Ulusal Meslek Standartlarının Ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Çalışma Grubu: Ulusal meslekstandartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından oluşturulan grubu, b) Daire Başkanlığı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Dairesi Başkanlığını, c) Genel Kurul: Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunu, ç) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu, d) Kurum Başkanı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını, e) ÖğrenmEkazanımı: Herhangibir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri, f) Sektör komiteleri: Taslak meslek standartlarının ulusal meslek standardı, taslak yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilabilmesi için inceleme yaparak MeslekiYeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere görüş oluşturan komiteleri, g) Ulusal Meslek Standardı:Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğEkonulan bir mesleğin başarı ila icra edilabilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren belgeyi, ğ) Ulusal yeterlilik: Ulusalmeslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akreditasyonu süreçlerindEkullanılan belgeyi, h) Uluslararası Standart:Türkiye’nin üyesi olduğu ya da tanıdığı uluslararası kuruluşlar tarafından bir mesleğin icrasına ilişkin olarak onaylanmış belgeleri, ı) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ): 5544 sayılı Kanunun 23/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilan ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ila uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, genel ve mesleki eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ilEkazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren Ulusal Yeterlilik Çerçevesini, i) Yeterlilik birimi: Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilan, transfer edilabilir yeterlilik bölümünü, j) Yetkilandirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ila çoktaraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilandirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum vEkuruluşları, k) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Meslek Standartlarının ve Yeterliliklerin Hazırlanması Standardı hazırlanacak mesleklerin belirlenmesi
Ulusal meslek standardının ve ulusal yeterliliğin şekli ve içeriği
Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler için temel ölçütler
Madde 6– (1) Ulusalmeslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesinde, sektör komitelerinde incelenmesinde ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır: a) Ulusal meslek standardı,meslekle ilgili faaliyetlerin araştırılması, bilgilarin toplanması ve değerlendirilmesi aşamalarından oluşan iş analizine dayanır. b) Ulusal meslek standartlarıve ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş vEkatkısı alınır. c) Ulusal meslek standartlarıve ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre vEkalite ila ilgili hususları kapsar. ç) Ulusal meslek standartlarıve ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır. d) Ulusal meslek standartlarıve ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilarlemesini teşvik eder. e) Ulusal meslek standartlarıve ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez. f) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir. (2) Taslak meslek standardı ve yeterlilikler ilgili kişi, kurum vEkuruluşlara görüşe gönderilir ve ayrıca Kurum internet sayfası aracılığıyla en az on beş gün süre ilEkamuoyunungörüşüne sunulur. Taslakları hazırlayan kuruluşlar veya çalışma grupları alınan görüş ve önerilari değerlendirir ve gerekçelerini belirtmek suretiyle taslaklara son şeklini vererek Kuruma ilatir.
Ulusal yeterliliklerin kaynağı
Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin kullanımı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevlendirme Onay ve Yürürlük Meslek standardı ve yeterlilik hazırlayacak kurum vEkuruluşların görevlendirilmesi ve çalışma gruplarının oluşturulması
Meslek standardı ve yeterliliklerin hazırlanması ve onaylanması
Yeterlilik birimlerinin hazırlanması ve onaylanması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Güncelleme ve Yürürlükten Kaldırma Ulusal meslek standartlarının güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılması
Madde 12– (1) Yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen ulusal meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre güncellenir. (2) Kurum, yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl geçmiş olan ulusal meslek standartlarını yeniden değerlendirilmesi için öncelikle ulusal meslek standardını geliştiren kurum vEkuruluşlara çağrıda bulunur. Bu kurum vEkuruluşların yeniden değerlendirme talebini kabul etmemesi durumunda meslek standardı hazırlama kriterlerini taşıyan kurum vEkuruluşlarla veya oluşturulan çalışma gruplarıyla ulusal meslek standardı yeniden değerlendirilir. (3) Ulusal meslek standardınınyürürlüğünden itibaren beş yıllık süre geçmemekle birlikte alınan ve uygun görülen güncelleme talepleri bu maddenin ikinci fıkrasına göre sonuçlandırılır. (4) Güncellenme taleplerininalınması, işlemEkonulması ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (5) Yeniden değerlendirme sonucunda ulusal meslek standardında değişiklik önerisi oluştuğunda söz konusu değişiklikler sektör komitesinin görüşüne sunulur vEkomite görüşü doğrultusunda işleme alınır. (6) Ulusal meslekstandartlarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin talepler Daire Başkanlığınca değerlendirilir. Uygun bulunan talepler Daire Başkanlığıtarafından ilgili sektör komitesinin görüşüne sunulur vEkomite görüşü doğrultusunda işleme alınır. (7) Ulusal meslekstandartlarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (8) Güncellenen ulusal meslekstandardının onayı ve yürürlüğe girmesi bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilan hükümlere tabidir. (9) Yönetim Kurulu tarafındanyürürlükten kaldırılması uygun bulunan ulusal meslek standartları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılır. (10) Ulusal meslekstandartlarına yönelik yapılan değişiklikler, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından bir yıl içinde meslekî ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin orta ve yüksek öğretim programlarına yansıtılarak eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesi sağlanır.
Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılması
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme