Danıştay 11. Daire Esas No 2002/5061 Karar No 2005/1546 22.03.2005 Tarihli Kararı

Esas No :
Karar No :
Mahkeme :
11. Daire         2002/5061 E.  ,  2005/1546 K.


"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBİRİNCİ DAİRE
Esas No : 2002/5061
Karar No : 2005/1546

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sağlık Bakanlığı - ANKARA
Karşı Taraf (Davacı) : …
Vekili : …
İsteğin Özeti : … Devlet Hastanesinde Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık memuru olarak görev yapan davacının … Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan mezun olması nedeniyle maaş ve özlük haklarının bitirdiği üst öğrenime göre belirlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile maaş farklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açtığı davada, ... İdare Mahkemesi … günlü ve E:…, K:… sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/III. maddesinde hemşirelerin ve sağlık idarecilerinin sağlık hizmetleri sınıfı içinde yer aldığının belirtildiği, Zam ve Tazminatlar başlıklı ek maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 92/3922 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı Cetvellerde sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadroda bulunanlardan mesleki yüksek öğrenim görmüş olanlara hangi oranda zam ve tazminat verileceğinin düzenlendiği, aynı Bakanlar Kurulu Kararının 3/D maddesinde ise, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarında görevli olup da bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait özel hizmet tazminatı oranının esas alınacağının kurala bağlandığı, dosyanın incelenmesinden ise, … Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan davacının, … Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan mezun olması üzerine 657 sayılı Yasanın 36/A-5 ve 12/d maddeleri uyarınca intibakının yapıldığı ancak bitirmiş olduğu okulun mesleğinin devamı niteliğinde olmadığı belirtilerek maaş ve özlük haklarının lise düzeyine göre ödendiğinin anlaşıldığı, bu durumda davacının bitirmiş olduğu üst öğrenim yaptığı görevle ilgili sayılarak intibakının yapılmış olması ve sağlık idarecileri ile sağlık memurlarının aynı sınıf içinde yer almaları karşısında davacıya yüksek öğrenim görmüş yardımcı sağlık personeline ödenen miktar ve oranda ek ücret ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlemden kaynaklanan maddi zararın idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tazminine hükmetmiştir. Davalı idare tarafından, usule ilişkin olarak, süresinde açılmayan davanın süre aşımı nedeniyle reddi gerektiği, esasa ilişkin olarak da dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : …
Düşüncesi :Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : …
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı (III). bendinde; bu sınıfın, sağlık hizmetlerinde (hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı (fiziktedavi), laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsayacağı hükme bağlanmıştır.
Görüleceği üzere "sağlık idarecisi", sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeli içinde yeralmıştır.
657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde ise, bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının, hizmet sınıfları görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmiş; Yasaya ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünün (b) bendinde, (a) bendinde sayılmayan diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerine aylık derecesine göre ödenecek ek gösterge rakamlarına yer verilmiştir.
Yine 657 sayılı Yasanın mülga 213. maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinde de hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda hangi usul ve esaslara göre iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zammı ile mali sorumluluk ve özel hizmet tazminatı ödeneceğinin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Olay tarihinde yürürlükte olan 4.2.1998 gün ve 23248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan (I) sayılı Cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünün 3. sırasında sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan mesleki yüksek öğrenim görmüş olanlara çalıştıkları yere göre ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ödeneceği belirlenmiş, (II) sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünün 6/a sırasında da mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeline yaptıkları öğrenimin 4 veya 4 yıldan az olması durumuna göre belirlenen oranlarda özel hizmet tazminatı verileceği kabul edilmiştir. Aynı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinin (D) bendine ise, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleriyle ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait özel hizmet tazminatı oranının esas alınacağı kuralı getirilmiştir.
Uyuşmazlık; sağlık hizmetleri sınıfına dahil sağlık memuru kadrosunda görev yapan davacının bitirdiği … Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulunun mesleği ile ilgili üst öğrenim, diğer bir deyişle davacının sağlık bilimi lisansiyeri kabul edilip edilemeyeceğinden kaynaklanmıştır.
Dairemizde bulunan emsal davalarla ilgili dosyalarda mevcut yargı kararlarının incelenmesinden, "Sağlık Bilimi"nin ilgili literatürde sağlığın geliştirilmesi toplum veya halk sağlığı ile sağlık eğitimi ve sağlık idaresi, sağlık ve güvenlik eğitimi, okul sağlığı eğitimini, mesleki sağlık ve güvenlik ve ilgili alanlarda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim programlarını kapsayan bilim dalı olarak tanımlandığı, bu programda genel bilgilerin yanında tıp, biyolojik bilimler, halk sağlığı, psikoloji davranış bilimleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumu ve yönetimi ile ilgili konuların işlendiği, Sağlık idaresinin insan sağlığı ve ilgili kaynakların tedavi süreç ve yöntemlerinin planlanmasını, organizasyonunu yönetimini kontrolünü ve koordinasyonunu yaparak insanların sağlık, tıbbi tedavi ve sağlıklı çevre gereksinimlerinin en ekonomik ve etkin bir düzeyde karşılanmasını inceleyen bilim dalı olduğu; Sağlık İdaresi Yüksek Okulunun amacının sağlık kurumlarına sağlık idaresi bilim dalının tanımına uygun nitelikleri haiz eleman yetiştirmek olduğu ve Üniversitelerarası Kurulun 29.12.1982 tarihli toplantısında aldığı bilim kollarını belirleyen kararda, Sağlık Kurumları Yönetiminin Tıp Bilim Kolunun Halk Sağlığı Bilim Alanının 101.17.05 kodlu bilim dalı olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Sağlık idaresinin bilimsel açıdan sağlık bilimi kapsamında yer aldığı ve Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunlarının da sağlık bilimi lisansiyeri olarak kabulü gerektiği, 657 sayılı Yasada sağlık idarecilerinin sağlık hizmetleri sınıfında sayıldığı gözönünde bulundurulduğunda, sağlık hizmetleri sınıfında sağlık memuru olarak görev yapan ve Sağlık İdaresi Yüksek Okulunu bitiren davacıya bitirdiği okulun mesleğinin devamı olmadığı ileri sürülerek mesleği ile ilgili yüksek öğrenimi bitiren sağlık personeli için belirlenen ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme rakamlarından yararlandırılma isteğinin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle ... İdare Mahkemesinin … günlü ve E:…, K:… sayılı kararının yukarıda açıklanan gerekçeyle onanmasına 22.3.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.