruluŞlarla koordineli olarak yürüterek bu hususta rehberlik etmek, görüŞve tavsiyelerde bulunmak. e) Kurumun faaliyet alanına giren konularda imzalanacak uluslararası anlaŞmalar konusunda, ilgili birimler ilekuruluŞlara tavsiye niteliğinde teknik yardım sağlamaya yönelik çalıŞmaları yürütmek.5523 f) Kurumun faaliyet alanına giren konularda Türkiye de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunuyapmak, yurt dıŞında düzenlenecek toplantılara katılım için gerekli iŞlemleri yürütmek. g) Kurum personelinin, ilgili sektör alanında yurt dıŞında eğitim görmesi, staj ve ihtisas yapabilmesine yönelik ortamve imkanları araŞtırarak Kuruma bilgi vermek. ğ) BaŞkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
BaŞkanlık MüŞavirliği
Hukuk MüŞavirliği
Basın ve Halkla iliŞkiler MüŞavirliği
insan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaŞkanlığı
Madde 29– (1) insan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaŞkanlığı; insan Kaynakları, Destek Hizmetleri veMali iŞler müdürlüklerinden oluŞur. Müdürlükler daire baŞkanının denetim ve gözetiminde faaliyetlerini yürütür. (2) insan Kaynakları Müdürlüğünün görevleri Şunlardır: a) Kurumun iŞ ve insan gücü planlaması, performans değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelikçalıŞmalar yapmak. b) Personelin atama,özlük, emeklilik ve benzeri diğer iŞlemlerini yürütmek, Kuruma bağlılığını artırıcı sosyalfaaliyetlerde bulunmak. c) Kurul BaŞkan ve üyeleri ile personelin ücret ve mali haklarına iliŞkin çalıŞmaları yürütmek. ç) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personel mevzuatına iliŞkin diğerçalıŞmaları yürütmek. d) Kurum personeline yönelik yurt içi ve yurt dıŞı eğitim planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek;personel ile ilgili hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. (3) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri Şunlardır: a) Kurum ihtiyacı olan taŞınır, taŞınmaz ve hizmet alınması, satılması, kiralanması ve sigortalanması ile ilgiliiŞlemleri yürütmek, taŞınır ve taŞınmazların kayıtlarını tutmak. b) Genel evrak, arŞiv, kütüphanecilik, haberleŞme merkezinin faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, temizlik,aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, ulaŞım ve güvenlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. c) Kurum rapor ve yayınları ile güncelleŞtirilmiŞ tüm mevzuatın diğer birimlerin kullanımına sunulmasını sağlamak. ç) Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iŞve iŞlemleri yürütmek. (4) Mali iŞler Müdürlüğünün görevleri Şunlardır: a) 5018 sayılı Kanunun, Kurumu ilgilendiren hususları ile ilgili görevleri yürütmek. b) Kurul BaŞkan ve üyeleri ile personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık hizmetlerindenyararlanmasını ve ödemelerinin yapılmasını sağlamak. c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,Kuruma ait gelir ve alacakların tahsili ile ilgili iŞlemleri yürütmek, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak. (5) Daire BaŞkanlığı ve bağlı müdürlükler, BaŞkan tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.
BiliŞim Daire BaŞkanlığı
Kurul Özel Büro Müdürlüğü
BaŞkanlık Özel Büro Müdürlüğü
YEDiNCi BÖLÜMOrtak Hükümler Yetki devri
Yasaklar
SEKiZiNCi BÖLÜMSon Hükümler Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Yürürlük
Yürütme