Yem Bitkileri Ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) (Değişik:RG- 18/2/2020- 31043) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, b) Başvuru kuruluşu: Bakanlık il müdürlüğünü veya 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliği çerçevesinde alan kontrolleri için yetkilandirilan kuruluşları, c) Bitki pasaportu: Bitki sağlığı ila ilgili 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği ila belirlenen bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını gösteren, çeşitli bitki ve bitkisel ürünler için standart hale getirilmiş, Bakanlıkça belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilandirilanler tarafından düzenlenen resmi etiketi veya belirli ürünler için Bakanlıkça kabul edilan etiket dışındaki işareti, ç) Çeşit safiyeti: Resmî olarak tanımlanan çeşidi temsil eden bitki veya tohumlukların, kontrol edilan bitki veya tohumluklar içerisindeki oranını, d) Çeşit sahibi: 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına AlınmasıYönetmeliği çerçevesinde kayıt altına alınmış olan çeşidin idamesi ve muhafazasından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilari, e) Elit tohumluk: Çeşidin ve bitki sağlığının korunması bakımından kabul gören uygulamalara göre üretilmiş, başlıca amacı orijinal sınıftaki tohumlukların üretimindEkullanılmaya yönelik olan, çeşit sahibi veya araştırma kuruluşları tarafından üretilan ve resmî kontroller sonucunda bu Yönetmelikte belirtilan standartları karşıladığı tespit edilan tohumlukları, f) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü, g) Ham tohumluk belgesi: Orijinal ve sertifikalı tohumluk sınıflarında üretilan, nihai olarak sertifikalandırılmamış tohumluklar için düzenlenen belgeyi, ğ) ISTA: Uluslararası Tohum Test Birliği’ni, h) Kontrolör: 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş olan Tohumluk Kontrolör Kartı sahibi kişilari, ı) OECD Tohum Sistemi: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın Uluslararası Ticarette Çeşit Sertifikasyonu ve Tohum Hareketinin Kontrolüne Dair Tohum Sistemini, i) Orijinal tohumluk: Islahçı materyalinden, elit tohumluktan veya kendisinden elde edilan, çeşidin ve bitki sağlığının korunması için kabul edilan uygulamalara göre, çeşit sahibi veya ıslahçı/çeşit sahibinin kontrolü altında araştırma kuruluşlarında üretilan, başlıca amacı sertifikalı tohumluk üretimi olan ve resmî kontroller sonucunda, bu Yönetmelikte orijinal tohumluklar için ortaya konan standartları karşıladığı tespit edilan tohumlukları, j) Pazarlama: Tohumlukların üçüncü taraflara bir ücret karşılığında olsun ya da olmasın, satışı, satılmak üzere saklanması, satışa sunulması ve ticari kullanıma yönelik her türlü elden çıkarılması, tedarik edilmesi veya transfer edilmesini, k) Resmî kontroller: Bakanlık veya Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilan kontrol ve analizleri yapmak için yetki devri yapılan gerçek veya tüzel kişilar tarafından, üretim parsellerinin ve tohumluk partilarinin bu Yönetmelikte belirtilan standartları karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi amacıyla yapılan kontrol ve analizleri, l) Resmî önlemler: Bakanlık veya Bakanlığın sorumluluğu altında hareket eden sertifikasyon kuruluşları ve başvuru kuruluşları ila Bakanlığın kontrolüne tabi olan yardımcı faaliyetler söz konusu olduğunda, alınan önlemlerden özel kazanç elde etmeyen ve bu amaçla Bakanlıkça yetkilandirilan kontrolörler tarafından alınan önlemleri, m) Sertifikalı tohumluk: Orijinal tohumluk veya kendisinden elde edilan, çeşit safiyetini ve sağlığını devam ettiren ve resmî kontroller sonucunda, bu Yönetmelikte sertifikalı tohumluklar için belirlenen standartları karşıladığı tespit edilan tohumlukları, n) Sertifikasyon kuruluşu: Bakanlık tarafından tohumluk sertifikasyonu ila ilgili laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleri için yetkilandirilan kuruluşları, o) Standart tohumluk: Kayıt altına alınan çeşitlere ait ve Bakanlık tarafından belirlenen bitki türlerinde, sadece laboratuvar kontrolleriyle ticarete arz edilan tohum veya çoğaltım materyalini, ö) Tedarikçi: Üreticilarinden temin edilan tohumlukları yeniden işleyen, paketleyen, etiketleyen, satışa hazırlayan veya pazarlayan tohum üreticilarini, p) Tohumluk numunesi: Tohumluk partisini temsilan partinin niteliklerinin tespiti ve sonucunda tohumluğa sertifika veya rapor verilabilmesi için tohumluk cinsine has laboratuvar analiz ve testlerine tabi tutulacak birim miktardaki tohumluğu, r) Tohumluk partisi: Tohumluk kontrol ve sertifikasyon sisteminde, bir numunenin alınmasına esas olan, bir sertifika veya raporun temsil ettiği, tohumluğun cinsine göre tespit edilmiş azami tohumluk miktarını, s) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü, ş) Üretici: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilandirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tarla bitkilari grubu için düzenlenmiş olan Tohum Üretici Belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilari, t) Üretim alanı:Aynı çeşit ve tohumluk sınıfından oluşan fiziki olarak ayrılmayan, beyan verilmesi ve tarla kontrol işlemlerine esas olan tohumluk yetiştirme alanını, u) Üretim sezonu: 1 Temmuzdan başlayarak bir sonraki yılın 30 Haziranına kadar olan dönemi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar ve Tohumluk Sınıfları Genel esaslar
Tohumluk sınıfları
Madde 5– (1) Tohumluk üretimi ve pazarlanmasında kullanılan sınıflar aşağıda verilmiştir. a) Ham Tohumluk b) Sertifikalandırılmış Tohumluk 1) Elit – E 2) Orijinal – O 3) Sertifikalı – S c) Standart Tohumluk (2) Sertifikalandırılmak amacıyla üretilacek tohumluklara ait kademeler, Ek- 2’de verilmiştir. Çok yıllık türlerde elit ve orijinal sınıftaki üretimlerde üretim parseli değişmediği müddetçe üç üretim sezonunda bir kademe ilarlemesi yapılır. (3) Aşağıda belirtilan türler yalnızca sertifikalandırılmış tohumluk olarak pazarlanır. Bu türlerden peyzaj amaçlı kullanılanların, yeşil alan çim bitkisi olarak kayıt altına alınan çeşitleri standart tohumluk kurallarına göre pazarlanabilir. a) Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Yem şalgamı b) Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Yem lahanası c) Dactylis glomerata L. Domuz ayrığı ç) Festuca arundinacea Schreber Kamışsı yumak d) Festuca pratensis Hudson Çayır yumağı e) Festuca rubra L. Kırmızı yumak f) xFestulolium Festulolyum g) Galega orientalis L. Keçi otu ğ) Lolium multiflorum Lam. İtalyan çimi h) Lolium perenne L. Çok yıllık çim ı) Lolium x boucheanum Kunth Hibrit çim i) Phleum pratense L. Çayır kelp kuyruğu j) Medicago sativa L.- Medicago x varia T. Martyn Yonca k) Pisum sativum- arvense L. Yem bezelyesi l) Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Yem turbu m) Trifolium repens L. Ak üçgül n) Trifolium pratense L.
Çayır üçgülü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tohumluk Üretimi Tohumluk üretimi beyanı
Tarla kontrolü
Partilandirme
Madde 8– (1) Tohumluklar üretici veya tedarikçi tarafından ambalajlanarak ve etiketlenerek partilandirilir. Partilar, Genel Müdürlükçe belirlenen formata göre numaralandırılır. Çeşit vEkademesi aynı olan farklı üretim alanlarından elde edilan tohumluklar aynı partide değerlendirilabilir. (2) Pazarlanacak tohumluklarda geçerli olan azami parti ve ambalaj büyüklükleri Ek- 4’ de, etiketleme ila ilgili kurallar Ek- 5’de belirtilmiştir. Ham tohumluk belgesi ila belgelendirilan tohumluklarda ve sonraki üretim sezonlarında üretici tarafından tohumluk üretimi amacıyla kullanılacak olan tohumluklarda ambalaj büyüklüğü sınırlaması uygulanmaz. (3) Sertifikalandırılacak olan tohumluk partilari ila ham tohumluk partilarinde etiketler, TTSM veya Genel Müdürlük tarafından yetki verilan kuruluşlardan, çeşit vEkademesi aynı olan farklı üretim alanlarına ait tarla kontrol raporlarında belirtilan verim tahminleri toplamına göre temin edilir. (4) Standart tohumluk partilarindEkullanılacak etiketler bu Yönetmelikte belirtilan etiket standartlarına uygun olarak üretici tarafından düzenlenir. (5) Kullanılan etiketler ila laboratuvar analizleri sonucunda düzenlenen sertifika veya rapor bilgilari arasında farklılık meydana geldiğinde; uygun olmayan etiketlerin imhasından, tohumlukların sertifikalarına uygun etiketlerinin talep edilmesinden, etiketlenmesinden ve ticarete arz edilmesinden, tohumlukları en son ambalajlayan üretici veya tedarikçi sorumludur.
Numune alınması
Laboratuvar analizleri ve belgelendirme
Karışımların belgelendirilmesi
Standart tohumluk üretimi
Vegetatif çoğaltım materyali üretimi
Laboratuvar analizlerine itiraz
Yeniden ambalajlama ve partilandirme
Madde 15– (1) Laboratuvar analizleri sonucunda safiyet ila ilgili standartları tutmaması nedeniyle tohumluk olamaz raporu düzenlenen tohumluk partilari üretici veya tedarikçi tarafından yeniden selektörlenip partilandirilabilir. Bu tohumluklarda etiketlerin sökümü ve imhasından üretici sorumludur. Bu tohumluk partilarinin analizleri sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır. (2) Ülkemizde üretilarek ham tohumluk belgesi ila belgelendirilan tohumluklar ila stokta kalan çeşit, sınıf vEkademesi aynı olan tohumluklar üretici veya tedarikçi tarafından yeniden ambalajlanarak partilandirilabilir. Bu tohumluklarda etiketlerin sökümü ve imhası, stokta kalan tohumluk miktarının tespiti kontrolör gözetiminde yapılır. Bu tohumluk partilarinin analizleri sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır. (3) İthal edilan tohumlukların yeniden ambalajlanıp partilandirilmesi üretici veya tedarikçi tarafından, bu partilare sertifika veya rapor düzenlenmesi kamu sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır. Bu tohumluklarda etiketlerin sökümü ve imhası kontrolör gözetiminde yapılır. Bu partilar için düzenlenen etiketlere “İthal edilarek ülkemizde yeniden ambalajlanmıştır” ibaresi yazılır. (4) Yeniden ambalajlanan ve partilandirilan tohumluklar için yeni bir parti numarası verilarek, diğer işlemler bu Yönetmeliğin 8, 9 ve 11 nci maddesi hükümlerine göre yapılır. (5) Bu maddEkapsamında yürütülen işlemlerle ilgili tespitlerin tutanakları numuneler ila birlikte sertifikasyon kuruluşuna gönderilir. İmha edilan etiketlerle ilgili bilgilar üretici veya tedarikçi tarafından etiketin temin edildiği kuruluşa bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Pazarlama ve Denetim Pazarlama
İthalat ve ihracat
Tohumluk partilarinin denetimi
Alt düzenleme ve resmi önlemler
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sorumluluk
İdari yaptırımlar
Ücretler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Geçiş süresi Geçici
Yürürlük
Yürütme