Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı öğrenci Okutma Ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Madde Bu yönetmelik kurumların personel planları doğrultusunda ihtiyaç duyulan görevleremecburi hizmet karŞılığı eleman yetiŞtirmek üzere yurt içindeki öğretim kurumlarında öğrenci okutma ve ihtisasyaptırmadaki usul ve esasları düzenlerKapsam
Dayanak
Öğrenim ve ihtisas
Tanımlar
iKiNCi KISIMKontenjan Tespit Komisyonu ve KontenjanlarOkutma ve ihtisas Yaptırma
Kurum Teklifleri
Komisyonun KuruluŞu ve iŞleyiŞi
Komisyonun Görevleri
Kontenjanların KesinleŞmesi
ÜÇÜNCÜ KISIMGenel Şartlar Sınav Ayırma ve SeçimAranılacak Genel Şartlar
Madde 11-Kurumlarca öğrenim veya ihtisas yaptırılacak öğrencilerde; I- Türk vatandaŞı olmak, II- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, III-Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramıŞ olsalar bila DevletinŞahsiyetine karŞı iŞlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüŞvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyekullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,1681 IV- Özel kanunlarla affa uğramıŞ olsalar bila herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni birkovuŞturma sonucu çıkarılmamıŞ olmak, V- Askerlik durumu bakımından;- Askerlik çağına gelmemiŞ bulunmak,- Askerlik çağına gelmiŞ ise, eylemli askerlik hizmetini yapmıŞ, ertelenmiŞ veya yedek sınıfa geçirilmiŞolmak, VI- Öğrenimden dolayı baŞka bir kuruma karŞı mecburi hizmetle yükümlü olmamak veya mecburihizmetinin öğretim yaptıracak kuruma devrini sağlamıŞ olmak, VII- BaŞarıdan dolayı karŞılıksız burs veya ödül alma hali hariç, almakta olduğu bursun dıŞındaherhangi bir kaynaktan mecburi hizmet karŞılığı burs, kredi, veya burs seviyesinde maddi yardım almamak, (1) VIII- Girebilaceği görev için özel sağlık Şartlarını taŞımak, Bu durum sağlık kurulu raporu ila belgelenir. IX- Girebilaceği görevin gerektirdiği ve kurumların yönetmeliklerinde belirtilan Şartları taŞımak, X- Orta dereceli okullarda bir önceki sınıfı pekiyi veya iyi derece ila geçmiŞ olmak, yüksek öğretimdebir önceki sınıfınderslerinden geçmiŞ olmak, XI- Öğrencilarin öğrenim kademelerine göre yaŞ durumlarında; A- Orta öğrenimin çeŞitli okullarında okutulacak öğrencilarin yaŞ sınırları bu okullarınyönetmeliklerinde belirtilan yaŞ sınırları içinde olmak, B- Yüksek öğrenimin birinci sınıfında 21 yaŞını geçmemiŞ olmak, (ara sınıflar için sınıf farkı kadar yaŞeklenebilir). C- Yüksek lisans veya Doktora yaptırılmasında 31 yaŞını geçmemiŞ olmak, Şartları aranır.
Sınav Ayırma Seçim ve Sonuçların Bildirilmesi
Madde 12-Mecburi hizmet karŞılığı okutulacak öğrencilarin açılacak sınavı kazanmıŞ olmaları Şarttır. I- Orta öğretimde; burslu veya yatılı öğrenci okutacak kurumlar özel Şart ve kontenjanlarını en geç Ekimayına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bildirirler. Bu bildirimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı, burslu veya yatılıöğrenci okutulacak meslek dallarını, hangi kurum adına ne sayıda öğrenci okutulacağını kapsayan bilgilari,sınavınyer, zaman, Şekli baŞvuru süresi bu yönetmeliğin II nci maddesindeki genel Şartları ve kurumların aradığıözel Şartları ilan ederek aday kayıt ve sınav uygulama iŞlemlerini yürütür. Milli Eğitim Bakanlığı gerek gördüğühallerde ilgili kurumlarla iŞbirliğiyapar. A- Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini müteakip baŞarı sırası esas alınarak kontenjan kadar asıl veaynı sayıda yedek aday tesbit edilir. B- Sınav sonuç listeleri asıl ve yedekleri ve adresleri ila birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca engeçAğustos ayı baŞına kadar ilgili kurumlara bildirilir. Diğer iŞlemler kurumlarınca yürütülür. II- Yüksek Öğretimde; A- Birinci sınıftan itibaren burs vermede, Üniversitelerarası Seçme Sınavını kazanmıŞ olanlardanisteklilarin sayısı kontenjandan az olduğunda tüm istekliler asıl aday olarak tespit olunur. isteklilarin sayısıkontenjandan fazla olduğundan Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldıkları puan esas alınarak kontenjan kadarasıl ve aynı sayıda yedek aday seçimi burs verecek kurumlarca yapılır.          (1) Bu benddeki “kaynaktan burs” ibaresi; 13/11/1988 tarih ve 88/13525 sayılı Kararname ile “Kaynaktan mecburi hizmetkarŞılığı burs” Şeklinde değiŞtirilmiŞ ve metne iŞlenmiŞtir.1682 Ara sınıflarda okutulacak öğrencilare burs verilirken, Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldıklarıpuanla birlikte bir önceki sınıftaki baŞarı durumları dikkate alınarak seçimleri kurumlarınca yapılır. Üniversitelerarası Seçme Sınavına tabiolmayan eğitim kurumlarında okutulacak öğrencilarin seçmesınavı burs verecek kurumlarca yapılarak, asıl ve yedek aday tesbit edilir. III- Yüksek Lisans veya Doktora eğitiminde; isteklilerin sayısı kontenjandan az olduğunda tüm isteklilerasıl aday olarak, kontenjandan fazla olduğunda lisans üstü giriŞ sınavında aldıkları puan esas alınarak asıl ve aynısayıda yedek aday seçimi kurumlarınca yapılır.DÖRDÜNCÜ KISIMKayıt-Kabul ve BaŞlama Kayıt ve Kabul Şartları:Madde13-Sınavı asıl ve yedek olarak kazanan burslu veya yatılı okutulacak öğrencilarle ihtisasyaptırılacaklara ilgili kurumlarınca, aŞağıdaki belgelerle birlikte kuruma belli bir süre içinde baŞvurmaları içinyazı ila duyuruda bulunulur. Bu Belgeler; I- Bulunduğu öğretim kurumunda öğrencilik yaptığını veya okutulacak öğretim kurumunun sınavınıkazandığını gösterir belge, II- Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneği, III- Kanunen memuriyete engel bir durumu bulunmadığını belirtir Cumhuriyet Savcılığından alınacakbelge, IV- Sağlık Kurulu Raporu, V- 18 YaŞını doldurmamıŞ olanlar için veli beyannamesi, VI- Noterlikçe tasdik edilmiŞ taahhütname ve kefalet senedi, VII- Kurumlarca istenen sayıda vesikalık fotoğraf, VIII- Girebilaceği görevin gerektirdiği ve kurumların, yönetmeliklerindeki özel Şartları taŞıdığınıbelirten belgeler.
Yedeklerden Kayıt ve Kabul
Öğrenciliğin BaŞlaması
BEŞiNCi KISIMYükümlülükler Sorumluluklar ve DenetimÖğrencilarin Yükümlülükleri
Madde 16-Okutulan veya ihtisas yaptırılan öğrenciler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 ve 225 inci maddelerinde öngörülen yükümlülükler dıŞındaayrıca: I- Kendiliklerinden öğrenim dalını, programını değiŞtiremezler. II- Öğrenimi- sağlık sebepleri hariç- normal süresi içinde tamamlarlar. III- Okula veya ihtisas öğrenimine düzenli Şekilde devam ederler. IV- Her öğrenim döneminde katılmak zorunda oldukları sınavlara katılırlar veya gerekli vize yahutkredilari alırlar.1683 V- Normal öğretim süresi sonunda bitirme sınavlarını tamamlarlar. VI- Hangi sebeple olursa olsun bir öğretim yılında toplam 15 günden fazla okuldan uzaklaŞtırıcı disiplincezalarını gerektiren davranıŞlarda bulunamazlar. VII- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mevzuatına göre memleket için zararlı sayılan fiil ve hareketlerdebulunamaz ve bu çeŞit faaliyetlere katılamazlar. VIII- Öğrencilik sorumluluğuyla bağdaŞmayacak Şekilde yaŞayamazlar. Yukarıdaki hallerin aksini yapan veya gireceği görev için özel sağlık koŞullarını kaybeden öğrencilerinburslu iseler bursları kesilir, yatılı iseler yatılılıkları kaldırılır. Öğretim kurumlarının mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, hastalığı sebebi ila bir öğretim yılındatoplam iki aya kadar öğrenime devam edemeyenlerin bursları ödenir yatılılıkları devam eder. Hastalıklarından dolayı bir öğretim yılında toplam iki aydan fazla öğrenimine devam edemeyenler izinlisayılırlar. izinli sayılanların izinlerinin bitiminde öğrenime baŞladıkları tarihi takibeden günden itibarenburslulukları veya yatılılıkları devam eder. Ancak, bu izinlisayılma bir öğretim yılında bir defadan fazla olamaz. Bu durumda öğrencilarinbursluluk ve yatılılık durumları geçici olarak kaldırılır. Bu gibilarin kesilan bursluluk ve yatılılıkları müteakipöğretim yılından itibaren devam eder.
Sorumluluk
Öğrencilarin izlenip Denetlenmesi
YenidenBursluluğa veya Yatılılığa Kabul
ALTINCI KISIMizinlerTatil ve Mazeret izni
Staj ve AraŞtırma izni
YEDiNCi KISIMYer DeğiŞtirmelerYer DeğiŞtirme Şartları
Hastalık Tedavi ve Dinlenme
Madde 23-(DeğiŞik: 21/7/1989- 89/14356 K.) Burslu, yatılı öğrencilerin hastalanmaları halinde tedavilari kurumlarınca sağlanır. Tedavinin sağlanması ve masrafların karŞılanmasında Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve CenazeGiderleri Yönetmeliğinin 6,7,8,9,10,11,14,15,16,18, 19,20,21,22,23,24,25 inci maddeleri ila 26 ncı maddesinin(A) bendinin (a), (B)bendinin (a) fıkrası ve 27,28,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44 üncü maddelerindeöngörülen usul ve esaslar geçerlidir. Hasta öğrencinin tedavi için bulunduğu yerden baŞka yere gönderilmesi halinde, yol giderleri veyevmiyeleri dokuzuncu derecenin birinci kademesinde bulunan Devlet memurunun durumu esas alınarak 6245sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Hasta öğrenciye bir kimsenin refakat etmesinin doktorraporu ila gerekli görülmesi halinde, eŞlik edene de öğrenciye ödenen miktarda yol gideri ve yevmiye ödenir. Resmi sağlık kurumlarında tedavi edilan öğrencilar 9 uncu derece kadroda bulunan memurların yataksınıfında yatırılır. izinlerini geçirmek üzere yurt dıŞına giden öğrencilarin yurt dıŞında yapılan tedavi masrafları, SağlıkBakanlığı yataklı tedavi kurumları resmi fiyat tarifesinde aynı tedavi için belirlenen miktar ila sınırlı olmakkaydıyla Türkiye’de Türk parası olarak kurumlarınca öğrencilere ödenir. Öğrenciye organ veya doku nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması,Saklanması, AŞılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle verici durumundabulunan kimsenin (bu Yönetmelik kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın) bu iŞlemle ilgili tedavi giderleride, alıcı durumundaki öğrencinin kurumu tarafından aynen karŞılanır. Tedavi için doktorlarca gerekli görülen ilaçların bedelinin tamamıkurumlarınca karŞılanır. Burslu, yatılı öğrenciler bu sıfatlarından dolayı veya baŞka bir nedenle mevzuatın sağlık yardımı öngörendiğer hükümlerinden yararlanamazlar.
Hastalık Halini Bildirme
SEKiZiNCi KISIMMali HükümlerBurs Miktarları ve Ödenmesi
Eğitim Öğretim Giderleri
Yatılı Öğrenci Giderleri
Taahhütname ve Kefalet Senedi
Öğrenimden Sonraki Yükümlülük Süresi
Ek
DOKUZUNCU KISIMGeçici Hükümler
ONUNCU KISIMÇeŞitli HükümlerYürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Hükümleri
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Yürürlük
Yürütme
Madde 33-Bu yönetmeliği Bakanlar Kurulu Yürütür. BELGELERiN DÜZENLENMESi HAKKINDA AÇIKLAMA TAAHHÜDNAMEDE: 1- 1. boŞluğu nüfus cüzdanındaki kayda göre öğrencinin ad ve soyadı yazılacaktır. 2- 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,……………………boŞluklara, hesabına ögrenim yapılacak Bakanlık veya kurumunadı yazılacaktır. 3- 3. boŞluğa öğrenim dalı ve seviyesi yazılacaktır. 4- 10. boŞluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır. 5- 11. boŞluğa devamlı adresi açık olarak yazılacaktır. KEFALETNAMEDE: 1- 1., 3., 7., 9., 10., boŞluklara, hesabına öğrenim yapılacak Bakanlık veya kurumun adı yazılacaktır. 2- 2. boŞluğa taahhütsenedi veren öğrencinin nüfus cüzdanına göre adı, soyadı yazılacaktır. 3- 4. boŞluğa taahhüt senedinin yapıldığı noterliğin adı yazılacaktır. 4- 5. boŞluğa taahhüt senedinin noterlikçe tasdik tarihi yazılacaktır. 5- 6. boŞluğa taahhüt senedinin numarası yazılacaktır. 6- Faiz kısmına %………….faiz yazılacaktır. 7- 8 inci boŞluğa kefalet miktarı yazılacaktır. 8- 11 inci boŞluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır. KEFiLLERiN DURUMU: 1- Kefaletname asgari iki kefil tarafından düzenlenir. 2- Kefillerin mali durumları, bursu namına okuduğu kurum tarafından tetkik olunur. Uygun görüldüğütakdirde kabul edilir. Aksi halde, mali kudreti kefalet senedindeki miktarı ödeyebilacek, yeni kefiller bulmasıilgiliden istenir. 3- Kefillerin Emekli Sandığına iŞtirakçi, iŞçi sigortalarına bağlı sigortalı veya BAğ-KUR üyesi olan veasgari ücret alan Şahıslar ila Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı tüccar, sanayici, serbest meslek erbabı (Avukat,Doktor, Eczacı, DiŞçi gibi) olmaları, Şirket veya ortaklıklarda çalıŞmakta olup bu Şirket veya ortaklıklara MedeniKanunun tesis hakkındaki hükümlerine bağlı kurulmuŞ emekli aylığı tesis senedine tabi ve emeklilik aylığıalmaya hak kazanmıŞ memur bulunmaları lazımdır. SAğLIK KURULU RAPORU: I- Rapordaki noktalı olan iŞyeri ila ilgili boŞluğa yapılacak öğrenim dalı yazılacaktır.1687 NOTER ÖNÜNDE RE’SEN TANZiM EDiLECEK TAAHHÜTNEME: (1) ………………………………………….söze baŞlayarak (2)…………………………………………………………………….(3)…………………………………………………………..öğrenimi yapmak üzere gir-diğim öğretim kurumu ile ilgili kanuna, tüzük ve yönetmeliklere öğrenim planına göre öğrenimyapacağımı (4)…………….’da müessese ve iŞtiraklerinde veya (5) ……………………………………………………………..’nindevredeceği Bakanlık, Genel Müdürlük, Özel idare ve kurumlar ve bunların göstereceği yerlerde tüm çalıŞmaŞartlarına uyarak, tahsilde bulunduğum süre (tatil dahil) kadar mecburi hizmet yapmayı, hesabına okuduğumkurumda öncelikle görev almayı, aŞağıda yazılı hususlarla birlikte Şimdiden kabul ve taahhüt ederim. ÖğRENiMiM SIRASINDA: 1. Kendi isteğimle öğrenimi bıraktığım, 2. BaŞka Bakanlıklar ve Kurumlar hesabına geçtiğim veya hesabına okuduğum kurumun izni dıŞındaöğrenim yerimi ve dalımı değiŞtirdiğim, 3. Okumakta olduğum okuldan yönetmelikte kabul edilmeyen sıhhi sebeplerle veya baŞka sebeplerleayrıldığım, 4. Kanun, tüzük, yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı sertifika veya devamsızlığım yahut cezalıbulunmam sebebiyle giremediğim veya girip de baŞaramadığım ve diplomamı alamadığım, 5. ilgili Kanun, tüzük, yönetmelik ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim, 6.Hesabına öğrenim yaptığım kurumun iznini almadan yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım,(KarŞılıksız burslar hariç) 7. Öğrenim sonu meslek stajını yapmakta olduğum müesseseden; bu çalıŞmalarımın karŞılığında öğrencitahsisatından fazla bir ücret aldığım takdirde bursumum tamamen kesilmesini, aldığım ücret öğrenci bursundantenzil olduktan sonra geri kalanının adıma tahakkuk ettirilmesini kabul etmediğim takdirde, (6)………………………………………nın benim için yapmıŞ olduğu bütün masrafların herbiri için tediye veyasarf tarihinden itibaren (yıl sonu hesapları dikkate alınmak kaydıyle) tahakkuk ettirilacek % …………….. kanunifaizi vesair ve kanuni ödemelerle birlikte, ilgili kurum veya Hazine emrinehüküm istihsaline hacet kalmaksızınnakden ve def’aten tediye edeceğimi, ÖğRENiMiNi BiTiRDiKTEN SONRA: 9. Kanun, tüzük, yönetmeliklerle tayin edilmiŞ müddet içinde vazife talebinde bulunmadığım, 10. Verilan görevi veücreti kabul etmediğim veya ihtirazi kayıtla kabulden imtina ettiğim, 11. Tayin edildiğim görevlerde mecburi hizmet süremi doldurmadan mazeretsiz ve izinsiz iŞimibıraktığım, 12. Mecburi hizmet sürem sona ermeden meslekten, memurluktan veya hizmetinde bulunduğummüesseseden ihraç olunduğum, 13. iŞbu tahsil ve mecburi hizmet taahhütümle ilgili olarak çıkmıŞ veya çıkacak olan tüm kanun, tüzükve yönetmelik hükümlerine uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim, 14. Askere çağırılmam halinde, askerlikte geçirdiğim sürenin mecburi hizmet müddetindensayılmayacağını, terhisimden sonra en geç iki ay içinde (7)………………’ne yazı ila müracaat edip vazifeistemediğim,Takdirde (8)…………………………………………… ‘in benim için yapmıŞ olduğubütün masrafların % 50 fazlasıyla ve herbiri için tediye veya1688sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek %…………… Kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte ilgilikurum veya hazine emrine hüküm ihtihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def’aten tediye edeceğimi, ancakmecburi hizmet sürem dolmadan görevimden ayrıldığım takdirde iŞbu taahhütname gereğince namıma tahakkukettirilan borcun yekünundan ifa ettiğim mecburi hizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonrabakiyesini % 50 fazlası ve %……..Kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte hüküm istihsaline hacetkalmaksızın nakden ve def’aten tediye edeceğimi Şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 15. Bu taahhütnameden doğacak borç ve hesaplar için (9) ……………’nin kayıt ve defterleri muteber vemakbul olup; “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilipve baŞkaca sübut delilleri aranmayacaktır.” 16. Bu taahhütnamede yazılı bütün hususlar hakkında doğabilacek uyuŞmazlıkların hallinde (10)……………………Mahkeme ve icra Dairelerinin yetkili bulunduklarını Şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 17. Bu taahhütname ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim (11)…………………dir.Adresimdeki değiŞiklikleri taahhütlü mektupla derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adreseçıkarılacak- bila tebliğ iade edilse dahi- bütün tebligatı Şahsıma yapılmıŞ olarak kabul ve beyan ederim. Adı, Soyadı; Adres; imza; KEFALET SENEDi: (I) ……………………………………………………. nam ve hesabına öğrenim yapmak üzere(2)…………………………………….. tarafımdan (3)………………………………………………na verilmiŞ olan(4)…………………………………………… Noterliğinden tanzim ve tasdik edilmiŞ (5) ………………………………….. tarih ve(6) …………………………………………….. sayılı taahhütnameyi okuyarak hükümlerini aynen kabul ettiğimizi vemezkür taahhütnamenin herhangi bir Şartının ihlalinden mes’ul olduğumuzu beyan ederiz.Taahhüdün ihlali halinde (7)…………………………………….’nın adı geçen öğrenci için yaptığı bütün masrafların(8)……….liraya kadar olan kısmını ve ayrıca bunların herbirisi için tediye veya sarf tarihinden itibaren hesap vetahakkuk ettirilacek % ……….Kanuni faiz vesair masrafları, mezun olduktan sonra taahhüdün ihlali halinde iŞbukefalet senedi gereğinde namımıza tahakkuk ettirilan borcun yekununden adı geçen öğrencinin ifa ettiği mecburihizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonra yapılan tüm masrafın % 50 fazlası ve % ………….Kanuni faiz vesairmasrafları da kabul ederek asıl borçlu ile birlikte müŞterek borçlu ve müteselsil kefilsıfatıyle zamin olduğumuzu her birimiz borcun tamamından müteselsilen mes’ul olmayı ve (9) ……tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağı protesto keŞidesine, hüküm istihsaline ve asılborçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın nakden ve def’aten ödeyeceğimizi, ödemediğimiz takdirdetalep tarihinden ödeme tarihine kadar da borcumuzun ayrıca %………….Kanuni faize tabi tutulmasını, bizeyapılacak tebligata esas olan bukefaletnamede yazılı adresimizde vuku bulacak değiŞikliği (10)………………….’navaktinde taahhütlü olarak bildirmediğimiz takdirde aŞağıdaki1688-1/1689adresimize çıkarılacak- bila tebliğ iade edilse dahi- bütün tebligatı Şahsımıza yapılmıŞ olarak kabul ettiğimizi vebu taahhütname ila kefaletnameden doğacak ihtilafın hallinde (11)…………..Mahkemelerini ve icra Dairelerininselahiyetli olacağını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.Kefil(Veli veya Vasi)Adı, Soyadı, Adresi MüŞterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Adı, Soyadı, Adresi18/5/1983 TAR 9H VE 83/6622 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI iLEYÜRÜRLÜğE KONULAN YÖNETMELiKLE EK VE DEğiŞiKLiK GETiRENYÖNETMELiKLERiN YÜRÜRLÜğE GiRDiği TARiHLERiNiGÖSTEREN ÇiZELGEEk ve DeğiŞiklik Getiren YönetmeliğiYürürlüğe Koyan Kararnamenin Farklı Tarihte Yürürlü¤e Giren Yürürlüğe Tarihi Numarası Maddeleri GiriŞ Tarihi 4.6.1987 87/11895- 10.7.1987 13.11.1988 88/13525- 15.12.1988 21.7.1989 89/14356- 7.9.1989 5.12.1992 92/3835- 1.9.1992 tarihinden ge- çerli olmak üzere8/1/1993