Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde, alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilan görevleri, c) Genel Müdür: Vakıflar Genel Müdürünü, ç) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü, d) Genel Müdürlük teşkilatı: Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerini, e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilan görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları, f) (Değişik:RG- 28/3/2017- 30021) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanabilmek için yapılan sınavı, g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilarek belirlenen süreleri, ğ) İş günü: Ulusal bayram ila genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, h) Kanun: 5737 sayılı Vakıflar Kanununu, ı) Personel: Genel Müdürlük teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak çalışanları, i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan (Mülga ibare:RG- 28/3/2017- 30021) (…) sınavı, j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Hizmet Grupları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Hizmet grupları
Görevde yükselme sınavına tabi unvanlara atanacaklarda aranacak genel şartlar
Görevde yükselme sınavına tabi unvanlara atanacaklarda aranacak özel şartlar
Madde 7– (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır. a) Müdür, Şube Müdürü ve Saymanlık Müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 2) Uzman, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı, Mimar, Mühendis, Arkeolog, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Matematikçi, Kitap Pataloğu, Musahhih, Programcı, Çözümleyici, Kütüphaneci, Mütercim, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Tekniker, Teknisyen, Fizikçi,(Ek ibare:RG- 28/3/2017- 30021) Sosyolog, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur veya Fen Memuru kadrolarından birinde çalışmış olmak, 3) Genel Müdürlük Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığında görev yapacak Müdürler ila Bölge Müdürlüklerinde Sanat Eserleri ve Yapı İşlerinden sorumlu Şube Müdürleri için; Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı kadrolarından birinde görev yapmak, b) Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, c) Uzman, Sivil Savunma Uzmanı ve Araştırmacı kadrolarına atanabilmek için; 1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 2) Genel İdare Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda en az beş yıl görev yapmak, ç) Müze Araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakültelerin Arkeoloji- Sanat Tarihi veya Sanat Tarihi lisans programlarından mezun olmak, d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokulların Fizik, Matematik ve İstatistik bölümleri ila mühendislik fakültelerinin Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektronik ve Bilgisayar ila ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcısı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair sertifikaya sahip olmak, e) Musahhih kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı veya Tarih lisans programlarından mezun olmak, f) Ayniyat Saymanı veya Teberrukat Saymanı kadrolarına atanabilmek için; 1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 2) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Arşiv Memuru, Ambar Memuru veya Teknisyen kadrolarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak, g) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya konuyla ilgili eğitim aldığını belgelendirmek, ğ) Arşiv Memuru kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak, h) Memur ve Ambar Memuru kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) En az dört yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak, j) Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı ve Aşçı kadrolarına atanabilmek için; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, k) Bekçi ve Hizmetli kadrolarına atanabilmek için; 1) En az ilköğretim mezunu olmak, gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar
Madde 8– (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda; (Değişik ibare:RG- 28/3/2017- 30021)unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olma şartının yanında aşağıdaki şartlar aranır. a) Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Arkeolog, Biyolog, Diyetisyen, Fizikçi, Çocuk Gelişimcisi (Ek ibare:RG- 28/3/2017- 30021) , Sosyolog kadrolarına atanabilmek için; 1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak, b) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak, c) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini gösteren mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurstan alacağı sertifikaya sahip olmak, ç) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakültelerin Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak, d) Kitap Pataloğu kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakültelerin Biyoloji, Kimya, Geleneksel Türk El Sanatları, Sanat Tarihi, Restorasyon veya Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünden mezun olmak, e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakültelerin Filoloji, Mütercim- Tercümanlık, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat veya Yabancı Dil Öğretmenliği lisans programlarından mezun olmak, 2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilan ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, f) Veteriner Hekim kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki Veterinerlik Fakültelerinden mezun olmak, g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 1) İki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak, ğ) Teknisyen, Teknik Ressam, Desinatör, Restoratör, Fen Memuru kadrolarına atanabilmek için; 1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim- öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak, h) HemşirEkadrosuna atanabilmek için; 1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, ı) Laborant kadrosuna atanabilmek için; 1) En az meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak, 2) Sağlıkla ilgili bir birimde staj yaptığına dair belgeye sahip olmak, i) Kameraman kadrosuna atanabilmek için; 1) Fotoğraf, Fotoğrafçılık veya Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ön lisans programlarından birinden mezun olmak, gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar Duyuru ve başvuru
Madde 9– (1) Görevde yükselme (Ek ibare:RG- 28/3/2017- 30021) ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce, yazılı sınavın yeri ve tarihi ise sınav tarihinden en az on beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. (2) ilan edilan kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilan şekilde başvuruda bulunabilir. İlgili birimler yapılan başvuruları en geç üç iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderirler. (3) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir. (4) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilan izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. (5) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. (6) Başvuruda bulunanlar listelerin internet sitesinden ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç on iş günü içerisindEkarara bağlanır ve ilgililare İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilan kararlar kesindir. (7) Aday memur statüsünde bulunan personel görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuramazlar.
Yazılı sınav
Sözlü sınav
Başarı sıralaması
Görevde yükselme suretiyle atanma
Madde 13– (1) Atanmaya hak kazanan personel, il tercihleri yaptırılmaması durumunda başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, tercih yaptırılması durumunda ise tercihlerin tamamlanmasını müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içerisinde atanır. (2) Genel Müdürlükçe atanmaya hak kazanan personelden tercih alınması halinde başarı puanı esas alınarak personelin tercihlerine göre atama yapılır. Tercihine atanamayan personel atamaya yetkili amirce uygun görülen ilanda belirtilan yerlerden birisine atanabilir. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir. (3) Duyurulan kadrolardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (4) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer. (5) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeplEkatılmayanlar ila başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Unvan değişikliği suretiyle atanma
Sınav Kurulu ve görevleri
Madde 15– (1) Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Daire Başkanı ve görevlendirilacek üç üye olmak üzere beş kişiden oluşan Sınav Kurulu teşkil edilir. İhtiyaç duyulması halindEkurum dışından kamu görevlilari arasından Sınav Kuruluna üye veya üyeler görevlendirilabilir. Sınav Kurulu başkan ve üyelerinden herhangi bir nedenle Sınav Kuruluna katılamayacakların yerine görevlendirilmek üzere yeteri kadar yedek üye belirlenir. (2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ila toplanır vEkararlar oy çokluğu ila alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üyelerden biri iştirak eder. (3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim ve unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. (4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceyEkadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. (5) Sınav Kurulu; başvuruların değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve belgelerin saklanması
Sınav sonuçlarına itiraz
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hizmet grupları arasında geçişler
Madde 18– (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Genel Müdürlükte görev yapan personelin, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıması kaydıyla, bulundukları unvanla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere sınav yapılmaksızın atanmaları mümkündür. b) Genel Müdürlüğümüzde Avukat kadrolarında görev yapan personelin Hukuk Müşaviri kadrolarına atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ila alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum vEkuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ila bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilan görevlere atanabilirler. d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ila daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. (2) Diğer kamu kurum vEkuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikteki aynı unvanlara veya bu unvanların bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen Genel Müdürlükte belli bir süre çalışmış olma şartı dışındaki tüm şartlar aranır.
Özelleştirilan kuruluşlardan atama
Kazanılmış haklar
Engellilarin sınavı
Hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Öğrenim şartı Geçici
Yürürlük
Yürütme