Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Dayanak
Tanımlar
iKiNCi BÖLÜM Erteleme iŞlemleriilke ve esaslar
Madde 4-(1) Yedek personel erteleme iŞlemleri aŞağıda belirtilen ilke ve esaslara göre yapılır.a) barıŞtan itibaren yedek personel için yapılır.b) YaŞ sınırı içindeki yedek personel, barıŞ döneminde yapılacak hazırlıklardan, sefer ve savaŞ hizmetlerinden muaftutulamaz. Ancak;1) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri üyelikleri süresince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlarile vali ve kaymakamlar, görevleri devam ettiği sürece ertelenmiŞ sayılır.2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ile yurtiçi veya yurtdıŞı müttefik karargâhlarda çalıŞan yedekpersonel, seferberlik veya savaŞ halinin devamı ve bulundukları görevde çalıŞtıkları sürece Seferberlik Dairesi BaŞkanlığıncaertelenir. Bupersonelin seferberlik ve savaŞ halinin devamı süresince görevden ayrılmaları, bağlı bulundukları komutanlığıniznine tabidir.c) nde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı ilk planda düŞünülür.ç) Kurum ve kuruluŞlarda ertelenecek görevliuzman veya kilit personel tespit edilirken, faaliyetin devamı içingereken en az sayıda personel teklif edilir. Aynı görevi yapabilecek birden fazla personel bulunan görev yerleri için ertelemeteklifi yapılmaz.d) Seferberlik ve savaŞ hallerinde; Türk Silahlı Kuvvetleri ile halkın ihtiyaçlarını karŞılayan ve faaliyetlerininaksaması genel hayatı olumsuz yönde etkileyecek kurum ve kuruluŞlarda çalıŞan yedek personelin erteleme iŞlemleri, ilgilibakanlığın uygun görmesi halinde Seferberlik Dairesi BaŞkanlığınca yapılır.e) Bakanlıklar ve mülkî idare amirliklerince merkezî ve bölgesel olarak seferberlik ve savaŞ planlamasında görevverilen kamu kurum ve kuruluŞlarında görevli personelin de ertelemesi yapılır.f) Seferberliğin ve savaŞ halinin ilanından itibaren en az üç ay önce asil veya vekil olarak görevlendirilmiŞ personelinertelemesi geçerli sayılır.g) Seferberlik ve savaŞ halinde yedek personel ertelemesi en çok iki aya kadar geçerlidir. Ancak, bu sürenin içindeveya sonunda, Genelkurmay BaŞkanlığınıngerek görmesi halinde, Milli Savunma Bakanlığının önerisiyle BakanlarKurulunca (b) bendinde yazılı personel dıŞında kalan diğer ertelemeler kısıtlanabilir, kaldırılabilir veya uzatılabilir.ğ) Seferberlik ve savaŞ halinin devamı süresince, ertelenen personelden gerekli görülenlerin silah altına alınması,ertelilik durumlarının uzatılması veya baŞka yerlerde görevlendirilmesi, Genelkurmay BaŞkanlığının gerek görmesi üzerine,Milli Savunma Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulunca kararlaŞtırılır.5689h) YaŞ sınırı içindeki yedek personelin erteleme iŞlemi yapılırken doğum tarihi önce olanlardan baŞlanarak doğumtarihi sonra olanlara doğru inilir.ı) Ertelemesi yapılan personelin sefer görev emri geri alınarak, Seferberlik Dairesi BaŞkanlığı tarafından iptal edilir.Personelin ertelemesi kaldırıldığında ihtiyaç halinde tekrar sefer görev emri verilebilir.i) Herhangi bir sebeple geçici veya devamlı olarak faaliyeti durdurulan kurum ve kuruluŞlarda görevli personelinertelemeleri iptal edilir.
Erteleme iŞlemleri
Madde 5– (1) Personel erteleme iŞlemleri aŞağıda belirtilen usûl ve esaslara göre yürütülür.a) Kurum ve kuruluŞlar; barıŞ döneminde yapacakları hazırlıklar kapsamında, ertelemesi teklif edilecek sefer görevemirli personelin yerine, ertelemesini teklif etmeden önce aynı görevi yapabilecek; öncelikle kadın, askerliğe elveriŞliolmayan, yaŞ sınırı dıŞına çıkan ve yaŞ sınırı içinde olmakla birlikte sefer görev emirsiz personel temin etmekten sorumludur.Bu gibi personelin bulunmaması halinde, personel erteleme teklifi doğum tarihi önce olanlardan baŞlanarak yapılır.b) Yedek personelin yaŞ sınırı içinde bulunması, sefer görev emirli olması, aynı görevi yapabilecek personelbulunmaması halinde çalıŞmakta olduğu kurum ve kuruluŞ yetkilileri tarafından her biri için personel erteleme teklif formudüzenlenir. Düzenlenen bu formlar ilgili bakanlık veya kurum tarafından, onayını müteakip, Seferberlik Dairesi BaŞkanlığınagönderilir.c) Kurum ve kuruluŞlar, personel erteleme teklif formunu tanzim ederek ilgili bakanlığa gönderir. Bakanlıklar formuinceleyip, doğru ve uygun olanları onayladıktan sonra sefer görev emri aslı ile birlikte Seferberlik Dairesi BaŞkanlığınagönderir. Hatalı olanları ve uygun olmayanları iade eder.ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı yedek personelin, yaŞ sınırı içinde olmaları halinde, her biriiçin düzenlenecek personel erteleme teklif formu veya ertelemeye esas bilgileri ilgili bakanlık veya kurum tarafındanSeferberlik Dairesi BaŞkanlığına gönderilir. Yedek personel görev yerinden ayrıldığında, değiŞiklikler de aynı Şekildebildirilir.d) Kurum ve kuruluŞlar, hizmet ve mahiyeti itibarıyla hangi bakanlığın hizmet ve faaliyet alanına veya denetiminetâbi bulunuyorsa, anılan kurum ve kuruluŞların personel erteleme iŞlemleri o bakanlık tarafından yürütülür.e) ErtelenmiŞ olan personel her yıl yedeklik yoklamasını yaptırmakla yükümlüdür. Erteleme ve ertelemeninkaldırılmasına ait kayıtlar Seferberlik Dairesi BaŞkanlığınca tutulur.f) Milli Savunma Bakanlığınca her yıl yayımlanan yedek personel yaŞ sınırlarını gösteren listenin mülkî amirliklereduyurulması içiŞleri Bakanlığınca sağlanır. Kurum ve kuruluŞlarca erteleme tekliflerinde bu liste esas alınır.g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen personel hariç, erteleme iŞlemi teklif edilen personel,tatbikat ve ferdî seferberlik eğitimine katılımı planlandıktan sonra, hakkında erteleme iŞlemi yapılmaz. Ancak tatbikat veferdî seferberlik eğitimi bittikten sonra uygun olanlar, teklif edildiği takdirde ertelenir.5690ğ) Erteli personel görevinden ayrıldığında erteleme iptal iŞlemi sonuçlanmadan, ilgili kurum ve kuruluŞlarca aynıgörev yeri içinbaŞka bir yedek personel hakkında erteleme önerisi yapılmaz.h) Yedek personel ile ilgili ertelemeye iliŞkin formlar ve diğer iŞlemler yönergede belirtilen usûl ve esaslara göreyürütülür.
Özel kurum ve kuruluŞlarda görevli personelin erteleme iŞlemleri
Madde 6-(1) Özel kurum ve kuruluŞlarda erteleme iŞlemleri hakkında 5 inci maddede yer alan usûl ve esaslarınyanı sıra aŞağıdaki esaslar uygulanır:a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yiyecek, elbise, silah ve teçhizat ile mühimmatının tedarik ve ikmali konusunda istifadeedileceği değerlendirilen özel kurum ve kuruluŞlarda çalıŞan yedek personelin ertelemesi, her biri için düzenlenen personelerteleme teklif formunun ilgili bakanlık tarafından bildirilmesi halinde Seferberlik Dairesi BaŞkanlığınca yapılır.b)Harp sanayi seferberliği kapsamında yer alan özel kuruluŞlarda çalıŞan personelin ertelemesi için, çalıŞmaktaolduğu kuruluŞ yetkilileri tarafından her biri için personel erteleme teklif formu düzenlenir. Düzenlenen bu formlar, faaliyetve mahiyet itibarıyla bağlı veya kontrolünde bulunduğu ilgili bakanlığın uygun görmesi halinde Seferberlik DairesiBaŞkanlığına gönderilir.c) Merkezi planlama ile mal ve hizmet, özel nakliyat (kara, hava ve deniz yolu), özel inŞaat, iŞ makineleri, deniz vehava araçları seferberliği kapsamında, sefer görevlendirmesi yapılan özel kuruluŞlarda görevli personelin ertelemesi her biriiçin düzenlenen personel erteleme teklif formunun ilgili bakanlık tarafından bildirilmesi halinde Seferberlik DairesiBaŞkanlığınca yapılır.ç) Mülkî idare amirliklerince millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla bölgesel olarak seferberlik ve savaŞ planlamasındasefer görevlendirmesi yapılan özel kuruluŞlarda görevli personelin de ertelemesi, her biri için düzenlenen personel ertelemeteklif formu ilgili bakanlık tarafından bildirilmesi halinde Seferberlik Dairesi BaŞkanlığınca yapılır.
Ertelemenin kaldırılması
Erteleme faaliyetlerinin kontrol ve denetimi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇeŞitli ve Son HükümlerYönerge
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme