Yatırımlarda Yerli Mamullerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Madde 4– Şartnamelerin hazırlanması: a. Şartnameler hazırlanmadan önce yatırımcı teŞekküller, dıŞ ödemesi olan projelerini, icabında imalatçı teŞekküllerleiŞbirliği ile, tetkik ederek yerli yapılması mümkün kısımları tesbit ederler. Buna ait rapor, protokol, Şartnameler ve diğerlüzumlu vesaik ihale iŞlemlerine giriŞilmeden önce Sanayi Bakanlığına gönderilir ve ihale Sanayi Bakanlığının uygungördüğü esaslar dairesinde cereyan eder. ihale neticesine göre döviz tahsisi için müracaat sırasında, Sanayi Bakanlığıyönetmelik esaslarına uyulup uyulmadığını inceler ve buna göre döviz talebine esas olacak belgeyi verir. b. Gerek 3 üncü maddenin “c” fıkrasına göre meydanaçıkacak ön projelerde, gerekse 4 üncü maddenin “a” fıkrasınagöre tayin edilen yerli yapılacak kısımlar, Şartnamelerde belirtilir. c. Şartnamelerde, hizmetlerden yerli yapılacak olanlar ile kati projelerin ve imalat resimlerinin yerli yapılacakolanları veya kısımları da belli edilir. d. Şartnamelere, yerli firmaların ihaleye iŞtirakini ve yerli imalatı önleyici kayıtlar konulamaz. Bu cümleden olarak: (1) ihtiyacı karŞılayacak nitelikte yerli olarak yapılması mümkün mamullerin standartları veya karakteristikleriyüksek ve değiŞik tutulmak suretiyle ithalata yol açılamaz. (2) iŞin teslim süresi, ciddi bir gecikmeye meydan vermemek kaydıyla, yerli imalatçıya iŞi bitirme imkanı verecekkadar tutulur.489 (3) Yapılacak büyük hacimli ve yüksek değerdeki iŞler, zaman ve maliyet bakımından ciddi bir mahzur taŞımamakŞartiyle yerli firmaların katılabileceği makul hacim ve sayıda daha küçük parçalara bölünür. (4) Yeterlikbelgesi aranması halinde, mütaahhidin daha önce yapmıŞ olduğu aynı veya benzeri makina ve teçhizatiŞleri için istenecek değer tutarı, keŞif bedelinin yüzde 25 ini geçemez. (5) Nümune istenmesi halinde, bunun, teklif sahibi tarafından bizzat yapılmıŞ olması Şart değildir. (6) Şartnamelere, mamuller için ithal malı olması veya belirli bir marka taŞıması gibi kayıtlar konulamaz. Yedekparçalar için bu hüküm uygulanmıyabilir. (7) Şartnameler, ihaleye yalnız bir müessesenin katılmasına yol açacak diğerlerini dıŞarıda bırakacak Şekildedüzenlenemez. (8) Büyük değerdeki yerli mamullerin satın alınması, teklif isteme ve pazarlık yoluyla yapılsa dahi ilan edilir. (9) Yerli mamullerden, Şartnamelerde belirtilen nitelikler istenir, yabancı mamulün Şartname dıŞı temin ettiği ilavefarklılıklar bir üstünlük sayılmaz ve tercih sebebi olamaz. a) Bu Yönetmeliğin gayelerinin gerçekleŞmesini zorlaŞtırıcı Şekilde anahtar teslimi ihale yapılamaz. Binaların ayrı ihale edilmesi, anahtar teslimi ihale yapılmadığı anlamına gelmez. f. ihaleye çıkarma tarihi ile teklif alma günü arasındaki süre yerli firmalara hazırlanma imkanı verecek Şekilde tesbitedilir. g. Yerli yapılması bu yönetmelikte ve Şartnamelerde belirtilmiŞ olan mamuller zaman, kalite ve fiyat yönünden buyönetmelik ve Kalkınma Planı hedeflerini sekteleyici bir durum yarattığı takdirde ithal yoluyla temin edilebilir. Buhususların yatırımcı teŞekküllerce Sanayi Bakanlığına karŞı tevsik edilmesi gereklidir.
Madde 9– Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi Bakanı yürütür.Yatırımlarda yerli yapılması esas alınacak tesis makina ve cihazlarSıraNo. Cinsi 1 Binalar, hangarlar, barakalar ve emsali ile bunların her türlü aksam ve teçhizatı 2 Demir, çelik, alüminyum, çinko ve benzeri metallerden yapılan konstrüksiyon (inŞaat) ve aksamı (ÇatılmıŞ veyaçatılmamıŞ) 3 Her türlü iskele, rıhtım, mendirek ve dalgakıranlar. 4 Sabit ve yüzer her türlü havuzlar. 5 Gaz, sıvı ve katı maddelere ait depo, silo ve tanklar. 6 Demiryolu, dekovil hattı (Ray, travers ve küçük bağlantı malzemesi dahil) ve sair yol malzemesi. 7 Her türlü köprüler ve teçhizatı. 8 Kanal, set, regülatör ve su kuyuları teçhizatı. 9 ÇeŞitli tesisler. a. Aydınlatma, alçak gerilim elektrik tesisleri b. Isıtma tesisleri c. Klima ve havalandırma tesisleri d. Soğutma tesisleri e. Yangın ihbar, paratoner tesisleri f. Sıhhi tesisat, kanalizasyon ve yangın söndürme tesisatı g. Su hazırlama ve besleme tesisleri h. Su soğutma kuleleri ve havuzları i. Boru donanımı ve tesisatı (40 Atüden büyük basınçlı olanlar hariç) j. Kum ve çakıl eleme ve yıkama tesisleri k. Asansör ve elevatör tesisleri491-493SıraNo. Cinsi l. Kumanda ve tevzi tabloları m. Isı değiŞtirme cihazları n. Bacalar o. Cebri boruları ve denge bacaları p. Buhar kazanları r. Otomatik, yarı otomatik ve manyetolu telefon santralları s. Mutfak ve çamaŞır tesisleri t. Havagazı fabrikaları 10 TaŞıtlar ve özel araçlar a. Kamyonlar ve kamyonetler (Damperli ve dampersiz), treylerler, römorklar (Frigorifik olan ve olmıyan kasalar) b. Otobüs, troleybüs ve minibüsler, c. Station wagon ve paneller, ambulanslar, cenaze arabaları, d. Arazöz, yangın arabaları, tankerler ve çöp kamyonları, e. Her türlü vagon ve vagonetler f. Lokomotifler g. Deniz taŞıtları 11 inŞaat makinaları a. Beton hazırlama ve karıŞtırma makinaları b. TaŞ ve kömür kırma makinaları c. Briket makinaları d. Keçi ayakları, lastik tekerlekli silindirler e. Yol silindirleri, greyderler f. Asfalt hazırlama tesisleri(FiniŞer hariç) 12 Makina ve cihazlar a. Vantilatör ve aspiratörler b. Kreyn, vinç, bucurgat, palanga, maçuna ve krikolar c. Konveyyörler, bantlar ve benzeri taŞıyıcılar d. Santrifuj pompalar e. Motopomplar, el tulumbaları f. Vakum pompaları, pistonlu pompalar, g. Brülörler h. Eksantrik ve friksiyon presler (200 ton kapasiteye kadar) i. Çamur, kum ve toprak değirmenleri j. Ağaç iŞleme makinaları k. Transformatörler (35 Kv. gerilim ve 2000 KVA takata kadar olanlar dahil, ölçü transformatörleri hariç) l. Pülverizatörler m. Basküller n. Vanalar492-512SıraNo.Cinsi o. Asetilen kazanları p. Tarım aletleri ve traktörleri r. Metal iŞleme makinaları (Torna, matkap, tesrete, freze tezgahları) s. El aletleri t. Çay kıvırma makinaları 13 Diğerleri a. Mobilya ve mefruŞat b. Büro teçhizatı (Büro makinaları hariç) c. Buz dolabı, elektrik süpürgesi, çamaŞır makinaları, ütüler, dikiŞ makinaları, radyolar, pikaplar ve diğer ev eŞyaları d. Mutfak makine, teçhizat ve malzemeleri e. Akümülatörler f. Yeraltı kabloları (1 Kv, 4×16 mm2 ye kadar) g. Elektrik, telefon ve telgraf için izole edilmiŞ ve edilmemiŞ bakır teller h. Borular (Çekme çelik borular hariç)