Yerli Ve Yabancı Hava Aracına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Yönetmeliği (shy-ramp)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AIP: Havacılık Bilgi Yayınını, b) AMM: Hava Aracı Bakım El Kitabını, c) AMP: Hava Aracı Bakım Programını, ç) EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını, d) ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansını, e) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, f) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü, g) Havaalanı: Karada ve suüzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri, ğ) Hava aracı: Havalanabilan ve havada seyredebilmEkabiliyetine sahip her türlü aracı, h) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını, ı) İşbirliği anlaşması: 14/12/2006 tarihinde EASA ila Genel Müdürlük arasında imzalanan ve SAFA programı hakkında tarafların karşılıklı yetki ve sorumluluklarını düzenleyen metni, i) İşletme: Ticari hava taşımacılığı yapmak üzere yetkilandirilmiş kuruluşları, j) OJT: Denetçi işbaşı eğitimini, k) Ramp denetimi: Yerli ve yabancı hava aracına uçuş öncesinde veya sonrasında yapılan kontrolü, l) SAFA: Yabancı uçaklara gerçekleştirilan emniyet değerlendirmesini, m) SHY: Genel Müdürlükçe yayımlanan yönetmelikleri, n) SHT: Genel Müdürlükçe yayımlanan talimatları, o) SRM: Yapısal tamir el kitabını, ö) Uçuş ekibi: Bir havaaracının uçurulması için gerekli pilot, seyrüseferci, kabin personeli ve uçuş teknisyenini, p) Uçuş yasağı: Bir havaaracının veya işletmenin Türk hava sahasını kullanımının durdurulmasını, r) Hava aracının yerde tutulması: Hava aracının, havaalanından ayrılmasına izin verilmemesini, s) Veri tabanı: EASA tarafındanyönetilan tüm SAFA raporlarının girildiği ve depolandığı veri alanını, ş) Program: EASA SAFA Programını, ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanım vEkısaltmalar için ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilan tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Denetim
ÖnceliklendirmEkıstasları
Bilginin toplanması
Ramp denetçisinin niteliği
Ramp denetlemesinin icrası
Bulguların sınıflandırılması
Bulguların takibi
Uçuş durdurma
Madde 12– (1) Kategori3 seviye bulgunun tespit edildiği hava aracının işleticisi veya sahibi tarafından uygun düzeltici işlem gerçekleştirilmeden hava aracının uçurulmasının düşünülmesi veya uçma ihtimalinin olması halinde, Genel Müdürlük; a) Kaptan/sorumlu pilota veya işleticiye bir sonraki bildirimEkadar ilgili hava aracının uçuştan men edildiğini bildirir. b) İlgili hava aracının uçuşunudurdurur. Hava aracının uçuşunun durdurulduğunu, ülkenin yetkili otoritesi, işletici ülkesinin yanı sıra farklı olduğu durumda hava aracının tescil edildiği ülkenin yetkili otoritesi ila EASA’ya bildirir. c) İşletici ülkesi veya farklıolduğu durumda hava aracı tescil ülkesi ila işbirliği içerisinde, hava aracının kalkışını mümkün kılabilacek gerekli koşulları belirler. (2) Tespit edilan uygunsuzluk, ilgili hava aracının uçuşa elverişlilik sertifikasının geçerliliğini etkilayecek olursa, söz konusu uçuş yasağı, aşağıda belirtilan kanıtların işletici tarafından sunulması durumunda sadece Genel Müdürlük tarafından kaldırılır: a) Yürürlükte bulunan gerekliliklere uyumluluğun yeniden tesis edildiğini gösterir her türlü veri, b) EASA SAFA programına üyeülkelerde tescilli hava aracı için, Avrupa Komisyonunun (EC) 1702/2003 No.lu Kararı kapsamında alınan uçuş izni, c) Denetlenen işletmenin ülke otoritesiila farklı olduğu durumda hava aracının tescil edildiği ülkenin otoritesi uçuş izinleri, ç) Hava sahası kullanılacak üçüncü ülkelerden alınan uçuş izinleri.
Raporlama
Bulguya itiraz
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme