Yüksek öğretim üst Kuruluşları İle Yüksek öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM AMAÇ
Kapsam
İKİNCİ BÖLÜM Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatı Yükseköğretim kurulu idari teşkilatı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatının Görevleri Özel Kalem Müdürlüğü
Genel Sekreterlik
Madde 5– 1. Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile ençok iki genel sekreter yardımcı-sından ve bağlı birimlerden oluşur. 2. Genel Sekreter, Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalış-masından Yükseköğretim Kurulu Başkanına karşı sorumludur. 3. Genel Sekreterin, Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatının başı olarak yerine getireceği görevler dışında, kendisi veya kendisine bağlı birimler aracılığı ile yapacağı görevler şunlardır : a) Yükseköğretim Kurulunun yerli ve yabancı basınla ilişkilerini düzenlemek; öğrenci, öğretim üyesi, resmi ve özel kurumlarla iyi ilişkiler kurmak. b) Birimler arasında uyumlu çalışmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağlamak ve de-netlemek, c) Yükseköğretim Kurulu toplantılarında oya katılmaksızın raportörlük görevini yapmak, d) Yükseköğretim Kurulu teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Kurul Başka-nına öneride bulunmak, e) Yükseköğretim Kurulu kararlarının yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak, f) Başkanlıkça hazırlanan Kurul gündeminin zamanında dağıtılmasını, yoklama cetvelle-rinin muhafazasını sağlamak, g) Yükseköğretim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve Üniversitelere duyurulmasını sağlamak, h) Yükseköğretim Kurulunun destek hizmetlerinin yapılmasını ve ihtiyaçlarının karşılan-masını sağlamak, i) Kanunla ve diğer mevzuatla veya Kurul Başkanınca verilen görevleri yapmak.
Eğitim öğretim Daire Başkanlığı
Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı
Komptrolörlük Daire Başkanlığı
Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlığı
İnşaat Bakım Onarım Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yükseköğretim Denetleme Kurulu İdari Teşkilatı ve Görevleri Yükseköğretim Denetleme Kurulu
BEŞİNCİ BÖLÜM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İdari Teşkilatı ve Görevleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İdari Teşkilatı
Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme Değerlendirme Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri Müdürlüğü
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Planlama ve Mali İşler Müdürlüğü
Destek Hizmetler Müdürlüğü
Fon Saymanlığı
ALTINCI BÖLÜM Üniversitelerarası Kurul İdari Teşkilatı ve Görevleri Genel Sekreterlik
YEDİNCİ BÖLÜM YüksekÖğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri Üniversite İdari Teşkilatı
Genel Sekreterlik
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Komptorlörlük Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
SağlıkKültür ve Spor Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
Fakülte ve Yüksekokul idari teşkilatı ve görevleri
Madde 38– Bir kampüs yapısı içerisinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda,fakülte ve yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik,fakültenin veya yüksekokulun idari işlerini yürütür. Merkezi olmayan bir yerleşim düzenindeki fakülte ve yüksekokullar ile, üniversite rektör-lüğünün bulunduğu şehirden başka şehirlerdeki fakülte ve yüksekokullarda idari yapı aşağıdaki şekilde düzenlenir. a) Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri 1. Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kuru-lacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur. 2. Bir fakültede 1.inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 3. Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler,fakültenin idari hizmetle-rinin yürütülmesinden sorumludurlar. b) Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri 1. Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane,mali işler ve destek hizmetler biriminden olu-şur. 2. Bir yüksekokulda, 1'inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına,ilgili üniversitenin öne-risi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 3. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.
Enstitü idari teşkilatı görevleri
Bölüm idari teşkilatı ve görevleri
İKİNCİ BÖLÜM KADROLAR VE SON HÜKÜMLER Tahsis edilen kadrolar
Saklı kadrolar
Ek göstergeler
İptal edilen kadrolar
Avukatlık ücretlerinden yararlanma
Yönetmelik
Yürürlük
Yürütme