Ziraat Odaları Ve Ziraat Odaları Birliği Nizamnamesi

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM
İKİNCİ BÖLÜM Umumi Heyete delege seçimi
Madde 15– Rey sayımına başlamadan önce kurul başkanı kurul azasından birkişiyi cetvel kayıtçısı, bir başkasını sandıktan çıkarıp kendisine vermek ve bir diğerini de işlenecek rey puslalarını torbaya koymakla vazifelendirir. Sayım cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. Bunu mütaakıp sandık, rey verilen yerde ve hazır bulunanların gözü önündeaçılır. İçindeki zarflar açılmadan sayılır ve reylerini kullanmış olan seçmensayısına uygun olup olmadığı tutanağa geçirilir. Fazla zarf çıktığı takdirde tekmil zarflar yeniden sandığa konulur. Kurul Başkanı, sandıktan fazla sayıyatekabül edecek zarfı gelişi güzel alır. Bunlar açılmadan yakılır ve keyfiyet tutanağa geçirilir. Bundan sonra sandıktaki zarflar tekrar sayılır ve rey verenlerin sayısına tekabül ettiği görülürse hemen sayıma başlanır ve sayım işi aşağıdaki şekilde aralıksız devam eder. 1471 Vazifeli aza, sandıktan rey zarfını teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfın üzerinde onu atan seçmeni belli edecek imza, mühür veya işaret bulunup bulunmadığına baktıktan sonra zarfı açar içinden rey puslasını çıkartıp okur. Başkan okudukça cetvel kayıtçısı aza önündeki cetvelde ismi okunan adayın hizasına aldığı rey sayısını kaydeder. Kaydı yapılan puslaları başkan diğer vazifeli azaya verir, o da torbaya atar. Rey sayımı bitince torbaya atılmış olan rey puslalarının sandıktan, çıkan zarf sayısına uygunluğu kontrol edilir ve keyfiyet tutanağa geçirilir.
Madde 17– Reylerin sayımı ve neticelerin sayım cetvellerine geçirilmesi biter bitmez, sandık kurulu başkanı neticeleri yüksek sesle ilan eder. Bundansonra bir tutanak tanzim edilerek muhtar ve azalar tarafından imzalanır ve resmi mühürle mühürlenir. Bu tutanakta aşağıda yazılı hususlar belirtilir: a) Rey vermenin yapıldığı tarih ve gün; b) Oyların tasnifi için sandığın hangi saatte açıldığı; c) Muhtarlıktaki listeye göre rey vereceklerin sayısı; d) Listede adları bulunmadığı halde azalık karneleri mevcut olduğu için listeye ilave edilenlerin sayısı; e) Rey kullananların sayısı; 1472 f) Sandıktan çıkan zarf sayısı, bunların rey vermemiş olanların sayısını be- lirten tutanaklarla karşılaştırılmasının neticesi ve fazla çıkmışsa bu fazlanın kaç tane olduğu ve yakıldığı; g) Muteber sayılan rey puslalarının sayısı; h) Rey puslalarından kaç tanesinin hangi sebepten ötürü muteber sayılmamış olduğunun izahı; i) Rey almış olanların soyadı alfabe sırasına göre, kaçar rey aldıkları(rakkamla ve yazı ile); j) Sayım neticesinin başkan tarafından orada hazır bulunanlara ilan edil-diği; k) İtiraz edilmiş ve ihtilaflı görülmüş fakat muteber addolunmuş rey pusla-larının sayısı; l) Rey vermede kanuna ve nizamnameye aykırılık bulunduğu haber verilmiş, şikayet veya itirazda bulunulmuş ise, bunların nelerden ibaret olduğu ve kurulca bunun üzerine ne karar verildiği; m) Seçimi kazanan asıl ve yedek delegelerin adları, soyadları ve aldıkları rey miktarı.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uzuvların teşekkülü
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Giriş ücretleri ve yıllık aidat
BEŞİNCİ BÖLÜM Ücret karşılığında yapılacak hizmetler ve yıllık yardımların taksit zamanları
Madde 39– Odalarca mukabilinde ücret alınabilecek hizmetler şunlardır: a) Kitap halinde mesleki ilmi neşriyat (Çiftçiyi aydınlatmak maksadiyle broşür, risale ve tamim halinde yapılan yayınlar hariç); b) Yedi çalışma gününden fazla sürecek kurslar (günlük çalışma saati ne olursa olsun); c) Kış dershaneleri; d) Fenni ve modern ziraat işletmeleri ve tesisleri için (Mesken, ahır, ağıl, kümes ve benzeri dahil) hususi planlar hazırlanması, hesaplarının yapılması ve inşaatın kontrolü; e) Hakemlik ve ekspertiz işleri; f) Laboratuvar,ilaçlama ve nebat hayvan hastalıklariyle mücadele hizmetleri; g) Sıfat ve suni tohumlama hizmetleri; h) Hayvan muayene ve tedavi işleri, i) Hakiki ve hükmi şahıslar yararına sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve toprak verimliliğini muhafaza hizmetleri, Mahallindeki icap ve ihtiyaçlara göre oda meclisinin teklifi ve Odalar Birliği İdare Heyetinin tasdiki üzerine bu maddede yazılı hususlara dahil bulunmıyan hizmetler de ücrete tabi tutulabilir. Yukarki b, c, g fıkralarında yazılı hizmetler, mahallindeki icap ve zaruretlere göre Oda Meclisinin teklifi ve Odalar Birliği İdare Heyetinin tasvibi üzerine ücretten istisna edilebilir. Bu maddede yazılı hizmetlerin ücrete tabi olması için hizmetin Ziraat Odasının kendi tahsisatından yapılmış olması şarttır. Ziraat Odasının herhangi birhizmetin yapılmasına tavassutu halinde ancak tahakkuk eden gerçek masrafları alınabilir.
ALTINCI BÖLÜM Disiplin Cezaları
YEDİNCİ BÖLÜM Memur ve hizmetliler
a Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakb b Amme haklarından mahrum bulunmamak c İyi ahlak sahibi olmak d Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan dolayı ağır hapis veyahut bir sene veya daha fazla hapis cezasiyle mahküm bulunmamak e Sari hastalıklara müptela olmamak veya vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni veya akli arıza ve hastalıklarla malül bulunmamak f Fiili askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak g En az Orta Okul tahsilini bitirmiş olmak
Madde Memurların derece ve aylık tutarları aşağıda gösterilmiştir Derece Aylık Tutarı
SEKİZİNCİ BÖLÜM Sigorta hükümleri
Madde 64– Hizmetlilere mütaallik sigortalar, Sigorta Sandığı İdare Heyetince tesbit ve birlik idare heyetince tasdik edilecek esaslar dairesinde yapılır. Bunların Sigorta Sandığı ile alakalandırılmaları caizdir. DOKUZUNCU BÖLÜM Geçici hükümler Muvakkat madde 1 – Kanunun birinci maddesine göre yapılacak devirlerde evvel emirde eski ziraat odası, odanın devre tabi para ve para hükmündeki kıymetve alacaklarının, menkul ve gayrimenkul mallarının, bütün hak ve menfaatlerinin, her türlü taahhüt ve borçlarının tafsilatlı bir defterini tanzim eder. Budeftere yine devre tabi kayıt, defter ve belgelerin bir listesi de eklenir. Mahallin en büyük mülkiye amiri; Mahalli Ziraat Vekaleti Teşkilatı mensuplarından birinin riyaseti altında iki azası eski oda idare heyetinden ve iki azası yeni oda idare heyetinden olmak üzere (5) kişilik bir devir ve teslimkomisyonu teşkil eder. Komisyon, devir defteri muhtevasını gerçeğe uygunluk bakımından tetkik ve kontrol ve mutabakat derecesini bir zabıtla tevsik eder. Devir defteriyle tetkik neticesi birbirine uymazsa sebepleri araştırılıp tesbit edilmekle beraber, devir filhal mevcut duruma göre yapılır. Devir ve teslim mazbatası, yeni oda idare heyetiyle devir ve teslim komisyonu azaları tarafından imzalanır. Mazbata iki nüsha olarak tanzim edilir. Bir nüshası mahallin en büyük mülkiye amirinde, diğer nüshası yeni ziraat odasında kalır. Yeni oda idare heyeti devir ve teslimdeki açıkların müsebbiplerini takip ile vazifelidir. Muvakkat madde 2 – Odalar birliği ve kuruluş yardımına muhtaç olan odalar, ne miktar yardıma muhtaç olduklarının mucip sebep ve sarf yerlerini de tasrihederek Ziraat Vekaletine bildirirler. Ziraat Vekaleti, fon mevcudunu, odalar veodalar birliğinin hakiki ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak yapılacak yardımın miktarını tesbit eder. Yardım parası, Ziraat Vekaletinin havalesi üzerine fonun bulunduğu bankadan alakalı odaya ve odalar birliğine ödenir. Bir defadan fazla kuruluş yardımı yapılmaz. 1483 Kuruluş yardımı: a) İlk seçim masraflarını; b) İlk yılın kira bedelini; c) İlk yılın memur ve hizmetliler ücretlerini; d) İlk yılın oda meclisi, oda idare heyeti ve odalar birliği idare heyetinin ve birlik umumi heyeti delegelerinin hakkıhuzur ve zaruri masraf ve yolluklarını; e) Kırtasiye ve muhabere masraflarını; f) Döşeme, demirbaş masraflarını; g) Sair zaruri masrafları; Karşılamak için yapılabilir. Muvakkat madde 3 – Bu Nizamnamenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan kurumlar, 2 nci maddede yazılı beyannameleri, bu tarihi takip eden Ağustos ayı içinde mahallin en büyük mülkiye amirine verirler. Nizamnamenin 3 üncü maddesinde yazılı cetveller de aynı tarihte aynı mercilere verilir. Muvakkat madde 4 – İlk seçim Ziraat Vekaletinin talimatı dairesinde bu Vekaletin her seçim çevresinde vazifelendireceği teşkilatı tarafından düzenlenir. İlk seçim masrafları, bu teşkilatın iş'arı üzerine Ziraat Vekaletince tesbit edilir. Muvakkat madde 5 – Kanunun 31 inci maddesinin (d) ve (e) bentleri mucibince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Ticaret ve Zahire Borsaları tarafından ödenecek paralar, Ziraat Odaları Birliği Teşekkül edinceye kadar Ziraat Vekale-tinin göstereceği milli bir bankaya yatırılır. Birliğin teşekkülünde bu paralarZiraat Vekaletinin tebliği üzerine birliğe intikal eder.
ONUNCU BÖLÜM Merxiyet hükümleri