Yerli Sınai Mamulatın İşaretlenmesi Hakkında Nizamname

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Madde 9– Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 347 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5/2/1962, No: 6/180 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No: 1705 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15/2/1962, No: 11036 KARAR Ticarette Tağşiş’in Men'i ve İhracatın Murakebesi ve Korunması hakkındaki 1705 sayılı Kanuna dayanılarak 15/1/1940 tarihli ve 2/12690 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan “Yerli Sınai Mamulatın İşaretlenmesi hakkında Tüzük”ün birinci maddesi gereğince aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır : 1 – Türkiye'de imal edilmekte ve bundan sonra edilecek olan bilümum sınai mamullerin veya yarı mamullerin cinsine göre en uygun yerlerine (Zarflarına, ambalajlarına ve etiketlerine veya bizzat eşyanın üzerine) 16/11/1956 tarihli ve 4/8262 sayılı kararname gereğince mecburi olarak tescil ettirilen markanın altına, kolaylıkla görülüp okunabilecek, hiç bir surette silinmiyecek ve Tüzükteki bir numaralı şekle uygun düşecek şekilde (Türk Malı) ibaresinin konulması mecburidir. 2 – Yabancı memleketlere ihraç olunacak mamullere ve yarı mamullere (Made in Turkey) ibaresinin konulması mecburidir. 3 – Yukarıda zikredilen şekilde işaretlenmesi mümkün olamayacak kadar küçük olan veya sıvı veya gaz halinde bulunan mamullerin ambalajlarının aynı tarzda işaretlenmesi veya bu gibi mamullerin ambalajlarının üzerine aynı ibareleri taşıyan etiketlerin yapıştırılması mecburidir. Her türlü dokumada dokuya giren elyafın cinsinin nispeti, marka ve “Türk Malı” ibaresi ile birlikte olarak ve belirli bir şekilde topun başına ve sonuna işlenecektir. Yünlü kumaşlarda ise ayrıca en aşağı iki metrede bir defa olmak üzere kolaylıkla görülecek renkte (Türk Malı) kelimeleri ile yün nispeti işlenecek, dokunacak veya silinmiyecek şekilde damgalanacaktır. 4 – Memleket içinde satılacak yerli mamul emtianın zarfında, ambalajında etiketinde veya bizzat üzerinde izah, reklam veya başka her hangi maksat ile yabancı dilde kelime veya ibare bulunamaz veya Türkçe kelime ve deyimler yabancı imla ile yazılamaz. Ancak, bu kelime ve deyimler Türkçe imla ile yazılabilir. Yalnız ihraç gayesi ile hazırlanıp üzerine (madde in Turkey) damgası vurulan emtia bu hükümden müstesnadır. 5 – Dökme olarak veya büyük kablar içinde ithal edilen mamul veya yarı mamullerin memlekette küçük zarflara, kablara veya ambalajlara konularak satılması halinde malın menşei gösterilecektir. İthal olunan bu gibi emtiaya (Türk Malı) damgası vurulamaz. Bu şekilde satışa arzedilen emtia üzerine bu hizmeti yapanın markası konulabilir. 6 – 15/1/1940 tarihli ve 2/12690 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan Tüzükteki 2 numaralı şekillerin kullanılması yeni bir karara kadar tehir edilmiştir. 7 – 30/6/1940 tarihli ve 2/13839 sayılı kararname yürürlükten kaldırılmış olup o kararnamede yazılı mamuller de bu kararname hukümlerine tabi kılınmıştır. 8 – Bu karar yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.